Samenwerken aan de Regionale Energiestrategie

Wat

We gaan in Nederland grootschalige duurzame energie opwekken. Nederland wordt schoner en stiller. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we in heel Nederland samen ten minste 35 TWh aan grootschalige duurzame elektriciteit op land opwekken. Voorlopig gaan we daarbij landelijk uit van zon en wind: zonnepanelen en windmolens dus.

Iedereen krijgt te maken met de gevolgen van deze energietransitie. Ons landschap verandert, we koken in de toekomst niet meer op gasfornuizen en de warmte in ons huis komt niet meer van een cv-ketel gestookt op aardgas.

Veranderen is lastig en moeilijk. Toch is het nodig om in de toekomst te kunnen wonen en werken in een leefbaar klimaat. We zullen moeten wennen aan de zonnepanelen en windmolens, net zoals we hebben moeten wennen aan hoogspanningsmasten, nieuwe woonwijken en industrieterreinen.

Tegelijkertijd levert de energietransitie ons ook iets op! Naast een beter leefklimaat zijn er ook economische kansen en kansen om onze dorpen, wijken en buurten te verbeteren.

Wie

De energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Overheden, inwoners, bedrijven, netbeheerders en maatschappelijke organisaties hebben elkaar nodig. Daarom maken al deze partijen in 30 energieregio’s in Nederland samen elk een Regionale Energiestrategie: de RES.

In West-Overijssel doen we dat in een samenwerkingsverband van elf gemeenten (Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle), de provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta en netbeheerders Enexis, Coteq en Rendo. In dat samenwerkingsverband werken we samen met maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties, bedrijven en jongeren uit de regio. 

Waar

Samen onderzoeken we de mogelijkheden in onze regio. Waar is plek voor wind en/of zon en voor hoeveel? Willen we clusteren of spreiden? Hoe verdelen we de warmtebronnen in de regio zodat we van het aardgas af kunnen? Is de samenleving aan zet of de overheid? Levert het genoeg duurzame energie op en kan het netwerk al die energie aan? Hoe zit het met de acceptatie bij alle betrokken partijen en is het financieel haalbaar?

In de RES staan uiteindelijk concrete plekken, projecten en een planning voor de uitvoering.

Waarom

Als we energie opwekken uit zon en wind hebben we veel minder steenkool, olie en aardgas nodig. Energie uit steenkool, olie en gas levert veel broeikasgassen op en deze broeikasgassen zorgen voor opwarming van de aarde.

Door om te schakelen naar energie uit zon, wind en aardwarmte krijgen we een schonere en gezondere lucht en een leefbaar klimaat. We krijgen ook een groene en circulaire economie die veel werkgelegenheid biedt.

Door onze huizen te isoleren en over te stappen op andere warmtebronnen dan aardgas krijgen we comfortabelere woningen. Door de zonneparken en windmolens zoveel mogelijk in lokaal eigendom te houden, kunnen we de winsten ook zo veel mogelijk in onze eigen dorpen en steden besteden. We zorgen dus voor een betere toekomst voor ons en onze kinderen.

Hoe

Een eerste concept-RES moet in juni 2020 klaar zijn. Het Rijk beoordeelt of alle plannen van de 30 regio’s bij elkaar opgeteld voldoende is. Het concept wordt verder uitgewerkt tot een RES 1.0 dat op 1 maart 2021 vastgesteld moet zijn door alle gemeenteraden van West-Overijssel, Provinciale Staten van Overijssel en de algemeen besturen van de waterschappen.

Elke twee jaar bekijken we of de plannen nog kloppen of dat we de strategie bij moeten stellen. Bijvoorbeeld omdat er nieuwe technieken zijn waarmee we net zoveel energie kunnen opwekken als met zon en wind. In 2030 moeten de plannen uit de RES 1.0 uitgevoerd zijn.

We vinden het belangrijk dat onze eigen regio zo veel mogelijk betrokken is bij de bouw van de windmolens en zonneparken. Daarom streven we er naar dat minimaal 50% van de plannen in lokaal eigendom gerealiseerd wordt.