Regionale Energie Transitie (RES)

We gaan in Nederland grootschalige duurzame energie opwekken. Nederland wordt schoner en stiller. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we in heel Nederland samen ten minste 35 TWh aan grootschalige duurzame elektriciteit op land opwekken. Voorlopig gaan we daarbij landelijk uit van zon en wind: zonnepanelen en windmolens dus. 

De regering in Den Haag heeft ons opdracht gegeven om samen met onze buurtgemeenten uit te zoeken hoe wij hier in onze regio beter en schoner energie kunnen opwekken.

Nederland is verdeeld in dertig energieregio’s. De gemeente Zwolle maakt samen met buurtgemeenten, de provincie Overijssel, drie waterschappen en drie netwerkbeheerders deel uit van de RES West-Overijssel. Samen stellen we een Regionale Energie Strategie op. In deze strategie beschrijven we hoe wij onze bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie.

We hebben in de afgelopen periode samen gewerkt aan de concept-RES. Deze is nu klaar. De concept-RES is een eerste concept van de energiestrategie 1.0, die voor 1 juli klaar 2021 klaar moet zijn en die daarna elke twee jaar opnieuw bekeken wordt. 

Opbouw concept-RES: Lokaal staat voorop

We zijn niet met lege handen begonnen: er zijn al windmolens en zonneparken in West-Overijssel. We hebben daarnaast de ambities en plannen van de elf gemeenten samengebracht en vandaaruit verder gewerkt. We hebben de concept-RES van onderaf opgebouwd: de lokale steden, dorpen, buurten en wijken staan voorop. De regionale samenwerking sluit daarop aan en ondersteunt en versterkt het lokale proces.

Naar een opgewekt West-Overijssel

West-Overijssel kijkt ook naar de economische kansen die de energietransitie biedt. Bovendien onderzoekt de regio of die transitie verbonden kan worden aan andere vraagstukken die opgelost moeten worden, zoals het vergroten van de biodiversiteit en het terugdringen van de stikstofuitstoot. De concept-RES draagt dan ook de titel ‘Naar een opgewekt West-Overijssel’.

De strategie gaat uit van in totaal 1,6 TWh aan zonne- en windenergie in West-Overijssel in 2030. Dit staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 500.000 huishoudens (uitgaande van een gemiddeld verbruik van 3.200 KWh per huishouden).

Het Zwolse aandeel in de zonne- en windenergie bedraagt 0.195 TWh (= 53.000 huishoudens) . Zwolle heeft als deelnemer in deze regionale ontwikkeling het Plan van aanpak ‘Zwolle geeft energie’ als uitgangspunt genomen. We hebben in Zwolle al flinke stappen gezet op het gebied van zonne- en windenergie.  

Alle  gemeenten in de regio hebben nu hun ambitie voor 2030 hebben geformuleerd. Daarmee kunnen we als regio samen ons aandeel leveren in wat op landelijk niveau nodig is.

West-Overijssel streeft daarbij naar minimaal 50% lokaal eigendom, zodat inwoners en ondernemers meeprofiteren van de bouw van de zonneparken en windmolens. De concept-RES van West-Overijssel is te vinden op www.reswestoverijssel.nl/conceptres. Daar is ook de digitale persmeeting door de beide voorzitters van de RES-regio West-Overijssel te vinden die we vanwege de coronacrisis op film hebben gezet.

Hoe gaat het verder?

Op 1 juni 2020 hebben de samenwerkende partijen een concept-RES ingeleverd bij het Rijk.

In april en mei 2021 praten de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen in West-Overijssel over de concept-strategie, het Hooflijnenakkoord. Zij leveren adviezen die meegenomen worden in de ontwikkeling van de concept-RES naar de RES 1.0.

Op 1 juli 2021, dient West-Overijssel de RES 1.0 in. In die RES 1.0 staan de voorkeurslocaties voor zonneparken en windmolens, hoe die een plek krijgen in het landschap en hoe inwoners en ondernemers mee kunnen doen en mee kunnen profiteren van de te bouwen zonne- en windparken. Iedereen in West-Overijssel kan meedenken en meedoen. De gemeente  Zwolle houdt u daarover op de hoogte. 

Kijk voor meer informatie over de RES op www.reswestoverijssel.nl