Omgaan met overstromingen

Bij langdurige regen krijgen de Sallandse weteringen en de Vecht veel water te verwerken. Is er tegelijkertijd een aanhoudende noordwesterstorm, dan stroomt het overtollige water uit het IJsselmeer en het Zwarte Meer vanuit 2 windrichtingen naar Zwolle. Het gevolg is dat de waterstand in Zwolle stijgt. Uiteindelijk kunnen delen van de stad dan onder water lopen. Dat kan een grote impact op de samenleving hebben.

Film Waterrobuust Zwolle

https://www.youtube.com/watch?v=LhPlp9Hj_Uw&feature=youtu.be

Regionale aanpak

Hoe moet je daarmee omgaan? Oftewel, hoe maak je Zwolle waterrobuust? Dat gaat de gemeente samen met het waterschap Drents Overijsselse Delta, de provincie Overijssel en het Rijk onderzoeken.

Bovenstaande afbeelding laat denkrichtingen hiervoor zien. Kunnen wij water bijvoorbeeld tijdelijk in lagergelegen gebieden onderbrengen? Of in wadi’s: laagtes waarin water zich kan verzamelen en in de bodem kan doordringen? Een andere optie is om het watersysteem te versterken met een robuuste blauwe structuur (een netwerk van water). Zo kunnen we water slimmer verbinden. Of om te zorgen voor een betere afvoer richting het IJsselmeer. Daarbij zetten we pompen in. Verder is het slim om waterrobuust te bouwen en verbouwen. Op die manier zijn woningen en bedrijfspanden beter bestand tegen tijdelijke wateroverlast.  

Anders bouwen

Waterrobuust bouwen en ruimtelijke aanpassingen in de stad helpen om de gevolgen van overstromingen te beperken. Denk aan de nieuwbouw bij Park de Wezenlanden. Hier loopt door een woning een dijk, die beschermt tegen wateroverlast. Dit is een mooi voorbeeld van een ‘meekoppelkans’: klimaatadaptatie gekoppeld aan nieuwbouw. Of denk aan het Kraanbolwerk, dat een hoge waterstand aankan. Een ander goed voorbeeld is de Spoorzone Zwolle. Bij dit spoorknooppunt wordt een ondergrondse fietsenstalling zo gebouwd, dat die in te zetten is als tijdelijke berging voor water.

Hierboven ziet u nog een voorbeeld van waterrobuust bouwen. Het vloerpeil bij deze gebouwen is omhoog gebracht van 2,40 meter naar 2,80 meter. Zo houden de bewoners droge voeten als het waterpeil stijgt door de klimaatverandering.

Dijkversterking

Een andere belangrijke maatregel tegen overstromingen is dijkversterking via het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De waterschappen en Rijkswaterstaat werken in dit programma samen. Zo willen ze Nederland in 2050 helemaal waterveilig laten zijn. De gemeente Zwolle is hierbij betrokken via het waterschap Drents Overijsselse Delta.

Projecten in de gemeente Zwolle zijn:

Overstroom ik?

We doen ons uiterste best om overstroming te voorkomen. Maar het kán een keer misgaan. Op de website overstroomik.nl kunt u zien hoe groot de kans is dat dat in uw omgeving gebeurt. Ook kunt u daar lezen welke gevolgen dat heeft en wat u dan kunt doen. Wat u als inwoner of bedrijf natuurlijk altijd kunt doen, is voorzorgsmaatregelen nemen. Bijvoorbeeld door waardevolle spullen en essentiële apparatuur een etage hoger te plaatsen.

Wie bel ik?

Als u stormschade of wateroverlast heeft bel dan bij acuut gevaar of spoed het alarmnummer 112. Is er geen acuut gevaar en speelt het in de openbare ruimte, neem dan contact op met de gemeente. Ook de brandweer geeft meer informatie.