Veel gestelde vragen en antwoorden Woonstraten

Hier vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over de Woonstraat. 

Wat is een Woonstraat?

Een aantrekkelijke, groene straat waar je graag buiten bent, buren ontmoet,  kinderen veilig kunnen spelen en de auto te gast is. De straat is klimaatbestendig, biodivers en met duurzaam materiaal ingericht.

Zijn er al Woonstraten in Zwolle?

Acht straten in de wijk Aa-landen: Bernisse, Giessen, Alm, Vlist, Gantel, Drecht, Noord, Gein (gedeeltelijk).

Wat is een klimaatbestendige inrichting?

Door klimaatveranderingen hebben we steeds vaker wateroverlast door hevige regenbuien. En zomers zijn er vaker hittegolven. Daarom richten we de buitenruimte in met meer groen en grond en met waterdoorlatende tegels en asfalt of met een infiltratieriool. Daarmee wordt overtollig regenwater sneller afgevoerd. Hoe we dat in deze Woonstraten doen, is nog afhankelijk van het grondonderzoek.

Planten, bomen, bloemen en struiken geven schaduw en werken verkoelend, Zo voorkomen we hittestress. Schaduw, bloemen en planten trekken vogels en insecten aan.

In uw straat wordt al het regenwater afgevoerd via het hoofdriool naar de waterzuivering. Zonde van alle energie die daarvoor nodig is. En zonde van al dat water, want in droge periodes kan dit water juist goed gebruikt kan worden voor het groen. Een bijkomend probleem is dat bij heftige buien de huidige riolen zoveel water niet snel kunnen afvoeren, met wateroverlast tot gevolg.

Wat is een biodioverse inrichting?

Daar is veel variatie aan groen. Daardoor voelen verschillende insecten en vogels zich er thuis. Insecten zoals bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van planten. Dat is belangrijk voor ons voedsel zoals de appels die we in de winkel kopen.

Wat is duurzaam materiaal?

Dat is bijvoorbeeld een bankje dat minder onderhoud nodig heeft of tegels die langer mee gaan, natuurlijk speelmateriaal of gemaakt van restmateriaal. Dit materiaal is beter voor het milieu, is vaak (op lange termijn) goedkoper en we verminderen het afval.

Waarom worden de straten veranderd in een Woonstraat?

De straten zijn dan vaak toe aan groot onderhoud. Het asfalt in deze straten is verouderd en de inrichting is niet meer van deze tijd. Regenwater loopt in deze vaak versteende straten niet gemakkelijk weg waardoor het riool kan overlopen, en op hete zomerdagen wordt het erg warm in de straat. Het verschil in temperatuur tussen een versteende straat en een buurt  met veel bomen kan in de zomer een temperatuurverschil opleveren van 2,5 tot 5 °C.

Als de straat vaak blank staat bij hevige regenbuien. Welke oplossing wordt daarvoor gekozen?

Dat doen we onder andere met waterdoorlatende klinkers. Waarschijnlijk gaan we daarvoor ook een infiltratieriool aanleggen. Een infiltratieriool is een geperforeerde buis waar regenwater verzameld wordt en als dat nodig is afgegeven wordt aan de omliggende grond. Deze buis zal naast het huidige hoofdriool gelegd worden.

Als dat mogelijk is woren de groenstroken verlaagd . Daardoor kan het regenwater gemakkelijker hier naar toe stromen en op een natuurlijke manier in de grond wegstromen.

Worden de woningen van het riool losgekoppeld?

Dat is aan de bewoners zelf en aan de woningcorporatie voor de huurwoningen. Zij kunnen hierover informatie krijgen en eventueel subsidie..

Wat betekent het als de woningen van het riool worden losgekoppeld?

Dan loopt het regenwater van daken niet meer in het riool. Het riool stroomt vaak over bij hevige regenbuien. Als woningen van het riool worden losgekoppeld, dan loopt het regenwater rechtstreeks de grond in.

Het afkoppelen kunnen bewoners heel simpel zelf doen met het doorzagen van de regenpijp en het plaatsen van een bocht in de regenpijp.

Onze oprit grenst aan de straat. In Bernisse zijn die ook opnieuw ingericht. Gebeurt dat met onze oprit ook?

We kunnen de eigenaren van de koopwoningen in contact brengen met de aannemer die in de straat aan het werk gaat. Bewoners moeten er wel rekening mee houden dat de kosten voor eigen rekening zijn. 

Als er veel bewoners zijn die hun oprit willen vernieuwen, dan kan dat financieel voordelig zijn.

Kunnen bewoners ook subsidie krijgen voor het afkoppelen van het riool of om de opritten klimaatbestendig te maken?

Het Waterschap geeft subsidie voor duurzaam waterbeheer. Helaas is deze subsidie al geheel gebruikt. We zijn nog wel in gesprek met het Waterschap of er voor uw straten alsnog subsidiegelden vrijgemaakt kunnen worden

Waar mogen bewoners over meepraten?

Dat verschilt per straat. Dat hangt ook af van het beschikbare budget. In een enkel geval kunnen ze meedenken over het ontwerp van de nieuwe inrichting van hun eigen straat. Denk hierbij aan een andere indeling van de straat, waar de groenperken komen, een wijziging in de verkeers- of parkeersituatie.

Over de kleur van de bestrating, de planten- en boomsoorten en bijvoorbeeld of er zitplekken komen.

Voor de beplanting en boomsoorten leggen we bewoners een aantal mogelijkheden voor waar een keuze uit gemaakt wordt. Daarmee zorgen we er voor dat er zo veel mogelijk variatie is en we dus een biodiverse inrichting krijgen.

Hoe kan onze straat een veilige speelplek voor kinderen worden?

Dat kan door een inrichting te kiezen die uitnodigt tot langzaam rijden zoals halverwege een bocht in de weg te maken.

Zijn er ook delen van de inrichting die vastliggen of die niet veranderd kunnen worden?

Dat zijn vaak de bomen. Die kunnen we in ons huidge klimaat niet missen. Vaak komen er zelfs bomen bij. Soms verwijderen we kleinebomen als die niet in het nieuwe ontwerp passen. Ook zieke bomen worden verwijderd. (zie ook volgende vraag)

We moeten ook hier rekening houden met de kosten waardoor niet alles kan.

Ook gelden er regels waar we ons aan moeten houden, zoals bijvoorbeeld de maximum snelheid voor autoverkeer in woonwijken. En bij een nieuwe indeling van de straat moeten we wel rekening houden met de bereikbaarheid voor hulpdiensten.

Grote bomen in onze straat geven overlast. Mogen die gekapt worden?

Grote bomen die niet ziek zijn worden niet gekapt. Deze zijn ook te belangrijk. Een grote boom kan door hun wateropname, bladerdak en afscherming voor directe zoninstraling tijdens hittegolven een temperatuurverschil met hun omgeving opleveren van 5 a 6 °C.  Boomkronen beperken de opwarming  van de grond en maken het klimaat daardoor op straatniveau prettiger en aangenamer. Bomen zijn ook belangrijk als die in de uurt van bijvoorbeeld de A28 en Zwartewaterallee staan met veel autoverkeer en dus uitstoot van fijnstof. Vooral grote bomen kunnende concentratie fijnstof tot 60% doen dalen.

Mag er ook gekozen worden voor meer of minder parkeerplaatsen?

Soms kan dat, mits het niet minder worden dan de minimale norm dat geldt voor een straat.

Kan er ook een drempel aan het begin en aan het eind van de straat komen?

Dat is in sommige gevallen mogelijk.

Krijgen alle woonstraten dezelfde inrichting?

Nee, elke straat is anders. En in elke straat kunnen bewoners andere wensen hebben.

De ontwerper schetst een paar voorbeelden. Dat helpt bewoners om zich een idee te vormen.

Zijn er al ideeën over de inrichting?

De ontwerper van de gemeente maakt een of meer schetsen. Bewoners krijgen dan te horen of en waar het ontwerp kan worden aangepast. Ook krijgen bewoners voorbeelden voor het groen en asfalt te zien waar zij uit kunnen kiezen.

Nadat bewoners hun ideeën hebben gegeven, maakt de ontwerper eventueel een nieuw ontwerp.

Wie bepaalt uiteindelijk de inrichting?

De gemeente bepaalt het ontwerp dus welke vorm de straat heeft, waar groen vakken komen enzovoort. De bewoners geven hun wensen en ideeën aan voor het asfalt en groen; eventueel het speel- en ontmoetmateriaal. .

Bewoners kunnen er verschillend over denken. Dan kan het gebeuren dat 'meeste stemmen gelden'. Het kan dus zijn dat niet alle bewoners tevreden zijn over het eindresultaat.

Bij de inrichting van de starten in Aa-landen is dat altijd goed opgelost door met elkaar in gesprek te gaan.

Als bewoners er dan toch samen niet uitkomen, dan beslist de projectleider of wordt er gestemd. 

Hoe kunnen bewoners hun mening geven over de inrichting?

In bewonersbijeenkomsten op een locatie of online. Of een schriftelijke enquête per post, een brief of mail, een informatiebord in de straat, een WhatsAppgroep per straat. Uitgangspunt is dat iedereen kan meedoen, ook als je niet zo handig bent met digitale middelen.

Doen alle bewoners mee?

Iedereen mag meedenken. Bewoners die zich niet hebben aangemeld, niet op bijeekomsten komen, worden wel op de hoogte gehouden.

Wat gebeurt er nadat bewoner hun ideeën hebben gegeven?

Met de ideeën van bewoners gaat de ontwerper aan het tekenen. Hij maakt een ontwerp waar bewoners weer op kunnen reageren. Eventueel wordt het ontwerp daarna aangepast.

Zodra het ontwerp klaar is, komen de details. U moet denken aan welke planten, de kleur van de  tegels, de zitelementen.

De bewoners in Bernisse hebben ook geholpen met het inrichten. Gaat dat in deze straten ook gebeuren?

In Bernisse is een groengroep gevormd. Deze bewoners hebben een groenplan gemaakt en voorgelegd aan de andere bewoners. Een deel van het groenplan hebben zij zelf uitgevoerd. Dat stuk grond hebben de bewoners geadopteerd van de gemeente. Dat betekent dat zij zelf de inrichting, het beheer en onderhoud blijven doen. Of dat ook voor andere Woonstraten gebeurt, hangt van de bewoners af en van de straat. Niet elke straat heeft een groenvak dat geschikt is voor een bewonersinitiatief. 

Lees er meer over op www.zwolle.nl/adoptiegroen