College besluit niet mee te werken aan plan voor windmolens op bedrijventerrein Voorst

Burgemeester en wethouders hebben op 8 juni 2017 besloten geen medewerking te verlenen aan het initiatief van Scania, Windesheim en Blauwvinger Energie om drie windmolens te plaatsen op bedrijventerrein Voorst. Dit heeft te maken met de uitkomsten van de uitgevoerde verkenning windenergie Voorst en het ontbreken van een bruikbaar afwegingskader.

Drie windmolens niet haalbaar

Eén van de conclusies van de verkenning is dat het op de voorgestelde locatie niet haalbaar is om de drie windmolens van Scania, Hogeschool Windesheim en Blauwvinger Energie binnen de geldende wettelijke normen te plaatsen. De derde molen op gemeentegrond kan niet worden gerealiseerd op de voorgestelde plek, omdat een naastgelegen bedrijf binnen een risicocontour valt van de windmolen. Vanwege regels voor externe veiligheid is dit niet toegestaan.

Afwegingskader nodig voor grootschalige-opwekking

Tijdens het proces is bovendien gebleken dat er behoefte is aan een door de raad vastgesteld afwegingskader om initiatieven voor grootschalige energie-opwekking te kunnen beoordelen. Het college van B&W ziet het belang van een dergelijk afwegingskader in en geeft er daarom de voorkeur aan om dit eerst te ontwikkelen, zodat initiatieven op een eenduidige manier kunnen worden beoordeeld. Het wil geen nieuwe initiatieven voor wind in behandeling nemen voordat het afwegingskader door de raad is vastgesteld.

Initiatiefnemers trekken zich terug

De initiatiefnemers hebben vervolgens besloten hun plannen om windmolens op het Scaniaterrein op Voorst te plaatsen stil te leggen en hun samenwerking voor dit project te beëindigen. Ze constateren dat het project een stevige impuls heeft gegeven aan de bewustwording en beleidsvorming rond de energietransitie in Zwolle, bij de gemeente en politiek. Tegelijkertijd zijn zij van mening dat dit beleid nog onvoldoende is doorontwikkeld om op korte termijn een besluit te verwachten over de realisatie van dit project.  Zie ook hun persverklaring.

Achtergrond verkenning windenergie Voorst

In de periode van september 2016 tot en met maart 2017 heeft de gemeente verkend wat de mogelijkheden zijn van het opwekken van windenergie op bedrijventerrein Voorst. Dit is gebeurd omdat Scania, hogeschool Windesheim en Vereniging Blauwvinger Energie (SWB) plannen hadden om op die plek drie windmolens te plaatsen en te exploiteren. Het college van B&W was zich ervan bewust dat windturbines impact op de directe omgeving en de stad kunnen hebben en hechtte daarom aan een open en zorgvuldig proces met de omgeving.

Uitkomsten

In de verkenning is onderzocht onder welke voorwaarden het opwekken van windenergie op bedrijventerrein Voorst zou kunnen plaatsvinden. 

Omwonenden, omliggende bedrijven en andere belanghebbenden zijn in een klankbordgroep betrokken bij de verkenning en uitgenodigd om hierin mee te denken. De klankbordgroep heeft zich op 31 januari 2017 een mening gevormd over het onderwerp en de gemeente de belangrijkste punten meegegeven om rekening mee te houden in de besluitvorming over de wenselijkheid van het opwekken van windenergie op Voorst.

Daarnaast hebben gemeente en adviesbureau Pondera Consult een aantal onderzoekspunten uitgewerkt.

Alle beschikbare documenten zijn te vinden bij de downloads in de rechterkolom op deze pagina.