Aanvraag eendags-babs

U wilt in de Gemeente Zwolle in het huwelijk treden of uw partnerschap laten sluiten. Het is uw wens om uw huwelijk of partnerschap door een bekende die geen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, (babs), of (b)abs in een andere gemeente is, te laten sluiten.

Om ervoor te zorgen dat de persoon uw huwelijk of partnerschap kan sluiten, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan

Procedure A

Uiterlijk 6 weken voor de datum van uw huwelijk of partnerschapsregistratie moet van de persoon de volgende documenten worden ingeleverd bij de burgerlijke stand van de Gemeente Zwolle:

  • uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), niet ouder dan 1 maand;
  • kopie legitimatiebewijs. Op dit kopie moet worden aangegeven met welke naam de persoon in de akte genoemd wil worden;
  • de persoon ondertekent in drievoud de drie bijgevoegde formulieren ‘handtekening en paraaf’.

De persoon moet vervolgens bij de rechtbank in Zwolle worden beëdigd. Deze beëdigingsprocedure vindt plaats op de laatste woensdag van de maand om 15:30 uur op de rechtbank Zwolle-Lelystad, Schuurmanstraat 2 te Zwolle. Beëdiging op een andere dag of tijdstip is niet mogelijk.

Procedure B

Als de persoon al (b)abs in een andere gemeente is, dan levert de persoon de volgende documenten in. (let op: De persoon moet op dit moment werkzaam zijn als (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand in een willekeurig gemeente. Is dit niet het geval dan moet procedure A worden gevolgd.

  • kopie benoemingsbesluit tot (b)abs;
  • kopie bewijs van beëdiging bij de rechtbank;
  • kopie legitimatiebewijs waarop wordt aangegeven met welke naam de persoon in de akte genoemd wil worden;
  • de persoon ondertekent in drievoud de drie bijgevoegde formulieren ‘handtekening en paraaf’.
  • uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is niet nodig.

De documenten kunt u met het door u ingevulde verzoek tot benoeming naar de burgerlijke stand van de gemeente Zwolle sturen.

Als de benodigde documenten niet uiterlijk 6 weken voor de datum van uw huwelijk of partnerschap zijn ingeleverd, wordt een reguliere Zwolse ambtenaar ingepland om uw huwelijk of partnerschap te sluiten.

  • Betaling extra leges ad € 179,00 benoeming van een ambtenaar burgerlijke stand met beëdiging voor 1 dag.
  • Betaling extra leges ad € 111,00 benoeming van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand zonder beëdiging voor 1 dag.

Als u deze kosten nog niet heeft betaald, ontvangt u hiervoor een rekening.

Na benoeming van de persoon tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) van de Gemeente Zwolle ontvangt deze persoon een kopie van deze benoeming en een brief met verdere instructies.

De persoon ontvangt van de gemeente Zwolle geen vergoeding voor het sluiten van uw huwelijk of partnerschap.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de burgerlijke stand van de Gemeente Zwolle.

aanvraag benoeming.pdf

handtekening paraaf.pdf