Essentaksterfte

Al enkele jaren rukt de essentakkensterfte op in Europa en Nederland. Tegen deze boomziekte is tot nu toe niets te doen. De takken van essen sterven door een schimmel af. Uiteindelijk sterft de hele boom af.

Foto: Wageningen Universiteit

Veel bomen ogen wellicht nog goed, omdat de ziekte de boom van binnenuit aantast. In of nabij woongebieden kunnen de aangetaste bomen gevaar opleveren voor bewoners en weggebruikers.

Op deze pagina vindt u informatie over de aanpak van de essentaksterfte in Zwolle.

De inventarisatie in 2021 heeft 130 zieke essen opgeleverd. 70 van deze essen zijn ziek door essentaksterfte, de andere essen moeten worden gekapt vanwege andere schade of aantasting. Alle 130 essen die leiden aan essentaksterfte worden voor 15 maart 2022 gekapt.

Inventarisatie zieke essen

Voor het inspecteren van essen in het kader van de essentaksterfte is een vernieuwde werkwijze geïntroduceerd. De inspectie vindt in augustus/september plaats. Inspecteren in deze periode levert een nauwkeuriger beeld op voor wat betreft de aantasting van essentaksterfte. Het leidt tevens tot een integrale aanpak voor bomenkap waardoor er efficiënter en met minder overlast voor de buurt gewerkt kan worden. Deze werkwijze leidt er toe dat in verband met het broedseizoen jaarlijks tussen 15 juli van het ene jaar en 15 maart van het jaar erop volgend wordt gekapt. 

In augustus 2022 wordt opnieuw een inspectie op de aanwezigheid en de ernst van essentaksterfte op alle essen uitgevoerd.

Herplant

Er vindt in de meeste gevallen herplant plaats. Voor herplant wordt gebruik gemaakt van andere soorten bomen, die niet bevattelijk zijn voor boomziektes. Waar nodig wordt gewerkt met andere groenstructuren.

Met het planten van diverse soorten bomen wil de gemeente de biodiversiteit in het stadsgroen vergroten. Bovendien voorkomt deze aanpak dat een nieuwe boomziekte in de toekomst alle bomen op een locatie aantast.

Het gemeentebestuur heeft in de beheervisie voor het groen al eerder besloten om niet overal over te gaan tot herplant.

Hoogwaardig hergebruik

Zwolle wil het vrijkomende hout duurzaam bewerken en hergebruiken en daarmee de circulaire economie bevorderen met behulp van initiatieven uit de stad. Zo loopt een samenwerking met de Stichting Zwols Essen. De stichting bewerkt het essenhout op een duurzame wijze en laat mensen in het productieproces werken die vanwege hun situatie moeite hebben om een baan te vinden.

Vragen en antwoorden over essentaksterfte

In de onderstaande vragen en antwoorden leest u onder meer over de boomziekte en de hieruit voortkomende werkzaamheden. Hebt u over essentaksterfte toch nog vragen, neemt u contact op met Theo Wolters op 14038 of stuurt u een bericht aan essentaksterfte@zwolle.nl.

Waar kan ik zien of de zieke essen in mijn straat/buurt voorkomen?

De inventarisatie van 2021 heeft 130 essen aangemerkt die door essentaksterfte aangetast zijn en gekapt worden. Door de vernieuwde werkwijze, uitgelegd onder het kopje 'Inventarisatie zieke essen', worden deze essen meegenomen in de integrale aanpak en voor 15 maart 2022 gekapt in verband met het broedseizoen. Betreft het kap in uw omgeving bent u hierover geïnformeerd. Op de onderstaande kaart vindt u informatie over kap van essen, inspectieresultaten en herplantplannen.

Grotere kaart weergeven

Voor een legenda kan op de twee pijltjes (>>) linksboven geklikt worden.

Wat is essentaksterfte?

Essentaksterfte is een schimmelziekte. Deze wordt veroorzaakt door een uit Azië afkomstige schimmel het Vals essenvlieskelkje (Hymenoscyphus Fraxineus). De ziekte tast jonge en oude essen aan en is in Nederland een sterk toenemend probleem.

Waar komt boomziekte essentaksterfte vandaan?

Essentaksterfte komt uit Azië en komt inmiddels in heel Europa voor. De eerste meldingen dateren uit de jaren ’90 van de vorige eeuw toen deze schimmelziekte werd waargenomen in Polen en de Baltische landen. Daarna heeft het zich gestaag verder over Europa uitgebreid. In Nederland is essentaksterfte al zeker sinds 2010 aanwezig, maar in de laatste jaren sterk toegenomen. Op de website van Wageningen Universiteit vindt u hierover meer informatie.

Hoeveel essen zijn ziek? En wanneer worden ze gekapt?

De inventarisatie in 2021 heeft 130 zieke essen opgeleverd. 70 van deze essen zijn ziek door essentaksterfte, de andere essen moeten worden gekapt door andere schade of aantasting. Alle 130 essen worden voor 15 maart 2022 gekapt.

Wat voor overlast kunnen de kapwerkzaamheden veroorzaken?

Tijdens het kappen kunt u geluidshinder ervaren en kunnen verkeersmaatregelen (omleidingen) van kracht zijn. Uiteraard doen wij ons uiterste best om de overlast door de kap voor iedereen tot een minimum te beperken, bijvoorbeeld met het plaatsen van verkeersborden om de tijdelijke omleidingsroutes aan te geven.

Wat gebeurt er met het vrijkomende hout?

Wij willen het vrijkomende hout een duurzame bestemming geven. Zwolle wil het vrijkomende hout duurzaam met de stichting Zwols Essen bewerken en hergebruiken, en daarmee de circulaire economie bevorderen met behulp van initiatieven uit de stad. Dit houdt onder meer in dat het vrijkomende hout bij voorkeur lokaal wordt hergebruikt en bij de werkzaamheden zoveel als mogelijk werknemers met een afstand op de arbeidsmarkt worden ingezet. Inwoners, ondernemers en instellingen kunnen bij de stichting Zwols Essen terecht voor het gebruik van het vrijkomende essenhout uit de stad. Hebt u zelf duurzame ideeën en/of initiatieven voor het gebruik van Zwols essenhout? Stuur deze naar essentaksterfte@zwolle.nl.

Worden op termijn alle essen gekapt?

Uit onderzoek en ervaringen uit het buitenland blijkt dat slechts 10 tot 20 procent van de essen essentaksterfte overleeft en resistent wordt.

Is er een behandelmethode / medicijn voor zieke essen?

Er is op dit moment nog geen behandelmethode of medicijn voor zieke essen. Wij laten onze bomen zo lang mogelijk staan, ook als deze ziek zijn. Met extra snoeien van de aangetaste takken proberen we onze essen zo lang mogelijk te behouden. Het blad wordt bij monumentale essen geruimd om mogelijke infectie te voorkomen.

Hoe voorkom je dat gezonde essen ziek worden? En bestaan er resistente essen?

Het is niet te voorkomen dat gezonde essen ziek worden. Toch hopen we waardevolle structuren en bijzondere essen zo lang mogelijk te behouden. Er bestaan tot op heden nog geen resistente essen, die van origine op Nederlandse bodem voorkomen. 

Staan de zieke essen door heel Nederland?

Ja. Niet alleen Zwolle wordt geplaagd door de ziekte, heel Nederland heeft ermee te maken.

Kan de ziekte overslaan op andere bomen dan essen?

Essentaksterfte komt alleen voor bij essen en kan niet overslaan op andere soorten bomen.

Hoe wordt de ontwikkeling van essentaksterfte in de gaten gehouden?

Alle essen worden éénmaal per jaar beoordeeld op ziekteverschijnselen. Hiermee monitoren we het verloop van de ziekte en brengen we in beeld welke bomen goed blijven en welke gekapt moeten worden om de veiligheid van bewoners en het verkeer te garanderen.

Waarom is de es belangrijk om te behouden?

Vanuit historisch landschappelijk oogpunt is de es belangrijk om te behouden. De inheemse es is in Nederland een belangrijke boom in stad en landschap en van grote waarde voor de biodiversiteit. Binnen Zwolle gaat de meeste zorg uit naar de monumentale essen. Het blad wordt bij monumentale essen geruimd om mogelijke infectie te voorkomen.

Vindt er herplant plaats van de gekapte zieke essen?

Er vindt in de meeste gevallen herplant plaats met andere diverse soorten bomen die niet bevattelijk zijn voor boomziektes en waar nodig met andere structuren. Met het planten van diverse soorten bomen bevorderen we tegelijkertijd de biodiversiteit en voorkomen we dat een nieuwe boomziekte in de toekomst alle bomen op de laan aantast. Op een paar plekken hebben wij al eerder besloten in het kader van de vastgestelde beheervisie juist niet over te gaan tot herplanten. De plannen voor de herplant van de essen die gekapt worden in 2021/2022 zijn in voorbereiding. De locaties van de herplant zijn weergegeven in de kaart onder het kopje 'Waar kan ik zien of de zieke essen in mijn straat/buurt voorkomen?'.

Wat is de tijd tussen kap en herplant?

De tijd tussen de kap en de herplant varieert. Wij streven ernaar om na de kap alle locaties binnen één jaar te herplanten. Soms wachten we nog met de herplant omdat we verwachten in dezelfde laanstructuur de komende jaren nog meer te moeten kappen. We kiezen dan voor totale herplant in plaats van jaarlijks een boom.

Kan ik meedenken in de herinrichting?

Zwolle kent vastgestelde groene structuren voor de stad en wijken. Binnen deze groene structuren is de gemeente Zwolle bepalend ten aanzien van de herplant. In de andere delen van de stad wordt afhankelijk van omvang en impact bekeken hoe bewoners worden geïnformeerd.