Onderwijs

In Zwolle is een ruim aanbod van onderwijs. Er is basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Primair onderwijs

Het primair onderwijs is de verzamelnaam voor het onderwijs voor kinderen van 4 tot 12 jaar. In Zwolle zijn er openbare en bijzondere basisscholen als het gaat om levensovertuiging gaat en verschillende onderwijsmethodes zoals Dalton, Jenaplan, Vrije school en Montessori.

Na de vierde verjaardag mag uw kind naar school. Vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig. In Zwolle zijn bijna 50 basisscholen. Voor het opgeven van uw kind kunt u zelf contact opnemen met scholen.

Voor meer informatie: www.scholenopdekaart.nl

Brede Scholen

In en rond de Brede Scholen komen veel maatschappelijke functies samen, bijvoorbeeld onderwijs, kinderopvang en instellingen die culturele activiteiten organiseren.

De kracht van deze samenwerkende organisaties is, dat verschillende voorschoolse, tussenschoolse en buitenschoolse activiteiten flexibel geschakeld kunnen worden met andere functies zoals opvoeding en maatschappelijk werk.

Voortgezet onderwijs

Na het afronden van de basisschool gaan kinderen naar het voortgezet onderwijs. Er zijn drie soorten voortgezet onderwijs: vmbo, havo en vwo/gymnasium. Hiernaast bestaat het praktijkonderwijs.

In het vmbo stromen leerlingen door naar het middelbaar beroepsonderwijs. Wie de theoretische variant van het vmbo volgt, kan ook doorstromen naar de havo. De havo vormt een voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs (hbo), maar je kunt ook doorstromen naar het vwo of het mbo.

Het vwo is bedoeld als voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs (wo). Met een hbo-diploma kun je ook naar het wo en met een vwo-diploma ook naar het hbo.

Naast het vmbo en het algemeen vormend onderwijs is er het praktijkonderwijs. Dit is gericht op de leerlingen voor wie het niet mogelijk is een vmbo-diploma te halen. Het praktijkonderwijs bereidt voor op een baan in de regionale arbeidsmarkt.

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Een beroepsopleiding biedt een praktische en theoretische voorbereiding op het uitoefenen van een beroep. Het beroepsonderwijs sluit aan op het voorbereidend beroepsonderwijs (vmbo) en het algemeen voortgezet onderwijs. De regionale opleidingencentra (roc’s) en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs bieden beroepsonderwijs en volwasseneneducatie aan.

Zoek een MBO opleiding op www.roc.nl

Hoger beroepsonderwijs (hbo)

Een havo-, vwo- of mbo-diploma geeft toegang tot een opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo). In Zwolle kun je een hbo-opleiding volgen aan een van de hogescholen.

•         ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
•         Christelijke Hogeschool Windesheim
•         Viaa Gereformeerde Hogeschool
•         Katholieke Pabo Zwolle

Wetenschappelijk onderwijs

Zwolle heeft geen eigen universiteit, maar wel de mogelijkheid om wetenschappelijk onderwijs te volgen op afstand en in het regionaal studiecentrum van de Open Universiteit bijvoorbeeld. Ook heeft Hogeschool Windesheim,in samenwerking met universiteiten in binnen- en buitenland, een aantal master opleidingen in haar aanbod opgenomen.

Op de hogescholen, waaronder op Windesheim, zijn ook opleidingen voor ouderen en post-hbo opleidingen beschikbaar.

Volwassenenonderwijs

Het onderwijs voor volwassenen is een tweede kans om een vak te leren of een diploma of een certificaat te halen. Dat kan zowel overdag als in de avonduren. De leeftijdsgrens is in principe 18 jaar. Het onderwijs voor volwassenen is onder andere te volgen in de regionale opleidingencentra (roc’s). In Zwolle zijn twee roc’s: Landstede en het Deltion college.

Passend onderwijs, extra aandacht in het onderwijs

Er zijn ook kinderen die extra aandacht nodig hebben. Kinderen met een handicap of gedragsprobleem hebben recht op een passende onderwijsplek. Scholen dienen een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan op:
- De eigen school, evt. met extra ondersteuning in de klas.
- Een andere reguliere school in de regio.
- Het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

Voor meer informatie:
Samenwerkingsverband primair onderwijs
Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs