Vliegroutes naar Lelystad

airport lelystad

Omdat luchthaven Schiphol tegen zijn grenzen loopt is besloten een deel van de vluchten te verplaatsen naar de vliegvelden Lelystad en Eindhoven. Lelystad Airport vangt vanaf 2020 vliegtuigen op als overloop van Schiphol.

De aanvlieg- en vertrekroutes liggen boven grote delen van Overijssel, Gelderland, Drenthe en Fryslân. Er is in de provincies veel onduidelijkheid over de gevolgen van de huidige vliegroutes voor mens, natuur en milieu. Ook voor Zwolle heeft de ontwikkeling van Lelystad Airport gevolgen. Met name de wijken Berkum en Stadshagen zullen meer vliegtuigen voorbij zien komen als Lelystad wordt geopend voor vakantieverkeer. De wijkverenigingen van Berkum en Stadshagen hebben zich daarom aangesloten bij de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegroutes.

Uitstel

Aanvankelijk zou Lelystad Airport open gaan in 2019. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) maakte in februari 2018 bekend dat zij de uitbreiding van Lelystad Airport tot vakantievliegveld wil uitstellen.

Ze heeft na inspraak van bewoners, bestuurders, ondernemers en gebruikers van het luchtruim besloten meer tijd te nemen voor het proces tot aan de opening van de luchthaven. Ze denkt dat het realistisch is om uit te gaan van opening in 2020. Dat meldde ze in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister heeft op basis van de consultaties van mensen in de betrokken regio’s en luchtruimgebruikers en een advies van een bewonersdelegatie verbeteringen aangebracht aan de tijdelijke vliegroutes van en naar het vliegveld.

Op 15 januari 2020 presenteerde de commissie Remkes haar advies over hoe de luchtvaart moet omgaan met de stikstofproblematiek. De kern van het advies is dat de luchtvaart net als andere sectoren moet bijdragen aan het oplossen van de stikstofproblemen en alleen mag groeien als de stikstofuitstoot afneemt. Vliegveld Lelystad mag pas open als er maatregelen zijn genomen waardoor de uitstoot van stikstof niet verder toeneemt. De minister heeft aangegeven dat ze het advies gaat bestuderen en wil bezien wat dit betekent voor de opening van Lelystad Airport. De verwachting is dat dit zal leiden tot verder uitstel van de opening. 

Alternatieve vliegroutes boven Wezep

Op 16 april 2019 presenteerde het ministerie van IenW aan de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde, Kampen, Oldebroek en Zwolle alternatieve vertrekroutes om de overlast voor Wezep te verminderen. Daarbij is aan de gemeenten en bewoners gevraagd om uiterlijk 22 mei op de nieuwe routes te reageren. De zes gemeenten hebben de minister laten weten dat ze ontevreden zijn over de voorgestelde alternatieven.

Twee dagen na de presentatie van die routes hebben minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Visser (Defensie) de Startbeslissing genomen voor de herziening van het Nederlandse luchtruim. Hierin maken ze de stappen bekend die de komende tijd worden gezet voor de nieuwe indeling van het luchtruim. Onderdeel van de aanpak is het besluit om al voor 2023 ruimte vrij te maken in het hoger gelegen luchtruim. Hierdoor kunnen vliegtuigen die vertrekken vanaf Lelystad sneller doorstijgen naar het hogere luchtruim. Dit lijkt positief, maar het leidt naar verwachting tot meer geluidsoverlast in het gebied onder de vertrekroutes. 

De zes gemeenten zijn onaangenaam verrast door deze Startbeslissing, die niet was meegenomen in de gepresenteerde routeopties van 16 april. Ze vinden het daarom weinig zinvol te reageren op die alternatieve routes. Dat hebben ze de minister laten weten in een gezamenlijke brief.

Geïnformeerd

De gemeente Zwolle zet zich er voor in dat haar inwoners geïnformeerd zijn over de ontwikkeling van Lelystad Airport. Zorgvuldigheid en openheid zijn van belang in dit dossier, dat bij inwoners veel vragen oproept over de gevolgen voor hun leefbaarheid en gezondheid. Hier vindt u de laatste stand van zaken. Oudere informatie en documenten vindt u in ons webarchief.

Luchthavenbesluit

Voor de uitbreiding van Lelystad Airport heeft de rijksoverheid in 2015 een Luchthavenbesluit genomen. Dit besluit geeft de routes aan op basis waarvan de vliegtuigen zullen gaan vliegen. Het aantal vluchten naar Lelystad zal de komende paar jaar groeien naar 10.000 vliegbewegingen per jaar en uiteindelijk naar 45.000 per jaar. 

Omdat de milieueffecten daarvoor niet juist in beeld waren gebracht in het milieueffectrapport heeft de minister besloten het rapport aan te passen en een nieuw Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport te nemen. Het ontwerp voor dit besluit is in december 2018 bekend gemaakt. 

Milieueffectrapport

De afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken gedaan naar de ontwikkeling van Lelystad Airport. De gevolgen voor geluid, natuur en gezondheid zijn onderzocht in een milieueffectrapport (MER). HoogOverijssel heeft in oktober 2017 aangetoond dat in het rapport fouten staan. De minister daarom de fouten hersteld en het MER aangepast. Ze heeft op 21 februari de aanpassingen bekend gemaakt. In deze factsheet wordt uitgelegd hoe het MER tot stand is gekomen.

De commissie voor de m.e.r. heeft op in april 2018 een positief advies gegeven over het rapport. Het rapport laat goed zien dat door de actualisatie de nieuwe geluidgrenzen op sommige plaatsen iets groter worden en op andere kleiner. De invloed van de foute invoergegevens hierop blijkt klein. Nieuw is dat in de beginjaren langdurig laag wordt gevlogen, waardoor in een groot gebied duidelijke en sterk variërende geluidpieken optreden. Die hangen onder andere af van het vliegtuigtype en het moment waarop vliegtuigen doorklimmen. Het rapport gaat ervan uit dat als het aantal van 10.000 vliegbewegingen wordt bereikt, het luchtruim is heringedeeld, waardoor de tijdelijke lage aansluitroutes niet meer nodig zijn. Mocht dit later anders worden, dan bestaat de kans dat het rapport opnieuw moet worden geactualiseerd.

De commissie concludeert dat de minister nu beschikt over alle essentiële milieu-informatie voor een besluit over het gebruik van Lelystad Airport. Ze adviseert de minister om de omgeving uit te nodigen mee te denken over het meten en bijsturen van de hinder van de luchthaven. Lees hier het volledige advies.

Daarnaast heeft de minister ook onderzoek laten doen naar de effecten van de aansluitroutes. Dit zijn de routes tussen het hogere luchtruim en de start- en landingsroutes zoals die onder meer langs Zwolle lopen. Deze worden op een aantal plekken gewijzigd.  

Bureau dBvision is ingeschakeld voor een onafhankelijke contra-expertise op de gegevens waarmee wordt gerekend en de nieuwe geluidberekeningen. Ook de bewonersdelegatie, met daarin vertegenwoordigers uit vijf provincies die de effecten van Lelystad ondervinden, geeft de minister een advies over het geactualiseerde MER.

Als gevolg van de aanpassingen moet het Luchthavenbesluit Lelystad Airport aangepast worden. Dit betekent dat de hele procedure opnieuw wordt doorlopen, ook de procedure waarin belanghebbenden hun zienswijze kunnen geven op het besluit.

Herziening luchtruim

Om Lelystad Airport te kunnen ontwikkelen van 10.000 vliegbewegingen naar 45.000 vliegbewegingen is het nodig dat het luchtruim wordt herzien. De minister geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat de luchtruimherziening tot stand komt op basis van het plan van aanpak dat ze hiervoor heeft opgesteld.

Waar mogelijk worden al vóór 2023 (kleine) verbeteringen ingevoerd. Een groot deel van 2018 zal worden benut voor een gezamenlijke probleemanalyse en een brede inventarisatie van wensen voor de luchtruimherziening. Daarbij worden niet alleen de verschillende luchtruimgebruikers en luchthavens betrokken, maar ook provincies en andere belanghebbenden. De daadwerkelijke aanpassing kan volgens de minister niet eerder dan 2022-2023 doorlopen worden.

Samen met de provincie Overijssel heeft de gemeente Zwolle er bij de minister op aangedrongen om actief en rechtstreeks betrokken te worden bij de herindeling van het luchtruim. Die boodschap brengt de gemeente ook telkens naar voren bij de overleggen met de minister.

Belevingsvlucht

De gemeente Zwolle heeft het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat eerder al gevraagd om proefvluchten te houden met vliegtuigen zoals die straks op Lelystad zullen gaan vliegen. Dan kan iedereen zich zelf een goed beeld vormen van wat er op de grond te zien en horen is van de vliegtuigen. Wie een indruk wil krijgen van het geluid en de zichtbaarheid van vliegverkeer kan eventueel ook gebruik maken van speciale apps waarmee de vlieghoogte van overvliegend verkeer zichtbaar is.

Op 25 januari 2018 hadden bestuurders van de provincie Overijssel en de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hellendoorn, Raalte, Steenwijkerland en Zwolle overleg met vertegenwoordigers van het ministerie en Luchtverkeersleiding Nederland. In dat overleg is een toelichting gegeven op onder andere de planning voor het MER en de herziening van het luchtruim.

In dat overleg heeft de minister opnieuw toegezegd dat ze een belevingsvlucht uit wil laten voeren. Er is een regiegroep gevormd waarin belangstellenden mee hebben kunnen denken over hoe de vlucht moet worden uitgevoerd om een goed beeld te geven. De belevingsvlucht heeft op 30 mei plaats gevonden. Op www.belevingsvlucht.nl vindt u meer informatie en de evaluatie van de belevingsvlucht door de regiegroep. Ook vindt u daar de brief van de minister over de hogere geluidsniveaus die zijn gemeten tijdens de vlucht.

Inzet gemeente Zwolle

Op 5 februari 2018 heeft de minister een bezoek gebracht aan Overijssel. Voor het gesprek waren zowel inwoners als bestuurders uit de betrokken gemeenten en de provincies Overijssel en Gelderland uitgenodigd. Een week daarvoor waren vertegenwoordigers van het ministerie in Zwolle om te luisteren naar bewoners en bestuurders. Voor Zwolle waren naast de wethouder ook inwoners uit Stadshagen en Berkum aanwezig.

De gemeente Zwolle heeft, samen met de regio, opnieuw aandacht gevraagd voor een zorgvuldig en transparant proces en goede informatie, zodat de inwoners van Zwolle en de regio goed geïnformeerd zijn over de gevolgen van de vliegroutes. Zwolle heeft nogmaals gepleit voor een snelle herindeling van het luchtruim en voor hogere vliegroutes. De inwoners spraken hun zorg uit over de gevolgen van de lage vliegroutes bij Zwolle.

Het ministerie heeft in de nieuwsbrief van 9 februari 2018 verslag gedaan van het werkbezoek van de minister in de regio en de inbreng van de deelnemers en de reactie van de minister daarop.

De aanpassing van de aansluitroutes en de actualisatie van het milieueffectrapport brengt een aantal verbeteringen voor de regio, maar roept ook nieuwe zorgen en vragen op, aldus burgemeester en wethouders in hun bericht aan de gemeenteraad van 20 april. De provincie Overijssel heeft de zorgen van de regio in haar brief van 14 mei nog eens onder de aandacht gebracht van de minister en de Tweede Kamer.

Planning

De ontwikkelingen in dit dossier gaan snel. Regelmatig verandert de planning. Dit betekent dat informatie over het vervolg nogal eens verandert. 

Februari 2018

Openbaarmaking van:

  • het aangepaste MER voor Lelystad Airport, met herstel van eerdere fouten en inzicht in de milieueffecten binnen het zogenoemde B+ gebied (waaronder ook de aanvliegroutes bij Zwolle)
  • het (nieuwe) MER over de effecten voor de aansluitroutes
  • het voorgenomen besluit voor het ontwerp van de aansluitroutes
  • de contra-expertises van Bureau dBvision en het advies van de bewonersdelegatie

April 2018

De commissie m.e.r. heeft het geactualiseerde milieueffectrapport voor Lelystad Airport beoordeeld.

December 2018 – aanpassing Luchthavenbesluit Lelystad Airport

Op 14 december 2018 is het aangepaste Luchthavenbesluit bekend gemaakt. Daarna was er vanaf 11 januari 2019 zes weken tijd om zienswijzen in te dienen. De gemeente Zwolle heeft samen met veertien andere gemeenten in West-Overijssel en de provincie Overijssel een gezamenlijke zienswijze ingediend. Daarin pleiten ze ervoor om nu géén besluit te nemen over het Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. Eérst moet er een nieuwe luchtvaartnota zijn gemaakt, waarin de randvoorwaarden voor de luchtvaart in Nederland worden vastgesteld. Daarna moet eerst het luchtruim worden herzien, zodat hoger kan worden gevlogen.

Naar verwachting volgt medio 2019 het advies van de Raad van State over het Luchthavenbesluit en daarna de behandeling in de Eerste en Tweede Kamer. Lees hier meer over de procedure van het Luchthavenbesluit.