Leerplicht

Leren is een recht

Recht op onderwijs is iets dat we moeten koesteren. In Nederland hechten we daar zoveel waarde aan, dat we onderwijs verplicht hebben gesteld.

Leerplicht

Volgens de leerplichtwet mogen kinderen van 4 jaar in Nederland naar de basisschool. Vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig. Dat blijven ze tot en met het schooljaar dat ze 16 jaar worden. Daarna geldt de kwalificatieplicht voor jongeren die nog geen 18 jaar zijn en nog geen startkwalificatie (een diploma van havo, vwo of mbo 2, 3, of 4) hebben behaald.

Meedraaien in de samenleving

Het doel van de leerplicht is: zorgen dat kinderen de kennis en vaardigheden krijgen om zelfstandig in de samenleving te kunnen meedraaien. Een afgeronde schoolopleiding is daarvoor enorm belangrijk.

Leerplichtambtenaar helpt

Wie zonder toestemming wegblijft van school, krijgt bezoek van de leerplichtambtenaar. Hij/zij bespreekt met u waarom u of uw kind niet naar school is gegaan. Samen maakt u afspraken om te voorkomen dat het weer gebeurt.

Luxeverzuim

Soms zijn er geen goede redenen om weg te blijven, zoals eerder op vakantie gaan. Dat noemen we luxeverzuim. Hier wordt een proces-verbaal van gemaakt. Ouders kunnen dan een boete krijgen of ze moeten voor de rechter verschijnen.

Faalangst, dyslexie, pesten

Er kunnen ook andere redenen zijn waardoor kinderen spijbelen. Denk aan faalangst, dyslexie of examenvrees. Of omdat leren niet lukt door problemen thuis of pesten.

Begin van de oplossing

Een gesprek met de leerplichtambtenaar is het begin van de oplossing van het probleem en het verzuim.

Niet meewerken

Als ouders en kinderen niet goed of niet meewerken, dan kunnen ouders een boete krijgen. Of voor de rechter moeten verschijnen.

Samenwerken om schoolverzuim en schoolverlaten te voorkomen

RMC-regio IJssel-Vecht is een samenwerking van elf gemeenten in onze regio om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Samen met jongeren wordt gekeken hoe zij hun schoolopleiding kunnen afmaken, naar talenten, kwaliteiten en kansen. Want met een diploma sta je véél sterker. Kijk op www.lerenwerktwel.nl. Deze website biedt informatie voor jongeren, ouders en professionals over leren en werken, leerplicht en lokale en regionale ondersteuning in het onderwijs en daarbuiten.

Meer weten

Meer informatie over leerplicht, kwalificatieplicht, uitzonderingen, verzuim en toezicht en controle vindt u op de site van rijksoverheid.nl.

Afspraak

Een afspraak maken met een leerplichtambtenaar kan door te bellen naar 14038.