Wat gaan we doen?

Voor de komende herstelperiode is een groot aantal acties bedacht. Deze worden hieronder beschreven. Hiermee willen wij de negatieve gevolgen van de coronacrisis op onze inwoners zoveel mogelijk beperken. Er zijn nog wel veel onzekerheden die we nu nog niet allemaal kunnen overzien. De komende periode gaan we ervaren of de acties uit het sociaal herstelplan voorzien in de behoeften van de stad. Wanneer nodig, stellen we het plan bij of vullen verder aan.

Hulp bij re-integratie en werk

De gemeente ondersteunt zoveel mogelijk inwoners en ondernemers bij hun re-integratie en deelname aan de arbeidsmarkt (inzet Koolmeesgelden). We helpen inwoners naar werk door ze te wijzen op bestaande hulp en online tools. We geven informatie en advies. Met de inwoners die extra aandacht nodig hebben, voeren we gesprekken. Daarbij kijken we ook naar eventuele andere problemen waar ze hulp bij kunnen gebruiken. We werken met lokale en regionale partners aan een betere dienstverlening, delen ervaringen en leren daarin van elkaar.

Hulp aan nieuwkomers

Veel nieuwkomers konden tijdens de coronacrisis niet naar taalles en niet meedoen aan sociale en maatschappelijke activiteiten. Dit bemoeilijkt hun proces om goed mee te kunnen doen in de samenleving en een betaalde baan te vinden. Daarom willen we nieuwkomers waar mogelijk begeleiden naar werk en extra ondersteuning aanbieden binnen het lopende project “Alle Zwollenaren doe(n) mee”.

Armoede en schulden

Inwoners met financiële vragen kunnen in elke wijk terecht bij het spreekuur van het Sociaal Wijkteam. Net als voor de coronacrisis zijn er verschillende regelingen waar inwoners een beroep op kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld de Bijzondere bijstand zelfstandigen, de Bijzondere bijstand woonkostentoeslag, verschillende minimaregelingen of schulddienstverlening. Tijdens de gesprekken met inwoners worden deze regelingen besproken. De gemeente kijkt ook naar andere mogelijkheden die bijvoorbeeld partners in de stad of de Regio Zwolle Brigade bieden.

Met de landelijke TONK en TOZO regelingen hebben we tot 1 oktober 2021 tijdelijk ondersteuning kunnen bieden aan inwoners die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn gekomen. We verwachten dat een klein percentage van de Zwollenaren die gebruik hebben gemaakt van deze regelingen het zonder (financiële) steun nog niet redt. We willen een helpende hand bieden en dat doen we via nazorggesprekken.

Samen met andere gemeenten wordt hard gewerkt aan het Lokale Schuldenlab. Hierin werken overheden en bedrijven samen met als doel zoveel mogelijk mensen schuldenvrij te krijgen.

Nationaal Programma Onderwijs

Vanuit zowel het Rijk (Nationaal Programma Onderwijs) als de gemeente zijn er middelen beschikbaar gesteld om gezamenlijk in te zetten op de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Alle kinderen verdienen gelijke kansen. Daarom wordt er zowel in de wijken als de scholen geïnvesteerd in de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en is er extra aandacht voor het voorkomen van achterstanden. Kinderen die hier behoefte aan hebben, kunnen deelnemen aan weerbaarheidstrainingen.

Ook komt er extra aandacht voor Think op School. Het beroepsonderwijs kiest ook voor extra inzet op sociaal emotionele ontwikkeling en perspectief in ontwikkeling richting de arbeidsmarkt.

Perspectief Jeugd en Jongeren

Er wordt ingezet om het gesprek met jongeren aan te gaan en activiteiten te organiseren. Er is extra aandacht voor jongerenwerk. Ook willen we de mentale weerbaarheid van jongeren vergroten.

Herstel samen met de stad

Eind 2021/begin 2022 gaan we in gesprek met maatschappelijke partners om verder invulling te geven aan het herstel met de stad. Het gaat over het herstel na corona voor jongeren, ouderen en kwetsbare groepen, waarbij er extra aandacht is voor de ondersteuning van ouderen en mantelzorgers.

Meer informatie

Op onze zwolle.nl/corona alle beschikbare regelingen en acties voor inwoners, ondernemers en organisaties. Met vragen kun u bellen met het klantcontactcenter van de gemeente Zwolle, telefoon: 14 038. Ook kunt u ons appen op: 06 83 29 66 88 (u kunt ons op dit nummer niet bellen).