Briefadres (aanvragen)

Het adres in de Basisregistratie personen (BRP) kan een woonadres of een briefadres zijn. U moet zich inschrijven op het adres waar u feitelijk woont. In uitzonderingsgevallen is inschrijving met een briefadres mogelijk. Redenen voor een briefadres kunnen zijn:

 1. het ontbreken van een woonadres vanwege:
  a. dak- of thuisloosheid;
  b. korte overbrugging tussen twee woonadressen (minder dan drie maanden);
  c. kort verblijf in het buitenland: korter dan twee derden van een jaar;
  d. een verblijf van korter dan 2 jaar in het buitenland en varend op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft;
 2. verblijf in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijf-huizen);
 3. verblijf in een instelling als bedoeld in artikel 2.40 van de wet BRP;
 4. om veiligheidsredenen, na oordeel van de burgemeester.

De BRP is dé plek waar uw persoonsgegevens worden vastgelegd. Deze basisregistratie wordt door veel instanties en overheden gebruikt voor de naam- en adresgegevens. Denk aan de belastingdienst, rechtbanken, studiefinanciering enz. Het is daarom belangrijk dat u ingeschreven staat op het adres waar u feitelijk woont.

De globale voorwaarden voor een briefadres zijn:

 1. Er kunnen ondersteunende stukken worden gevraagd om uw aanvraag te onderbouwen.
 2. De aanvrager moet desgevraagd het verzoek in persoon toelichten.
 3. Als u een briefadres aanvraagt wegens dak- of thuisloosheid, moet u ook gebruik maken van de maatschappelijke opvang in Zwolle (Leger des Heils of RIBW). Maakt u geen gebruik van de maatschappelijk opvang en verklaart u op meerdere adressen te verblijven, dan is inschrijving met een briefadres niet mogelijk.
 4. Bij inschrijving op het adres van de maatschappelijke opvang, blijf-van-mijn-lijfhuis of een instelling zoals genoemd in artikel 2.40 wet BRP, is een schriftelijke toestemming van het hoofd van de instelling verplicht.

zie voor de uitgebreide voorwaarden verder regeling briefadres 2016.

Een briefadres vraagt u aan bij de gemeente waar de briefadresgever ingeschreven staat in de BRP. Wilt u in de gemeente Zwolle ingeschreven worden op een briefadres, dan vragen wij u een afspraak te maken bij onze balie. Een aangifte via DigiD is niet mogelijk. Neemt u bij uw bezoek onderstaande “vragenlijst aanvraag briefadres” ingevuld mee.

Maak hier uw afspraak

Het doorgeven van een adreswijziging met onjuiste gegevens kan gezien worden als een overtreding van de verplichting tot het doen van aangifte (Wet basisregistratie personen) en kan vervolgens beboet worden met een bestuurlijke boete van maximaal € 325,-- (artikel 4.17 Wet basisregistratie personen).

vragenformulier aanvraag briefadres.pdf


Verhuisaangifte

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Regeling briefadres gemeente Zwolle

Landelijke wet- en regelgeving
Wet basisregistratie personen