Concept-RES

De concept-RES is een eerste concept van de energiestrategie 1.0 die volgend jaar klaar moet zijn en die daarna elke twee jaar opnieuw bekeken zal worden.

Hoe we dat gaan doen, hoe de verdeling precies zal zijn tussen zon en wind en waar de zonneparken en windmolens zullen komen staat nog niet vast. Dat gaan we samen met de gemeenteraden, de lokale steden, dorpen, wijken en buurten het komend jaar verder uitwerken.

Regionale Energiestrategie

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 landelijk in totaal 35 TWh (terawattuur, een eenheid voor elektrische energie) aan elektriciteit op land opgewekt wordt uit zon en wind. De grote windparken op zee tellen hierin niet mee. Nederland is verdeeld in 30 regio’s. Elke regio maakt een regionale energiestrategie (RES) waarin ze vastlegt welk deel ze van de 35 TWh voor haar rekening neemt en hoe ze dat gaat doen.

Lokaal staat voorop

We zijn niet met lege handen begonnen: er zijn al windmolens en zonneparken in West-Overijssel. We hebben daarnaast de ambities en plannen van de elf gemeenten samengebracht en vandaaruit verder gewerkt. We hebben de concept-RES van onderaf opgebouwd: de lokale steden, dorpen, buurten en wijken staan voorop. De regionale samenwerking sluit daarop aan en ondersteunt en versterkt het lokale proces.

Naar een opgewekt West-Overijssel

West-Overijssel kijkt ook naar de economische kansen die de energietransitie biedt. Bovendien onderzoekt de regio of die transitie verbonden kan worden aan andere vraagstukken die opgelost moeten worden, zoals het vergroten van de biodiversiteit en het terugdringen van de stikstofuitstoot. De concept-RES draagt dan ook de titel ‘Naar een opgewekt West-Overijssel’.

De strategie gaat uit van in totaal 1,6 TWh aan zonne- en windenergie in West-Overijssel in 2030. Dit staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 500.000 huishoudens (uitgaande van een gemiddeld verbruik van 3.200 KWh per huishouden).

Het Zwolse aandeel in de zonne- en windenergie bedraagt 0.195 TWh (= 53.000 huishoudens) . Zwolle heeft als deelnemer in deze regionale ontwikkeling het Plan van aanpak ‘Zwolle geeft energie’ als uitgangspunt genomen. We hebben in Zwolle al flinke stappen gezet op het gebied van zonne- en windenergie.  

Alle  gemeenten in de regio hebben nu hun ambitie voor 2030 hebben geformuleerd.  Daarmee kunnen we als regio samen ons aandeel leveren in wat op landelijk niveau nodig is.

West-Overijssel streeft daarbij naar minimaal 50% lokaal eigendom, zodat inwoners en ondernemers meeprofiteren van de bouw van de zonneparken en windmolens. De concept-RES van West-Overijssel is te vinden op www.reswestoverijssel.nl/conceptres. Daar is ook de digitale persmeeting door de beide voorzitters van de RES-regio West-Overijssel te vinden die we vanwege de coronacrisis op film hebben gezet.

Hoe gaat het verder?

In april en mei praten de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen in West-Overijssel over de concept-strategie. Zij leveren adviezen die meegenomen worden in de ontwikkeling van de concept-RES naar de RES 1.0.

  • Op 1 juni 2020 leveren de samenwerkende partijen een concept-RES in bij het Rijk
  • Een jaar later, op 1 juli 2021, dient West-Overijssel de RES 1.0 in. In die RES 1.0 staan de voorkeurslocaties voor zonneparken en windmolens, hoe die een plek krijgen in het landschap en hoe inwoners en ondernemers mee kunnen doen en mee kunnen profiteren van de te bouwen zonne- en windparken. Iedereen in West-Overijssel kan meedenken en meedoen. De gemeente  Zwolle houdt u daarover op de hoogte. 

Kijk voor meer informatie over de RES op www.reswestoverijssel.nl