Plan voor sterkere IJsseldijk

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft onderzocht hoe de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst sterker kan worden gemaakt. Er zijn veel onderzoeken/gegevens en ideeën van bewoners, dijkdenkers, experts en overheden voor dijkversterking verzameld en bestudeerd.

Nu is het concept-Voorkeursalternatief (concept-VKA) gereed. Het voorstel bestaat voor een groot deel van de IJsseldijk uit een binnendijkse dijkversterking en een verticale pipingoplossing, waarbij alle woningen behouden blijven.

Het voorstel wordt de komende weken met bewoners op inloopbijeenkomsten besproken. Ook zijn er gesprekken met grondeigenaren. Iedereen kan reageren op het voorstel. Eind 2019 beslist het algemeen bestuur van het waterschap over het voorkeursalternatief.

Dijkversterking kost geen woningen

Alle woningen en monumenten kunnen behouden blijven. Op de meeste dijktrajecten bestaat het voorstel voor het concept-Voorkeursalternatief uit een binnendijkse dijkversterking en een verticale pipingoplossing.

Op de andere dijktrajecten bestaat het voorstel uit het plaatsen van een constructie of een buitendijkse versterking richting de rivier. In het noordelijk deel van het traject, tussen Windesheim en Zwolle wordt de dijk verhoogd.

Alle woningen op en langs de dijk worden behouden met maatwerk en de dijkversterking gebeurt buiten het leefgebied van (zwaar) beschermde flora- en faunasoorten. Ook wordt opstuwing op de rivier voorkomen en blijft de ruimtelijke kwaliteit zoveel mogelijk behouden.

Eventuele meekoppelkansen

De gemeente Zwolle onderzoekt de mogelijkheid om gelijktijdig met de dijkversterking een aantal meekoppelkansen te realiseren, zoals fiets- en wandelpaden.

Er worden drie meekoppelkansen onderzocht: een fietspad over de dijk achter de voormalige centrale bij Harculo, een pad naast het Beekmanpad om fiets- en voetverkeer van elkaar te scheiden, en het verplaatsen van parkeerplaatsen naar de achterzijde van het Engelse Werk. Over deze meekoppelkansen wordt in een later stadium een besluit genomen.

En verder

Het project kent drie fasen: de verkenningsfase, de planuitwerkingsfase en de realisatiefase. In 2017 is het waterschap het project IJsseldijk Zwolle-Olst gestart met een verkenning. Nu is het concept-Voorkeursalternatief bekend en iedereen kan daarop reageren.

Eind 2019 beslist het algemeen bestuur van het waterschap over het voorkeursalternatief. Daarmee wordt de verkenningsfase afgesloten.

Daarna volgt de planuitwerkingsfase, waarin het waterschap over uitwerking in gesprek gaat met bewoners en belanghebbenden aan de dijk. In deze fase wordt het dijkontwerp meer in detail uitgewerkt. Het waterschap verwacht dat in 2023 de schop de grond ingaat.

Reageren

Het concept-VKA met uitleg vindt u op www.wdodelta.nl/ijsseldijkzwolle-olst. Reacties of opmerkingen kunnen via het reactieformulier op de website, tot 7 mei worden ingestuurd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van WDODelta.

www.wdodelta.nl/ijsseldijkzwolle-olst

www.wdodelta.nl/hwbp