Uitkomsten verkenning windenergie Voorst

In de periode van september 2016 tot en met maart 2017 heeft de gemeente verkend wat de mogelijkheden zijn van het opwekken van windenergie op bedrijventerrein Voorst. Dit is gebeurd omdat Scania, hogeschool Windesheim en Vereniging Blauwvinger Energie (SWB) de wens hebben om op die plek drie windmolens te plaatsen en te exploiteren.

Het college van B&W is zich ervan bewust dat windturbines impact op de directe omgeving en de stad kunnen hebben en hechtte daarom aan een open en zorgvuldig proces met de omgeving. De verkenning is afgerond en het college van B&W heeft op 11 april 2017 kennisgenomen van de uitkomsten. Een besluit over de eventuele plaatsing van windturbines op Voorst is nog niet genomen.

Onderzoeksvraag en aanpak

In de verkenning is onderzocht onder welke voorwaarden het opwekken van windenergie op bedrijventerrein Voorst zou kunnen plaatsvinden. 

Omwonenden, omliggende bedrijven en andere belanghebbenden zijn in een klankbordgroep betrokken bij de verkenning en uitgenodigd om hierin mee te denken. De klankbordgroep heeft zich op 31 januari 2017 een mening gevormd over het onderwerp en de gemeente de belangrijkste punten meegegeven om rekening mee te houden in de besluitvorming over de wenselijkheid van het opwekken van windenergie op Voorst.

Daarnaast hebben gemeente en adviesbureau Pondera Consult een aantal onderzoekspunten uitgewerkt, die hieronder bij de uitkomsten te vinden zijn.

Uitkomsten

Eén van de conclusies van de verkenning is dat het op de voorgestelde locatie niet haalbaar is om de drie windmolens van Scania, Hogeschool Windesheim en Blauwvinger Energie binnen de geldende wettelijke normen te plaatsen. De derde molen op gemeentegrond kan niet worden gerealiseerd op de voorgestelde plek, omdat een naastgelegen bedrijf binnen een risicocontour valt van de windmolen. Vanwege regels voor externe veiligheid is dit niet toegestaan.'

Hier vindt u alle stukken over de uitkomsten van de verkenning.

bijlage-0.-informatienota-raad-resultaten-verkenning-voorst-college.pdf

bijlage-1.-samenvatting-resultaten-verkenning-college.pdf

bijlage-2.-rapport-pondera-verkenning-windenergie-voorst-definitief.pdf

bijlage-2.1-quickscan-locaties-windenergie-zwolle.pdf

bijlage-2.2-voorbeelden-windprojecten-def.pdf

bijlage-2.3-visualisaties-3-turbines---e92---104-meter-as.pdf

bijlage-2.4-financiele-analyse.pdf

bijlage-3.-samenvatting-klankbordgroep-7-maart-2017.pdf

bijlage-4.-pva-communicatie-uitkomsten-verkenning-wv-college.pdf

Vervolg

Er is nog geen besluit genomen over de wenselijkheid van windmolens op Voorst. De gemeenteraad heeft gevraagd om een stadsgesprek en een raadsdebat over duurzame energie in Zwolle. Het college wil eerst de uitkomsten hiervan afwachten. Daarna komt het met een voorstel voor de raadsbehandeling van de uitkomsten van de verkenning naar windenergie op Voorst.