Geluid bij evenementen

Voor elk evenement in Zwolle geldt altijd dat de gemeente en de organisator van het evenement ernaar streven de (geluids)hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Het uitgangspunt is dat er een goede balans moet zijn tussen de beleving die een evenement met zich meebrengt en de leefbaarheid in de stad voor de omwonenden. De organisator van het evenement en de gemeente werken hier samen aan.

Bij evenementen is de gemeente als toezichthouder aanwezig. Naast geluidshinder, houdt de ambtenaar (of ambtenaren) van de gemeente ook toezicht op de naleving van andere voorschriften, zoals de Alcoholwetgeving (waaronder de leeftijdsgrenzen), het Strafrecht en de Opiumwet.

De evenemententelefoon

Heeft u een melding over een evenement? Dan kunt u deze doorgeven via de Evenemententelefoon, nummer 06 2187 4918. De toezichthouders hebben deze telefoon bij zich. Komt er een vraag of een klacht binnen dan ondernemen zij, daar waar mogelijk, direct actie door bij de klager langs te gaan.

U kunt een klacht ook digitaal indienen. In de week na afloop van het evenement informeren wij u dan over hoe wij met uw melding zijn omgegaan. Dit kan schriftelijk per post of mail, of telefonisch. Ook nemen wij deze meldingen mee bij de evaluatie van het evenement.  

Handhavingsbeleid en meetprotocol

Handhaving bij evenementen doen we volgens het handhavingsbeleid. Daarnaast is er een meetprotocol waarin is vastgelegd hoe we in Zwolle het geluid tijdens evenementen meten en berekenen.