Plankaart

Aan de vorm van het gebied verandert niets, de huidige kademuren geven de natuurlijke begrenzing van het gebied aan. Het stedenbouwkundig plan moet ruimte bieden aan circa 100 appartementen en 50 stadswoningen.

Het Kraanbolwerk wordt in drie fasen ontwikkeld. De eerste fase bestaat uit de deelprojecten De Stelling (appartementen), De Kraan (appartementen) en De Stadswoningen.

 

Ondergrondse parkeergarage

Het parkeren is opgelost door een ondergrondse parkeergarage onder de woningen. In- en uitgang van deze parkeergarage bevinden zich aan de oostkant van het gebied waardoor het hele Kraanbolwerk autoluw is. Uiteraard moet het gebied wel toegankelijk zijn voor hulpdiensten. De parkeergarage ligt half verdiept waardoor het kadeniveau (maximaal) 1,2 meter hoger komt te liggen dan nu. Hellingbanen en trappen overbruggen het hoogteverschil op straatniveau.

Bebouwing langs de Thorbeckegracht

De lange rij (veelal 18e en 19e eeuwse) grachtenhuizen langs de Thorbeckegracht bepalen vanaf de binnenstad het zicht op het Noordereiland. Samen vormen ze een van de meest authentieke plekken van Zwolle. De rij eindigt nu aan de westzijde bij het gebouw van Lenderink.

De rij wordt doorgetrokken tot op de kop van het eiland zodat de nieuwe woningen en enkele appartementsgebouwen aansluiten bij het historische beeld van de Thorbeckegracht.

Typerend voor het beeld van de grachtenpanden zijn de vele zadeldaken en de grote variaties van breedtes en hoogtes van de panden. Deze variatie komt terug in de nieuwe bebouwing.

Hof van Volharding

De ‘ziel’ van het plan wordt gevormd door het ‘Hof van Volharding’ (werktitel). Achter de voormalige gevel van ‘De Volharding’ bevindt zich op de plek waar eerst het gebouw stond, een plein waaromheen woningen zijn gesitueerd. Elementen uit De Volharding, zoals de gietijzeren pilaren, worden hergebruikt bij de inrichting van het plein.
Het plein vormt het gezellige hart van het Kraanbolwerk en nodigt uit het gebied te ontdekken. Voor kinderen is het een ideale speelplek.
 

Bebouwing aan de Friesewal

Pakhuizen, opslagloodsen en werkplaatsen bepalen hier het huidige beeld. In de 19e eeuw was voor de handel behoefte aan langere kades. Daarom is toen de ruitvorm van het bolwerk aangepast en ontstond de huidige Friesewal.

Anders dan de organisch ontstane Thorbeckegracht is deze kade ontworpen. De bebouwing aan de kade was forser en hoger (o.a. de Volharding). De bebouwing staat niet op één lijn en de wand is niet aaneengesloten. De handelskade maakt deel uit van de historie van de stad.

 

Uitgangspunten voor de toekomstige bebouwing aan de Friesewal zijn daarom: verspringende rooilijn, kloeke gebouwen met verschillen in hoogtes en handhaven van de (voorgevel van de) Volharding.

De beoogde uitstraling voor dit gebied sluit aan bij het industriële verleden door:

  • de maatvoering van de gebouwen (grote en kloeke vormen)
  • grote ramen (waardoor er ook veel lichttoetreding in de woningen is) en
  • het materiaalgebruik (toepassing van veel staal, steen en glas)

Specials

Voor de hoekpunten van het gebied wordt gedacht aan markante woonappartementsgebouwen van zes á negen verdiepingen, de ‘specials’. De architectuur is in het oog springend. De hoogte van de gebouwen varieert tussen de twintig en maximaal dertig meter (goothoogte).

Buitenruimte en voorzieningen

Kenmerkend voor het Noordereiland zijn de smalle straten en stegen haaks op de Thorbeckegracht. Deze kwaliteit keert ook terug op het Kraanbolwerk door smalle straten en het Hof van Volharding.

De kade van de Thorbeckegracht krijgt bij het begin van het gebied twee niveaus; langs het water de oorspronkelijke hoogte en de woningen op een hoger niveau. Op de kade is ruimte voor een horecavoorziening (zoals bijvoorbeeld een theehuis). Doorgetrokken bomenrijen langs de Thorbeckegracht en de Friesewal brengen groen in het gebied, net als de tuinen van de stadswoningen en daktuinen.

Door de ondergrondse parkeergarage is het gebied autoluw en ontstaat een wandelgebied bij uitstek. Hellingbanen en trappen overbruggen de hoogteverschillen.