Informeren, faciliteren en aanjagen

Wilt u uw woning, straat of buurt klimaatbestendiger maken? De gemeente helpt u graag! Dat doet zij door nuttige informatie te geven en initiatieven van inwoners te faciliteren. Logische aanspreekpunten hiervoor zijn uw wijkbeheerder en het aanjaagteam KlimaatActief!

Wijkbeheerder

Wilt u uw woning, straat of buurt klimaatbestendiger maken? De gemeente helpt u graag! Zij heeft daarvoor een contactpersoon: uw wijkbeheerder. Wijkbeheerders zorgen samen met inwoners voor het creëren van schone, veilige en plezierige woon­omgevingen.

Uw wijkbeheerder kent de klimaatatlas en kan u helpen bij het nemen van maatregelen, zoals het aanbrengen van meer groen rond uw woning. Zo nodig kunnen ze u doorverwijzen naar andere contactpersonen. Ook weten wijkbeheerders waar al initiatieven aan de gang zijn op het gebied van vergroening. Of waar wateroverlast het meest de kop op steekt.

Aanjaagteam KlimaatActief!

Verder kunnen inwoners contact opnemen met Climate Campus. Overal in de stad zijn zij bezig om inwoners en bedrijven te adviseren en te helpen om hun woon- of werkomgeving klimaatbestendiger te maken. Zo zijn er al veel mooie resultaten behaald:

Studenten van het Honours college van Windesheim bouwen samen met de buurt een buurttuin. De buurt kan daar gezamenlijk in tuinieren.

De Rhijnvis Feithlaan is een woonstraat waar wateroverlast dreigt. Een inwoner heeft zijn 40 buurtgenoten uitgenodigd om samen in het achterpad te eten. En tegelijkertijd te kijken welke maatregelen ze samen kunnen nemen.

Basisschool de Zevensprong heeft de schoolomgeving vergroend. De school is nu een groene verbindingslocatie voor de buurt.

Bomen planten door De Zevensprong

https://www.youtube.com/watch?v=NCncw_Z1ec8

Een inwoner aan het Konijnenveld heeft een waterwall en een groendak aangelegd. Ook heeft hij zijn tuin helemaal vergroend.

Film waterwall Konijnenveld

https://vimeo.com/334721639

Het aanjaagteam KlimaatActief! heeft bij deze initiatieven mensen vooruit geholpen. Bijvoorbeeld door een plan te visualiseren, mee te denken over de eerste stappen of advies te geven over subsidie. Heeft u een voorstel of een vraag met betrekking tot klimaatadaptatie? Neem dan contact op met het aanjaagteam KlimaatActief! Dat kan door een e-mail te sturen naar A.Wiegman@zwolle.nl

Travers Welzijn

De welzijnsorganisatie Travers Welzijn helpt het waterschap Drents Overijsselse Delta om bewoners van de Zwolse wijk Holtenbroek actief te betrekken bij dijkversterking. Ook op andere manieren ondersteunt Travers Welzijn inwoners bij het vergroten van de leefbaarheid in wijken en buurten. Klimaatadaptatie kan daar een belangrijke rol bij spelen.