Grote energieprojecten in Zwolle

Om in 2050 energieneutraal te zijn moeten we alle kansen in Zwolle benutten. Dus werk maken van energiebesparing aan de ene kant en schone energie opwekken aan de andere kant.

De gemeente stimuleert en helpt bewoners en ondernemers om zelf aan de slag te gaan met energiemaatregelen. Daarnaast willen we grote energieprojecten in Zwolle mogelijk maken. Om plannen te kunnen beoordelen hebben we in de Zwolse Energiegids in kaart gebracht waar in Zwolle ruimte is voor grote zonneparken, windmolens of waterkracht en waar niet. De Energiegids is bedoeld als houvast bij het afwegen van initiatieven voor het grootschalig opwekken van energie. Daarvoor wil de gemeente de maximale potentie van grootschalige opwekking van duurzame energie kennen en mogelijk locaties voor de verschillende bronnen in kaart brengen. Daarnaast willen we vooraf voor Zwolle belangrijke afwegingscriteria benoemen en afspraken vastleggen over het proces en communicatie wanneer zich een initiatief aandient.

Kansen

Per energiebron is aangegeven welke plekken in de gemeente kansrijk zijn en waar er belemmeringen liggen. Ook is een schatting gemaakt hoeveel energie er met die schone bronnen kan worden opgewekt.

In theorie lijkt het - binnen de huidige regels en technieken - mogelijk om alle benodigde elektriciteit op Zwols grondgebied duurzaam te kunnen opwekken met zon, wind en waterkracht. Voor warmte is dat niet mogelijk.

De Energiegids laat zien dat grote delen van het buitengebied geschikt zijn voor zonneparken, zowel op land als op water, naast de inzet van zonnepanelen op daken in de stad. Windmolens zijn binnen de huidige regels op een paar plekken in het buitengebied mogelijk. Kansrijke gebieden voor windenergie zijn er bij Tolhuislanden aan de noordoostkant van Zwolle en in het zuiden van Zwolle, bij Harculo en Hoog-Zuthem. 

In het coalitieakkoord is vastgelegd dat we de komende jaren alleen in te zetten op Tolhuislanden als locatie voor windenergie. 

De kansen voor opwekking van stroom uit waterkracht lijken beperkt en liggen met name bij de kribben in de IJssel. Voor het winnen van warmte uit de diepe ondergrond (geothermie) is er op dit moment één kansrijk gebied in beeld aan de noordzijde van de stad. Deze bron kan naar verwachting voor een beperkt deel voorzien in de Zwolse warmtevraag.

Samen aan de slag

In de Energiegids is aangegeven waar grootschalige energie kan worden opgewekt. Nu we weten waar het kan, kan de gemeente in gesprek gaan met initiatiefnemers en afspraken maken hoe de omgeving vanaf het begin betrokken wordt bij initiatieven. Het is belangrijk om samen met omwonenden, ondernemers in de buurt, maar ook met de buurgemeenten plannen af te stemmen. We vragen aan initiatiefnemers om daarvoor een participatie- en communicatieplan te maken.”   

Voor het opstellen van de Energiegids zijn stadsgesprekken gevoerd en er is een enquête uitgezet onder het Zwolse burgerpanel. Daarnaast zijn wijkbewoners en jongeren bevraagd en is met de initiatiefnemers van het windmoleninitiatief op Voorst teruggeblikt. De opbrengst van al die gesprekken is gebruikt om de Zwolse aanpak te formuleren.

Uit al die gesprekken blijkt dat Zwollenaren willen dat de gemeente aan de slag gaat, keuzes maakt en projecten gaat stimuleren. Ze vinden het belangrijk dat opbrengsten van energieopwekking in Zwolle blijven en bijvoorbeeld terugvloeien in een lokaal energiefonds.