Bekendmaking subsidieplafonds 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de onderstaande subsidieregelingen de subsidieplafonds voor het jaar 2021 vastgesteld. De aanvragen worden op volgorde van aanvraag beoordeeld, tenzij anders is vermeld. 

Subsidieplafonds 2021
Subsidieregeling Bedrag
AED € 5.000*
Amateurkunst € 139.292
Aangepast sporten – speciale sportverenigingen € 64.965
Aangepast sporten – incidentele activiteiten Nihil
Beschermd Wonen **
- Jaarplekken Beschermd Wonen (conform artikel 28.7 lid 1 ASV) € 17.216.510
- Noodzakelijke spoedplekken (conform artikel 28.11 lid 3 ASV) € 1.500.000
- extra jaarplekken Beschermd Wonen tbv specifieke doelgroepen (conform artikel 28.7 lid 5 ASV) € 1.406.856
- incidentele subsidies bestaande uit voortzetting incidentele clientgebonden subsidie Beschermd Wonen (conform artikel 28.4 lid 7 ASV), overbruggingssubsidie voor 18-jarigen en WLZ € 1.527.025
Buurtweide € 17.987
Cultuur en Kwaliteit € 455.830 (ronde 1 € 50.000,--, vanaf ronde 2 € 135.277,--)***
Duurzame ontwikkelingen Dieze Oost Nihil
Evenementen € 385.255****
Human Capital Agenda Ontwikkelfonds Regio Zwolle  
- Route 1: Inwoners € 1.700.000
- Route 2: Individuele werkgever € 1.000.000
- Route 3: Samenwerkingsverbanden € 300.000
- Route 4: Sectortafels € 500.000
- Route 5: Experimenteerroute € 100.000
Jeugd- en Jongerenwerk olv vrijwilligers € 86.713
Onderhoud gemeentelijke Monumenten € 43.087
Maatschappelijke Opvang € 3.675.000
Onderwijsachterstandenbeleid € 1.788.954******
Peuteropvang en VE € 1.458.434*******
Voor en door jongeren Nihil
Voor en door Studenten € 10.728 (gelijkmatig verdeel over 2 ronden)
Stimulering Duurzaamheid en Woningbouwproductie Nihil
Zaalhuur Zwolse Theaters en Hedon € 55.954

* per kalenderjaar beschikbaar gedurende de gehele looptijd van de regeling tot en met 31 december 2024 (zie ASV, hoofdstuk 30)

** als het totaal van de aanvragen het subsidieplafond overschrijdt, geldt de volgende prioritering: het bieden van continuïteit, evenredigheid en aanvragen die het meeste bijdragen aan het subsidiedoel (zie ASV, hoofdstuk 28).
*** aanvragen worden in onderlinge samenhang gewogen (zie ASV, hoofdstuk 4) Eventueel overgebleven subsidie vanuit een voorgaande ronde, worden opgeteld bij een volgende ronde.
**** het college maakt een evenwichtige verdeling over de verschillende categorieën evenementen (zie ASV, hoofdstuk 11).
****** als het totaal van de aanvragen het subsidieplafond overschrijdt, krijgen aanvragen die het meeste bijdragen aan het onderwijsachterstandenbeleid voorrang (zie ASV, hoofdstuk 15).
******* als het totaal van de aanvragen het subsidieplafond overschrijdt, wordt eerst voorrang gegeven aan Zwolse peuters met een VVE-indicatie daarna aan reeds geplaatste Zwolse peuters (zie ASV, hoofdstuk 16).

Meer informatie

In de subsidiestaat bij de begroting 2021 vindt u meer informatie. Bij vragen kunt u contact opnemen met het Subsidieloket van de Gemeente Zwolle, telefoonnummer (038) 498 41 02