Aangifte van overlijden

Als er iemand is overleden, doet u of de begrafenisondernemer hiervan aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente verwerkt het overlijden van deze persoon in de basisregistratie personen (BRP).

Als de overledene niet in Zwolle staat ingeschreven, wordt dit doorgegeven aan de gemeente waar hij of zij is ingeschreven.

Overlijdensakte en verlof

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de overlijdensakte op. Hij/zij geeft vervolgens een verlof tot begraven of cremeren af. Zonder verlof mag dat namelijk niet.

Als de begrafenis of crematie in het buitenland plaatsvindt, geeft de ambtenaar burgerlijke stand documenten af die daarvoor nodig zijn.

Moment van aangifte

U of de begrafenisondernemer moet binnen 6 (werk)dagen na het overlijden de aangifte doen.

Moment van begrafenis of crematie

De begrafenis of crematie:

 • Mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden plaatsvinden.
 • Moet binnen zes werkdagen na het overlijden plaatsvinden

Speciaal verlof

Eerder of later begraven of cremeren mag alleen met speciaal verlof. Dat wordt in de gemeente van overlijden afgegeven

Extra informatie

Begraven in Zwolle

Zelf aangifte doen

U neemt naar de afspraak de volgende documenten mee:

 • Uw geldige legitimatiebewijs.
 • Het burgerservicenummer van de overledene.
 • Het trouwboekje van de overledene.
 • Bij een natuurlijke oorzaak overlijden:
  • verklaring van overlijden, afgegeven door de arts.
  • B-envelop voor het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), afgegeven door de arts.
 • Bij niet-natuurlijke dood (bijvoorbeeld door een ongeval):
  • Geen: de schouwarts stuurt de papieren rechtstreeks naar de ambtenaar burgerlijke stand.
 • Als de begrafenis/crematie na de 6 werkdagen plaatsvindt ook:
  • Een verklaring van een arts dat er geen bezwaar is tegen dit uitstel.
  • Een verzoek om uitstel en een uitleg waarom dit uitstel nodig is.
 • Als de overledene zijn/haar lichaam aan de wetenschap wil geven (en dus niet wordt begraven of gecremeerd) ook:
  • Een handgeschreven verklaring (wilsbeschikking) van de overledene, waarin deze wens staat.
 • Als iemand in het buitenland is overleden:
  • U moet als nabestaande de buitenlandse akte van overlijden laten registreren in de gemeente waar de overledene in de basisregistratie personen (BRP) is geregistreerd.
  • Wordt de overledene in Nederland begraven of gecremeerd, dan geeft de ambtenaar burgerlijke stand van de plaats waar de begrafenis of crematie plaatsvindt, het verlof daarvoor af. Hiervoor overlegt u het laissez-passer of de vervoersverklaring.
 • U kunt voor de aangifte van overlijden een afspraak maken met het Overlijdensloket, telefoonnummer (038) 498 42 87.

Digitale aangifte van overlijden voor uitvaartondernemers

Een uitvaartondernemer kan digitaal aangifte doen met eHerkenning. Om digitaal aangifte te kunnen doen, heeft de gemeente Zwolle uw gegevens nodig. Stuurt u voor informatie een e-mail naar Overlijdensloket@zwolle.nl.

U kunt met eHerkenning aangifte doen als

 • het overlijden in Zwolle heeft plaatsgevonden en
 • het bsn van de overledene bekend is

Ook de aangifte van lijkvinding kan digitaal. Let u daarbij op dat u uitdrukkelijk aangeeft dat het een lijkvinding betreft

In de overige situaties kan alleen persoonlijk aangifte worden gedaan.

Heeft u digitaal aangifte gedaan, dan stuurt u

 • de B-enveloppe
 • de originele wilsbeschikking (indien van toepassing)

binnen één maand na het overlijden per post naar

Gemeente Zwolle
Burgerzaken
Postbus 10007
8000 GA  Zwolle

Doet u digitaal overlijdensaangifte, dan ontvangt u digitaal in een beveiligde omgeving het verlof tot cremeren of begraven. U moet zelf het verlof aanbieden bij het crematorium of de begraafplaats.

Aangifte van overlijden door uitvaartondernemer

Als u vragen heeft over deze aangifte, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of  bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Kosten

Voor het verlof om binnen 36 uur te mogen begraven of na de 6e werkdag worden kosten in rekening gebracht. Ook voor een afschrift/uittreksel van de overlijdensakte betaalt u leges.

Kosteloos:

 • De ambtenaar van de Burgerlijke Stand berekent geen kosten voor het opmaken van een overlijdensakte.
 • Ook is het verlof tot begraven of cremeren kosteloos.

Leges begraven / cremeren

Leges uittreksels & verklaringen

 

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl