Zwolse Adaptatiestrategie

De gemeente Zwolle heeft de Zwolse Adaptatiestrategie ontwikkeld. Dit is een strategie om de stad aan te passen aan het nieuwe klimaat. De strategie helpt de gemeente, inwoners, bedrijven, winkels, scholen en zorginstellingen om er samen voor te zorgen dat Zwolle in 2050 klimaatbestendig is. En nog veel groener, gezonder en economisch aantrekkelijker.

Om met z’n allen goed om te kunnen gaan met het veranderende klimaat, heeft de gemeente Zwolle de Zwolse Adaptatiestrategie ontwikkeld. Wat houdt die strategie precies in? Dat kunt u lezen in onderstaand e-book (volg de 1e link). Wilt u de samenvatting ervan bekijken? Lees dan de brochure over de strategie. Ook die vindt u hieronder (volg de 2e link).

https://issuu.com/zwolle9/docs/zwolse_adaptatiestrategie_2019

https://issuu.com/zwolle9/docs/a4_brochure_zwolseadaptatiestrategi

Stresstesten

De Zwolse Adaptatiestrategie is opgesteld op basis van de uitkomsten van stresstesten. Met stresstesten is bijvoorbeeld berekend wat er in de stad (en dus ook in uw straat of buurt) gebeurt wanneer er heel veel regen valt in korte tijd. Of wat er gebeurt bij langdurige hitte of droogte. Ook hebben stresstesten duidelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van overstroming en het stijgen van de zeespiegel. De stresstesten laten zo zien welke delen van Zwolle het meest kwetsbaar zijn.

Hoe werken we met de Zwolse Adaptatiestrategie?

Met de Zwolse Adaptatiestrategie werkt de gemeente op 3 niveaus:

  • Regionaal: samen met regionale partners zorgen we ervoor dat we Zwolle en haar omgeving klimaatrobuust maken en leefbaar houden. Dat betekent onder andere dat we samen met de regio beter willen omgaan met overstromingen, deelnemen aan de innovatieve initiatieven zoals CATCH en betrokken zijn bij het samenwerkingsverband Climate Campus.
  • Stedelijk: we ontwikkelen een groenblauw netwerk.
  • In straten en buurten: samen kunnen we Zwolle stadsbreed vergroenen.

Extra kwetsbare gebieden eerst

De klimaatverandering heeft effect op de hele stad. Maar uit de stresstesten blijkt dat bepaalde woongebieden en bedrijventerreinen extra kwetsbaar zijn voor wateroverlast. Want deze gebieden hebben:

  • geen goede aansluiting op het hoofdwater;
  • niet genoeg sponswerking;
  • geen plek waar het water tijdelijk heen kan.

Daarom zijn deze extra kwetsbare gebieden als eerste aan de beurt om klimaatbestendig te maken.

Klimaat Kansenkaart

In de extra kwetsbare gebieden liggen er dus een hoop opgaven. Maar ook kansen! Want door zo’n gebied aan te passen met onder andere meer groen, wordt het leefbaarder en aantrekkelijker. Om de opgaven en kansen van een gebied in beeld te brengen, werken we met een Klimaat Kansenkaart. Dat gebeurt in overleg met inwoners en bedrijven. Zo’n kaart laat ook zien wat inwoners zelf kunnen doen aan hun eigen woning, tuin en/of balkon. En hoe bedrijven schade door wateroverlast en hitte kunnen beperken. Zo kan iedereen gericht aanpassingen doen. En maken we elk stadsdeel ruim voor 2050 samen klimaatbestendig.

Informatie over de Zwolse Adaptatiestrategie en de stresstesten vindt u ook in de Zwolse Klimaatatlas.

Maatregelen op eigen grond

Zo’n 80 procent van de grond in Zwolle is niet van de overheid, maar van particulieren en bedrijven. Bent u grondbezitter? Dan is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de uitkomsten van de stresstesten. Welk effect heeft bijvoorbeeld een extreme hoosbui op uw straat of bedrijventerrein? Het antwoord vindt u in de Zwolse Klimaatatlas. Met die informatie weet u ook of het verstandig is om op uw eigen grond maatregelen te nemen.

Het is nuttig om dat niet alleen te doen, maar om dat gezamenlijk aan te pakken. Voor inwoners kan dat bijvoorbeeld via Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). Een bedrijf kan actie ondernemen in samenwerking met de beheerder van het betreffende bedrijventerrein. Scholen kunnen maatregelen treffen samen met ouders van leerlingen. En bent u zelf geen grondeigenaar, maar huurt u een woning met een tuin, dan kan uw woningcorporatie u misschien helpen om stappen te zetten.

Doen we hier allemaal aan mee, dan is het overgrote deel van Zwolle al snel klimaatbestendig gemaakt. Heeft u hierbij advies nodig van de gemeente? Wij helpen u graag!