Aanpak voor herstel

We komen in een nieuwe fase: een fase van herstel na corona. We willen vooruitkijken en kijken wat er nodig is om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor onze inwoners zoveel mogelijk te beperken.

Hervormingsagenda Sociaal Domein

De thema’s waarop we extra inzet nodig denken te hebben zijn: gezondheid, gelijke kansen en zelfstandigheid. We willen dit doen door laagdrempelige voorzieningen en initiatieven in de stad. En door het versterken van de sociale basis. Hiermee bedoelen we mensen die voor zichzelf en elkaar zorgdragen en met elkaar een gemeenschap vormen.

Hiermee wordt kwetsbare inwoners een extra vangnet geboden. Het versterken van de sociale basis past binnen de Hervormingsagenda Sociaal Domein (HVA). De HVA is een programma van de gemeente Zwolle, waarmee een beweging wordt ingezet die leidt tot verbeteringen in het sociaal domein.

Extra impuls sociale basis

De coronacrisis heeft helaas een behoorlijke impact gehad op de kracht en effectiviteit van de sociale basis van veel inwoners. Maar juist nu zien we kansen om hier veel aan te doen!

Met de gelden van het Rijk die we aanvullen met onze eigen voorzieningen, zetten we extra in op ontmoeten, mentaal welzijn, gezonde leefstijl en onderwijs. Hierdoor kunnen we de sociale basis in Zwolle structureel versterken.