Inhoud omgevingsvisie

In juni 2020 heeft het college de ontwerp-Omgevingsvisie vastgesteld. Deze heeft van 17 juli tot 27 augustus ter inzage gelegen en daar hebben we ruim 100 zienswijzen op gekregen.

In de afgelopen periode hebben we 9 online bijeenkomsten georganiseerd. 5 Gebiedsbijeenkomsten en 4 themabijeenkomsten. Deze kun je hier terugkijken.

Wethouder Ed Anker vertelt je in het onderstaande filmpje waar de bijeenkomsten over gingen.

Planning

Als we de Tour de Zwolle hebben afgerond, gaan we aan de slag met alle ideeën die we hebben gekregen.  We willen natuurlijk zoveel mogelijk ideeën toevoegen aan de Omgevingsvisie. Maar alleen als dat ook kan. Dat betekent dat het wel moet passen in de Omgevingsvisie.

In december informeren we de gemeenteraad over de uitkomsten van de Tour de Zwolle.

We gebruiken de maanden december en januari om de Omgevingsvisie helemaal af te maken. Als alles volgens planning verloopt, dan neemt de gemeenteraad uiterlijk in maart 2021 een besluit over de Omgevingsvisie.

Inhoud van de Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie hebben we de gemeente opgedeeld in 5 gebieden. Elk gebied heeft zijn eigen kenmerken. Dat zie je op het kaartje hieronder.

Link gaat naar een grotere kaart (pdf)

De belangrijkste ontwikkelingen op een rijtje

Per gebied hebben we de belangrijkste ontwikkelingen op een rijtje gezet. Ook leggen we uit wat de Strategische ontwikkelzones zijn en welk voorstel we hebben over hoogbouw. 

Klik op één van de gebieden of thema's om meer te lezen. 

 

Noord

In Zwolle-Noord staat er veel op de agenda. Kort samengevat richten we ons op het verbeteren van het woon- en leefklimaat in de wijken. Dit willen we doen door de sociale cohesie te versterken, de bereikbaarheid van nieuwe én bestaande voorzieningen verbeteren, en de verbinding met het centrum te optimaliseren.

We kijken ook de andere kant op, naar de mogelijkheden in het ‘buitengebied’. We willen het gebied Dijklanden niet grootschalig bebouwen met nieuwe woningen. Maar hoeveel ruimte is daar voor recreatie? Wat kan beter? Hoe kan de stadslandbouw verder ontwikkeld worden? Hoeveel ruimte is er voor de agrarische sector in Tolhuislanden? De Vecht en de uiterwaarden is een gebied met veel natuurwaarden, dat we behouden en beschermen.

We onderzoeken ook de ruimte die bedrijventerrein Hessenpoort krijgt. Met een uitbreiding richting het noorden of oosten, creëren we meer mogelijkheden voor ruimtevragende bedrijven. Hessenpoort en Tolhuislanden zijn ook de voorkeursgebieden voor grootschalige opwekking van duurzame energie. In de vorm van zonneparken op maaiveldhoogte en windenergie, rekening houdend met de weidevogels in het gebied.

Holtenbroek willen we verder ontwikkelen als woon-werk-leer-en-recreëer-gebied. Door de wijken Holtenbroek en AA Landen beter te verknopen met het centrum-stedelijke gebied, kan de Zwartewaterallee een stadsallee worden waaraan gewoond, gewerkt en naar school gegaan kan worden. Een verblijfsgebied met stedelijke allure. Kortom, meer dan voldoende gespreksstof om samen mee verder te gaan! We horen graag wat je denkt.

Oost

In Zwolle-Oost versterken we de verbinding met het centrum, stedenbouwkundig én op het gebied van mobiliteit. Door verkeersbarrières te verzachten willen we lopen en fietsen stimuleren en bevorderen. We richten onze blik ook de andere kant op: is de verbinding met het buitengebied goed? Bijvoorbeeld richting de Wythmenerplas? Waardevolle groene plekken voor ontmoeten, bewegen en rust willen we behouden en ontwikkelen.

De meeste straten in Zwolle-Oost bieden weinig ruimte voor groen. Maar om hittestress en natte voeten te voorkomen, gaan we hier graag mee aan de slag. Waar mogelijk willen we buurten groener maken door bomen toe te voegen, waarmee ook de biodiversiteit toeneemt. Meer groen betekent bovendien: meer buitengeluk. Hoe kunnen we dat in de wijken creëren? 

In de meeste straten staan veel auto’s geparkeerd. Kan uw kind er veilig spelen? En laat u ze met een veilig gevoel zelf naar school gaan? Het is het overwegen waard om parkeren meer op afstand te faciliteren en minder in de openbare ruimte. Ook op het gebied van veiligheid en mobiliteit gaan we graag met je in gesprek.

Zuid

Zwolle-Zuid staat aan de vooravond van natuurlijke wijkvernieuwing, vooral op het gebied van energietransitie en leefbaarheid. Daarnaast is het versterken van de verbinding met het centrum een belangrijke wens. Zuid en het buitengebied zijn nu nog slechts met een paar dunne lijntjes verbonden met de stad. Hiervoor ligt een opgave bij de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone.

Ook is het nog steeds de bedoeling om het terrein van de voormalige IJsselcentrale in Harculo om te vormen tot een plek om te wonen en recreëren. Zoals u wellicht weet, werken partijen met elkaar samen om tot een goed plan te komen voor dit gebied. We praten er graag met u over door.

Om hittestress en natte voeten te voorkomen, willen we in Zuid aan de slag met de groenvoorzieningen. Het regionaal watersysteem loopt in de nabije toekomst tegen haar grenzen aan. Een overstroming bijvoorbeeld, kan veel gevolgen hebben in een groot deel van Zwolle-Zuid en de binnenstad. Meer groen betekent bovendien: meer buitengeluk. Hoe kunnen we dat creëren? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat buiten in Zuid ook een plek is om anderen te ontmoeten?

Kan uw kind er veilig spelen in uw woonomgeving? En laat u ze met een veilig gevoel zelf naar school gaan? Ook op het gebied van veiligheid gaan we graag met je in gesprek.

West

De komende jaren bouwen we Stadshagen af met de woonwijken De Tippe en Breezicht en ook Breecamp West zien we als kansrijke locatie om nieuwe woningen te bouwen als antwoord op het doorlopende woningtekort in Zwolle. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om woningen toe te voegen aan Stadsbroek en het IJsselvizier. We zijn ons er echter goed van bewust dat dit gevoelige locaties zijn, juist daarom willen gedegen onderzoek uitvoeren voordat we een besluit nemen.  De locaties liggen op plekken waar natuur en landschapswaarden aanwezig zijn. Het zijn reservelocaties en er is nog niets zeker, maar we zijn benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt.

Andere vragen die spelen zijn: hoe ervaar je het leefklimaat in de wijk? Ben je tevreden over de toegankelijkheid met de auto? En welke aanpassingen zouden ertoe leiden dat je vaker de bus, trein of fiets pakt naar het centrum of andere delen van de stad? We weten ook dat veel mensen een eigen onderneming aan huis hebben in Stadshagen, naast het feit dat we nu sowieso veel thuis werken. Leidt tot andere behoeften waar Stadshagen of haar omgeving in zou kunnen voorzien?

Vlak buiten Stadshagen en Westenholte bevinden zich de Mastenbroekerpolder en de Vreugderijkerwaard. Maak je gebruik van de mogelijkheid om daar rust en ruimte te ervaren? En wat zou nog meer bijdragen aan meer buitengeluk? Het ontwikkelen van een recreatieve verbinding tussen Stadshagen en de IJssel zou hier een antwoord op kunnen zijn. Net als de oevers van het Zwarte Water voorzien van wandelpaden en openbaar groen. We gaan er graag met u over in gesprek!

Midden

Het centrumgebied (binnenstad, schil daar om heen en de spoorzone) van Zwolle staat voor grote en uitdagende opgaven. We willen woningen bouwen, én vergroenen. Dat wil zeggen extra woningen én nieuwe groene gebieden in Kamperpoort, Spoorzone en de schil rondom de binnenstad. We willen een betere mobiliteit en een beter leefgebied.

De vernieuwing van Zwolle ontwikkelt zich van binnen naar buiten, als schillen rondom het historische centrum. Zo groeien de binnenstad en de spoorzone langzaam naar elkaar toe en versterken elkaars functies. Dit geeft het gebied steeds meer een samenhangende, stedelijke uitstraling waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Deze mix van functies maakt het centrumgebied van Zwolle levendig en aantrekkelijk. De binnenstad blijft het belangrijkste winkel- en uitgaansgebied van Zwolle. Het is een belangrijke kwaliteit van Zwolle met een zeer grote economische waarde voor Zwolle en omgeving.

We gaan voor een autoluw centrumgebied, waar de focus ligt op de fiets en voetganger om de verblijfskwaliteit en het onderscheidend vermogen van het gebied te vergroten. De bereikbaarheid van het centrum met de fiets, te voet en het openbaar vervoer moet dan optimaal Uiteraard onderzoeken we daarbij hoe lokaal de bereikbaarheid voor woningen en de bevoorrading van de winkels en horeca op orde blijft.

Kortom: genoeg uitdagingen in het waardevolle hart van Zwolle. De plannen die we maken zijn alleen succesvol als de stad er mooier en aantrekkelijker van wordt met duurzame toekomst voor de ondernemers in het centrum. Én als die plannen in samenhang worden opgepakt en uitgevoerd. Hoe kijk jij hier tegenaan?

Strategische ontwikkelzones

In de ontwerp-Omgevingsvisie schrijven we over de ontwikkelgebieden. Dit zijn gebieden waar we veel ontwikkelingen zien op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, groen, beleving en recreatie. Deze gebieden liggen in de zones: de Stadskrans en Stadsruit, het Stadscarré en de Stadsrand.

Kaart van de strategische ontwikkelzones Stadsruit, Stadskrans en Stadsrand

 

Wat houden deze zones precies in, waarom werkt de gemeente daarmee?

Veranderingen en vernieuwing in de  gemeente Zwolle vindt plaats om Zwolle beter te maken of juist om dat wat Zwolle mooi en leuk maakt sterker te laten worden. Bijvoorbeeld hoe het verkeer in de stad wordt geregeld, hoe we  de mooie, historische binnenstad nog aantrekkelijker laten worden en hoe we al die fraaie landschappen en plekken in en rond Zwolle fraai houden en toegankelijk maken. Samengevat: het unieke van Zwolle nog unieker maken.

We stellen voor om in de directe omgeving van de binnenstad goed te kijken naar het oude centrum en de gebouwen die er nu omheen staan. Dit gebied, rond de gracht, noemen we de Stadskrans. Daar wordt nu al veel gebouwd en we gaan er nog veel bouwen, bijvoorbeeld in Weezenlanden-Noord samen met de Woningcorporatie Openbaar belang. Maar ook bij de bioscoop, het Katwolderplein en in Hanzeland/Spoorzone.  Door de Spoorzone en de binnenstad veel beter aan elkaar te verbinden, hebben we straks 1 groot centrum, omdat deze gebieden elkaar aanvullen.

De Stadsruit is het gebied langs de grotere wegen in de stad, zoals de IJsselallee, Blaloweg Zwartewaterallee en de Ceintuurbaan. Langs deze Stadsruit staan heel veel kantoorpanden die veranderd kunnen worden in woningen en andere voorzieningen, zoals bijvoorbeeld winkels of creatieve werkplekken. Het gaat niet alleen gebouwen. Ook de inrichting van de wegen, de wijze van parkeren, de ruimte voor voetganger en fietser worden aangepakt. En evenzeer belangrijk in de inrichting van de buitenruimte is veel aandacht voor spel, rust, groen, water om ruimte te schappen voor natuur in de stad, om te spelen, de hittestress aan te pakken en te zorgen dat we wateroverlast bij heftige regen zoveel mogelijk voorkomen. Binnen de Stadsruit ontwikkelen we de komende jaren de volgende gebieden.: Spoorzone, omgeving VEZ (Voorsterpoort oost) , De Zwartewaterallee bij Holtenbroek en Aalanden, de IJsselhallen, de Zwartewaterzone en delen van de Oosterenk.

De Stadsrand is scherpe begrenzing waar de stad en het buitengebied elkaar raken. Denk aan de buitenkant van Zwolle-Zuid, van de Holtenbroek en de AA-landen, van Stadshagen. Die scherpe maakt Zwolle zo mooi. Van een mooi stadsleven naar de rust van landerijen, de koeien in de wei, de natuurgebieden en het water. We willen deze overgang behouden en sterker maken. De tegenstelling moet iedereen kunnen gaan ervaren. Daarom willen we zorgen dat de Stadsrand makkelijker bereikbaar wordt met de fiets of lopend. Zeker in deze tijden van Corona merken dat dat belangrijker is dan ooit. Tegelijkertijd ronden de Stadsrand op sommige plekken af, zoals met de ontwikkelingen in de Stadshagen en onderzoeken we of we bij Stadsbroek uitbreiding kan en/of moet. Bij de oude energiecentrale zien de kans om stad en landschap sterker te verenigen door daar ontwikkeling mogelijk te maken. Het plan moet daarvoor nog verder worden ontwikkeld.

Hoogbouw

In de ontwerp-Omgevingsvisie staat ook een voorstel over hoogbouw. Op de onderstaande afbeeldingen staan de schetsen van het voorstel.

Een schets over de voorgestelde hoogtes in de stadsruit, stadskrans en stadsrand

 

Het profiel van de hoogbouw in een schets uitgebeeld

Hoogbouw is een onderwerp waar veel mensen over praten. Hoe hoog mogen de gebouwen in de binnenstad maximaal worden? En hoe hoog mag gebouwd worden langs de randen van de stad? Hoogbouw is geen doel op zich maar wel belangrijk om meer woningen te kunnen bouwen, zonder dat we daarvoor veel ruimte nodig hebben. We kunnen daardoor ook ruimte maken voor klimaat-maatregelen en een aantrekkelijke buitenruimte.Hoogbouw mag en kan nu ook al in Zwolle. Denk aan de IJsseltoren of de hogere gebouwen in en rondom het centrum. Een deel van het beleid blijft bestaan en een deel willen we, gebiedsgericht aanpassen. Ook willen we meer invloed op de invloed hebben en hoe ze er uit komen te zien. We zien geen toekomst in meer flats zoals we die in de jaren 70 hebben gemaakt. Daarom introduceren we de ‘hoogbouweffectrapportage’, een nieuw toetsinstrument. Wanneer er plannen zijn voor gebouwen die hoger zijn dan 25 meer moeten plannenmakers een hoogbouweffectrapportage inleveren. Hierin moet duidelijk uitgelegd staan dat de hoogbouw past in de omgeving. Ook moet duidelijk zijn wat het effect is op bijvoorbeeld schaduwwerking, of de wind.

Wat is ons voorstel?

In de stadskrans mogen de gebouwen niet hoger zijn dan de Peperbus (dit geld niet alleen in de Stadskrans, maar in zijn algemeenheid. De Peperbus, met een hoogte van iets meer dan 70 meter is de maat der dingen voor hoogbouw in Zwolle). In de Stadskrans is de hoogte beperkt tot een bandbreedte van 35 tot 45 meter.

In de Stadsruit mag de hoogbouw maximaal 70 meter zijn, maar het moet dan wel goed beschreven worden waarom deze hoogte nodig is en het moet aansluiten bij het landschap en de omgeving. Langs de randen van de stad willen we maximaal 20-25 meter toestaan. Dat is ongeveer de maximale kruinhoogte van bomen. Ook hiervoor geldt dat deze bebouwing moet passen in de omgeving. Dus de kwaliteit staat voorop en dat kan alleen met een zorgvuldige stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing.

De volledige tekst van de ontwerp-Omgevingsvisie kun je hier lezen.