Verkeersmaatregelen Berkum

Verkeersmaatregelen Berkum

Door de aanhoudende klachten van bewoners over de verkeersonveiligheid en het sluipverkeer zijn er plannen gemaakt om de Kuijerhuislaan, Herfterlaan, Erasmuslaan, de rotonde aan de Kranenburgweg (bij Erasmulaan) en Campherbeeklaan aan te pakken. De voorbereidingen voor de herinrichting van de Erasmuslaan zijn begonnen met een bijeenkomst voor bewoners. De rotonde aan de Kranenburgweg wordt nu als eerste aangepakt vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden.

Groot onderhoud rotonde Kranenburgweg

In de week van 11 mei 2020 starten de onderhoudswerkzaamheden aan de rotonde Kranenburgweg-Erasmuslaan-Bergkloosterweg. Dit is eerder dan verwacht en heeft te maken met de planning van de aanleg van het knooppunt N340/A28.

Wijkbewoners en weggebruikers hebben 3 maart 2020 in een inloopbijeenkomst hun opmerkingen over de verkeersveiligheid en de oplossingen daarvoor ingebracht.

 • In Zwolle krijgen alle rotondes eenzelfde inrichting om de herkenbaarheid voor weggebruikers te vergroten. Daarom komen er rondom zebrapaden waardoor de voetgangers- en fietsoversteek extra opvalt.  
 • Op de locaties waar een voetpad ontbreekt komen trottoirs . Het trottoir onder het viaduct van de A28 is onder voorbehoud, want hiervoor is toestemming van Rijkswaterstaat nodig.
 • Er komt meer ruimte voor de auto tussen de rotonde en het fietspad Kranenburgweg.  Dit verbetert het zicht van de automobilist op kruisend fietsverkeer. Dit is alleen mogelijk als een gedeelte van de middengeleider op het fietspad verdwijnt.   
 • De fietsstroken langs de Bergkloosterweg en de Erasmuslaan lopen door tot aan de rotonde. Zo blijven fietsers op de rijbaan en zijn zij in het zicht van het overige verkeer.
 • Het gedeelte van de Erasmuslaan tussen rotonde en Kerkepad wordt versmald. Daarmee wordt al een klein begin gemaakt met de aanpassing van de Erasmuslaan wat later staat gepland.
 • vooruitlopend op het projectonderdeel “verkeersmaatregelen Erasmuslaan” versmald. Op het kruispunt Erasmuslaan-Kerkepad komt een plateau. Hierdoor krijgt de weg een 30 km/uur uitstraling.   
 • De rotonde en de aansluitende wegen krijgen nieuw asfalt en de weginrichting wijzigt.
 • Op het kruispunt Erasmuslaan-Kerkepad komt een plateau. Hierdoor krijgt de weg een 30 km/uur uitstraling.   

De wegwerkzaamheden duren ongeveer twee weken. Daarna vinden afrondende werkzaamheden plaats aan bijvoorbeeld de bermen. 

Bewoners ontvangen een brief van de opzichter met de exacte planning van de wegwerkzaamheden en hoe hun woning/bedrijf tijdens de afsluitingen bereikbaar is.

Plattegrond nieuwe inrichting rotonde Kranenburgweg

Herinrichting Erasmuslaan

Naast de aanpak van de rotonde is tijdens de bijeenkomst van 3 maart 2020 een ontwerp voor de maatregelen aan de Erasmuslaan aan bewoners voorgelegd. 

In juli 2020 krijgen bewoners een brief met informatie over het eindontwerp. Daarin geeft de gemeente een toelichting op het ontwerp en welke opmerkingen van bewoners daarin meegenomen konden worden.

Overzicht verkeersmaatregelen Berkum

De gemeente gaat nog de volgende maatregelen nemen:

 • Aanleg van kruispuntverhogingen waardoor duidelijker wordt wie voorrang heeft op de route. Verkeer van rechts (fiets en auto) heeft op iedere kruising voorrang.
 • Drempels en verhogingen in de Kuijerhuislaan, Herfterlaan, Helmhorstweg, waardoor er minder hard gereden kan worden. Om geluids- en trillingoverlast te voorkomen komen de drempels en verhoging niet dichtbij de woningen.
 • Campherbeeklaan, Helmhorstweg op de Herfterlaan en de Kuijerhuislaan tussen het kruispuntplateau bij het Roodhuizerpad en Tussen de Verlaten wordt smaller waardoor er minder hard gereden kan worden.

Er is rekening gehouden met het landbouwverkeer in dit gebied. Ook zij moeten net  als de ‘busjes van de Ambelt’ hun rijgedrag moeten aanpassen. 

De gemeente denkt dat met deze aanpassingen het (doorgaande) autoverkeer in Berkum en Herfte af zal nemen.

Een paar bewoners heeft gewezen op andere straten waar ook verkeersoverlast zou zijn. De gemeente moet keuzes maken, omdat niet voor alle wensen geld beschikbaar is. Als een straat voor onderhoud in aanmerking komt, dan wordt bekeken of deze wensen meegenomen kunnen worden.

Overzicht maatregelen Berkum.pdf

Maatregelen Berkum details.pdf