Inlichtingen uit de Basisregistratie Personen (BRP, voorheen GBA)

Verstrekken van persoonsgegevens is mogelijk aan (semi)overheidsinstanties of aan derden.

(semi)overheidsinstanties (afnemers):
Deze groep is geautoriseerd door de Minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK) om gegevens te krijgen die zij nodig hebben voor uitvoering van wettelijke taken. In principe is de gemeente verplicht aan deze zogenaamde 'afnemers' gegevens te verstrekken.

Derden:
Onder 'derden' worden alle andere informatievragers verstaan. Dit kan variëren van een incassobureau, een advocaat, een postorderbedrijf of een woningbouwvereniging tot de fietsenmaker op de hoek of een burger. Als een derde informatie over u vraagt zal er altijd een belangenafweging plaatsvinden. Als uw privacy niet onevenredig geschaad wordt - en de aanvrager een aantoonbaar belang heeft bij uw gegevens - kan de informatie verstrekt worden. U kunt geheimhouding vragen tegen het verstrekken van informatie aan derden. Zie hiervoor 'Geheimhouding'.

U kunt de gegevens alleen schriftelijk aanvragen bij het Klantcontactcentrum van de gemeente Zwolle, Postbus 10007, 8000 GA  Zwolle.

Vermeld in uw verzoek duidelijk:
• zoveel mogelijk gegevens van de persoon die u zoekt
• het doel waarvoor de gegevens gevraagd of nodig zijn

Instanties moeten vermelden op grond van welke wet / regelgeving zij de gegevens nodig hebben.

Dit heeft u nodig voor de aanvraag
een duidelijke omschrijving van:

  • de persoon van wie u gegevens vraagt
  • het doel waarvoor de gegevens gevraagd of nodig zijn
  • (voor instanties) op grond van welke wet / regelgeving zijn de gegevens nodig

Voor meer informatie kunt u hier terecht:
Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

Voor de kosten van dit product, zie Leges overige producten.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl