Wijkopgaven Stadsdeel Midden

Assendorp Resedastraat bloembakken

Wat is er de komende periode nodig in de Zwolse wijken om de leefbaarheid op niveau te houden of te vergroten? En waarom dan wel? Op die vragen hebben de Zwolse wijkmanagers samen met de wijkbeheerders, de partnerorganisaties in de stad en de wijken en nadrukkelijk ook wijkbewoners zelf de afgelopen periode antwoorden geformuleerd. Deze zogenoemde ‘wijkopgaven’ verschillen per gebied omdat elke buurt om andere inzet vraagt. We vinden het belangrijk dat iedereen weet wat de komende periode op stapel staat. Ter informatie, en omdat het de kans geeft om mee te denken en doen. 

Stadsdeel Midden kenmerkt zich door een grote variatie en dynamiek. Het stadsdeel kent de oudste bebouwing van Zwolle en huisvest tegelijkertijd de nieuwste stedenbouwkundige ambities van de stad.

Midden bestaat uit de binnenstad, de woonbuurten Kamperpoort, Assendorp, Pierik, Veerallee en Hanzeland – waar het beeld overigens vooral bepaald wordt door kantoren. Bedrijventerrein Marslanden wordt ook tot Midden gerekend.

Thema participatie

Veerallee 

In de buurt Veerallee is het sociale klimaat verbeterd. In het bijzonder zijn de capaciteiten en de participatie van de bewoners toegenomen. Criminaliteit en overlast zijn afgenomen.

De populariteit van de woningen is sterk gestegen. Echter, de tevredenheid over het functioneren van de politie en de gemeente is afgenomen.

  • Strategisch doel - Het behouden van de zelfredzaamheid van de wijk 

Kamperpoort

In de Kamperpoort is de leefbaarheid in 2020 veel minder gunstig dan in Zwolle als geheel. Ook de veiligheid, fysieke en sociale gesteldheid zijn minder gunstig. De wijk is vooruit gegaan op het gebied van mobiliteit (vooral de fietsvoorzieningen). Het leefklimaat is verbeterd, er wordt minder criminaliteit en overlast geregistreerd en bewoners zijn over betere capaciteiten gaan beschikken. Verder zijn de woningen beter geworden. De buitenruimte is verslechterd. Verder participeren bewoners minder in werk, sociale en culturele activiteiten en sociale contacten.

  • Strategisch doel - Het samen laten leven van de huidige en nieuwe bewoners Kamperpoort.

Thema jong en oud(er)

In stadsdeel Midden zijn geen opgaven specifiek voor dit thema geformuleerd.

Thema veiligheid

In stadsdeel Midden zijn geen opgaven specifiek voor dit thema geformuleerd.

Thema leefbaarheid

Assendorp

In Assendorp zien we een positieve ontwikkeling op het gebied van veiligheid en is de sociale gesteldheid verbeterd. Criminaliteit en overlast zijn afgenomen en de waardering voor professionals is toegenomen.

Ook het sociaal klimaat, de binding en waardering voor de leefomgeving zijn verbeterd. Verder zien we een positieve ontwikkeling wat betreft woningen, qua populariteit en kwaliteit.

Daarnaast is er veel energie ontstaan op parkeren op afstand en mobiliteit.

De leefbaarheid staat enigszins onder druk. Het is een dichtbevolkt gebied met een hoge parkeerdruk. Er is discussie over hoogbouw. Ruimte en groen zijn belangrijk. Er is weinig openbare ruimte dus als we gaan inbreiden, moeten we ook de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren.

  • Strategisch doel - Verhogen van de leefbaarheid en verblijfskwaliteit van de openbare ruimte.

Binnenstad

In de binnenstad zijn diefstal en geregistreerde geweldsdelicten afgenomen. Er is minder criminaliteit en overlast. De veiligheid in de stad is in het algemeen dus toegenomen. Daarnaast is het vertrouwen in de politie sterk toegenomen.

De populariteit en waarde van de woningen in de binnenstad is toegenomen. Echter, de waardering voor de buitenruimte is afgenomen; er is volgens bewoners minder groen en straatmeubilair aanwezig.

Verder is er een toename in stank- en geluidsoverlast.

  • Strategisch doel - Het bevorderen van het balans tussen woon, werk- en leefklimaat

Hanzeland

Bewoners in Hanzeland nemen vaak deel aan sociale en culturele activiteiten en zetten zich vaker in voor de maatschappij. Ze zijn minder vaak eenzaam.

De populariteit van de woningen is toegenomen, er is minder overlast van geluid en water en de externe veiligheid (afname fijnstof) is toegenomen. 

Er is minder geregistreerd geweld. En bewoners zijn vaker aan het werk. Ook zijn bewoners vaker tevreden over de gemeente en het functioneren van de politie.

Het gemiddeld inkomen en vermogen is omhoog gegaan, er worden minder inbraken ervaren, er is meer bewonerstoezicht en bewoners hebben meer vertrouwen in de buurt. De bewoners ervaren echter wel minder veiligheid.

De gezondheid is achteruit gegaan.

De verkeersveiligheid is afgenomen, stankoverlast is toegenomen en de fietsvoorzieningen zijn minder gunstig.

Verder hebben de bewoners vaker moeite met de Nederlandse taal.

  • Strategisch doel - Balans tussen woon en werk

Kamperpoort

In de Kamperpoort is de leefbaarheid in 2020 veel minder gunstig dan in Zwolle als geheel. Ook de veiligheid, fysieke en sociale gesteldheid zijn minder gunstig.

De wijk is vooruit gegaan op het gebied van mobiliteit (vooral de fietsvoorzieningen). Het leefklimaat is verbeterd, er wordt minder criminaliteit en overlast geregistreerd en bewoners zijn over betere capaciteiten gaan beschikken.

Verder zijn de woningen beter geworden. De buitenruimte is verslechterd.

Verder participeren bewoners minder in werk, sociale en culturele activiteiten en sociale contacten.

  • Strategisch doel - Het afronden van de gebiedsontwikkeling Kamperpoort

Thema klimaat

Assendorp

De bewoners van Assendorp zijn actief geworden in de buurt. Er is sprake van veel vergroening geïnitieerd door bewoners. Een aantal projecten draagt de komende periode bij aan de vergroening van deze van oudsher ‘stenige’ wijk.

  • Strategische opgave - verder ondersteunen van vergroening(sinitiatieven) in de wijk