Aardwarmte

Eind 2020 heeft de gemeenteraad de Transitievisie warmte vastgesteld. Hierin staat dat gemeente Zwolle de warmtetransitie start in Holtenbroek, Aa-landen en Berkum. In deze omgeving is namelijk een bron voor geothermie aanwezig. Daarom ligt het voor de hand om hier te kiezen voor deze warmteoplossing. De voorkeurslocatie voor de geothermielocatie is Dijklanden.

In Berkum werkt de gemeente al sinds 2019 samen met bewoners, bedrijven en andere partners aan het project Berkum Energieneutraal. Lees meer over Berkum Energieneutraal.

Geothermie, ofwel aardwarmte, is een duurzame energiebron. Er wordt gebruik gemaakt van warmte die van nature aanwezig is in de aarde. Met aardwarmte kunnen we in de toekomst huizen en bedrijfspanden verwarmen. Nu gebeurt dit bijvoorbeeld al in de glastuinbouw. Lees meer in de factsheet aardwarmte.

Geothermie in Zwolle-Noord?

Gemeente Zwolle onderzoekt de mogelijkheden van een geothermiebron in Zwolle-Noord. De mogelijke locatie voor deze bron is de boerderij op de hoek Urksteeg / Peterkampweg waar nu tijdelijk de Zwolse Stadslanderijen zitten. Dit was het advies van de klankbordgroep met omwonenden van het gebied. Deze groep heeft nagedacht over de plek voor de installatie van de bron en hoe we deze het beste kunnen inpassen in de omgeving. 

Op dit moment staat nog niet vast dat er een geothermiebron komt in Zwolle-Noord. Daar wordt door verschillende organisaties onderzoek naar gedaan. Bijvoorbeeld naar hoeveel warmte er in de aarde zit en welke partijen deze warmte dan als eerste kunnen afnemen. Zoals het er nu voorstaat zijn de gebouwen die als eerste kunnen worden aangesloten op een warmtenet met geothermie de woningen en appartementen van de woningbouwcorporaties en twee scholen, Deltion en Van der Capellen. Het aansluiten van deze gebouwen biedt ook mogelijkheden voor woningen die hierbij in de buurt liggen. Samen met woningeigenaren gaat de gemeente onderzoeken of een aansluiting op het warmtenet haalbaar is en in welke delen van de wijk(en) dit dan kan.

Proefboringen

Zodra we zeker weten wie en onder welke voorwaarden warmte uit de geothermiebron afneemt, moeten we weten of er voldoende warmte uit de ondergrond kan worden gehaald. Hiervoor moet er eerst geboord worden. Als de boringen succesvol zijn, dan komt er een gebouw boven de grond voor de techniek. Dit gebouw is ongeveer even groot als een klein bedrijfspand. De eerste boring naar aardwarmte in Zwolle kan mogelijk in 2022 starten. Als alles voorspoedig verloopt, kunnen de eerste gebouwen in Holtenbroek vanaf eind 2023 via een warmtenet met aardwarmte worden verwarmd.