Een terugblik: wat hebben we gedaan?

De afgelopen anderhalf jaar is fors ingezet op het zo goed mogelijk blijven zorgen en ondersteunen van inwoners. Met dank aan alle betrokken inwoners, partners en organisaties is er heel veel goed werk verzet. Wat hebben we zoal gedaan?

 • De sociale wijkteams hebben de dienstverlening zo goed mogelijk door laten gaan. Er zijn extra jeugd- en gezinswerkers ingezet om de gezinnen in beeld te krijgen en te houden waar zorgen over zijn. Hierin is veel overlegd met het onderwijs en jeugdhulpaanbieders.
 • Er is samen met het onderwijs en partners in de stad noodopvang georganiseerd voor leerlingen.
 • Met aanbieders van jeugdhulp en Wmo- ondersteuning zijn afspraken gemaakt over hoe zij andere vormen van zorg konden aanbieden. En ook over hoe zij zelf financieel gezond konden blijven.
 • Binnen de maatschappelijke opvang is er gekeken naar hoe de voorzieningen konden worden aangepast aan de 1,5 meter maatregelen, bijvoorbeeld bij de Herberg waar extra units zijn geplaatst.
 • Begeleiders van beschermd wonen cliënten hebben contact gehouden via de telefoon of beeldbellen.
 • Er zijn andere vormen bedacht voor dagbestedings- of ontmoetingsactiviteiten om mantelzorgers te ontlasten.
 • Jongeren konden deelnemen aan trainingen om meer veerkracht te ontwikkelen, waardoor zij de psychische druk veroorzaakt door corona en de sociale beperkingen ervan beter het hoofd konden bieden.
 • Kinderen en jongeren die al een vorm van hulp ontvingen, hadden vaker last van depressieve klachten en angst- en eetstoornissen. Voor hen is zwaardere hulp ingezet, zoals Intensive Home Treatment of een opname.
 • Er is subsidie beschikbaar gesteld om wijkaccommodaties en jeugd- en jongerenorganisaties een financieel steuntje in de rug te bieden.
 • Sportverenigingen moesten ook sluiten en hadden geen inkomsten. Daarom is hen met TVS gelden de huur kwijtgescholden.

Ook ondernemers en zzp’ers in met name horeca-, cultuur- en evenementenbranche zijn hard getroffen. Om hen door de crisis te helpen zijn de gelden uit verschillende Rijksregelingen zorgvuldig verdeeld.

Acties

Daarnaast heeft de gemeente zelf ook nog andere vormen van (financiële) ondersteuning geboden. Een greep uit de acties:

 • Ondernemers en zzp’ers konden gebruik maken van de landelijke TONK en TOZO-regelingen.
 • Ook konden ondernemers uitstel van betalingen, huur of andere financiële verplichtingen aanvragen.
 • Horecaondernemers hoefden tijdelijk geen precariogelden te betalen voor de terrassen.
 • De evenementensector kreeg extra geld voor het aanpassen van de evenementen.
 • Diverse regelingen zijn uitgebreid, waaronder cultuur & kwaliteit en zaalhuur.
 • Zwolse artiesten kregen subsidies of opdrachten voor producties.
 • Voor kleine culturele en creatieve ondernemers, die niet in aanmerking kwamen voor de Rijksregelingen, is geld beschikbaar gesteld.
 • Ondernemers zijn actief benaderd om te vragen wat de gemeente – naast de regelingen – nog meer voor hen kon betekenen.