Geheimhouding persoonsgegevens

Elke burger heeft het recht om geheimhouding te vragen van zijn persoonsgegevens. Dit kan alleen voor het verstrekken van gegevens aan ‘derden'.

Uw gegevens worden wel verstrekt aan de (semi)overheidsinstanties, die door het Ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties (BZK) gemachtigd zijn om ze op te vragen. Deze instellingen worden ook wel ‘afnemers' genoemd.

Afnemers
Afnemers zijn bijvoorbeeld pensioenfondsen, gerechtsdeurwaarders, belastingdienst, ministeries en gemeenten. Zij hebben persoonsgegevens vooral nodig om hun wettelijke taken goed uit te kunnen voeren. Aan elk(e) afzonderlijke afnemer(sgroep) heeft de minister van BZK een autorisatie (toestemming) toegekend, afgestemd op het doel waarvoor de gegevens nodig zijn. De gemeente verstrekt die gegevens langs geautomatiseerde weg.

Derden
Instanties die geen afnemer zijn, zijn automatisch derde. Hieronder vallen bijvoorbeeld incassobureaus, postorderbedrijven, particuliere bedrijven en burgers. Voor deze groep zijn regels opgenomen in een gemeentelijke GBA-beheersregeling. Derden worden verdeeld in drie groepen:

Verplichte derden (derden die een wettelijke taak uitvoeren)
Dit zijn deurwaarders, notarissen of advocaten. Verstrekking van gegevens aan deze groep vindt plaats na een schriftelijk verzoek hiertoe. Indien het gemeentebestuur besluit om - in afwijking van uw verzoek - wel gegevens te verstrekken, wordt u hiervan in kennis gesteld. De gemeente moet dan het belang van uw geheimhouding afwegen tegen het belang van die 'verplichte derde'.

Bijzondere derden
Hieronder vallen de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), waarbij enkele kerkgenootschappen zijn aangesloten; pensioenfondsen en -verzekeraars; spaar- en VUT-fondsen; krediet- en effecteninstellingen en beleggingsinstituten. Aan de groep bijzondere derden vindt alleen verstrekking van gegevens plaats indien zij geautoriseerd zijn door de minister van BZK. Behalve voor de SILA is geheimhouding niet mogelijk.

Vrije derden
Aan deze groep vindt verstrekking van gegevens plaats mits vermeld in de GBA-beheersregeling van de gemeente Zwolle. De verstrekking aan vrije derden worden in twee groepen verdeeld:

 • voor ideële en maatschappelijke doelstellingen
 • voor particuliere belangen, maar geen commerciële belangen

De volgende (standaard)gegevens worden maximaal aan vrije derden verstrekt:

 • naam
 • geslachtsnaam (ex)echtgenoot
 • gebruik geslachtsnaam (ex)echtgenoot
 • adres
 • gemeente van inschrijving
 • geboortedatum
 • datum van overlijden

Deze gegevens worden tevens verstrekt uit het persoonsregister en/of uit het archiefregister. Uitgangspunt is altijd dat de persoonlijke levenssfeer niet onevenredig wordt geschaad.

Als u niet wilt dat derden informatie over u krijgen kunt u geheimhouding aanvragen.

Let op!
Een verzoek geheimhouding of beëindiging persoonsgegevens kunt u digitaal aanvragen. Er is een formulier voor gebruik zonder DigiD inlogcode en één met DigiD. Als u kiest voor het formulier mét DigiD worden uw naam en adresgegevens automatisch in het formulier ingevuld.

DigiD logoU kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens digitaal afhandelen als u dit wilt. Ook als u de geheimhouding wilt opheffen.

Er is een formulier voor gebruik zonder DigiD inlogcode en één met DigiD. Als u kiest voor het formulier mét DigiD worden uw naam en adresgegevens automatisch in het formulier ingevuld. U kunt een e-mail ter bevestiging thuis ontvangen en u kunt uw aanvraag bekijken in 'mijn loket'.

Bij aanvraag aan de publieksbalie:

 • een geldig legitimatiebewijs

Bij digitale aanvraag met DigiD-inlogcode:

 • een DigiD-inlogcode
 • volg de instructies in de transactie

Verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens met DigiD inlogcode

Bij digitale aanvraag zonder DigiD-inlogcode:

 • volg de aanwijzingen in het formulier

Verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens zonder DigiD inlogcode

DigiD
Om online producten te regelen maakt de gemeente Zwolle gebruik van DigiD. Bij de gemeente Zwolle kunt u inloggen met uw DigiD. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. u kunt zelf uw DigiD aanvragen. Meer informatie over DigiD en het aanvragen hiervan vindt u op de website www.digid.nl.

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl