Woonvoorzieningen Wmo

Ondervindt u door uw beperking belemmeringen in uw woning? En komt u er ook met hulp van anderen niet uit? Neemt u dan contact op met het Sociaal wijkteam Zwolle. Een medewerker van het Sociaal wijkteam bekijkt samen met u wat voor u mogelijkheden zijn.

Het kan zijn dat u in aanmerking komt om uw woning te laten aanpassen. Het kan gaan om:

  • losse woonvoorzieningen
  • woningaanpassing
  • verhuis- en inrichtingskosten
  • woningsanering

1. Losse woonvoorzieningen
Soms is een (ingrijpende) verbouwing niet nodig. Dan kan worden volstaan met relatief kleine woonvoorzieningen. Bijvoorbeeld de aanschaf van een po-/toiletstoel, een verrijdbare douchestoel of een tillift. Deze aanpassingen noemen we 'losse' woonvoorzieningen (niet aard en nagelvast).

2. Woningaanpassing
Als u door uw beperking belemmeringen ondervindt in uw woning, is misschien een 'woningaanpassing' mogelijk. Soms is het een eenvoudige aanpassing. Maar het kan ook gaan om meer ingrijpende aanpassingen, zoals een aanbouw aan de woning of het aanpassen van keuken, toilet of badkamer.

Voorbeelden van woningaanpassingen zijn een douchezitje, een traplift, een aanpassing van het keukenblok of een wastafel op rolstoelhoogte.

Voor verschillende voorzieningen is er géén vergoeding mogelijk. Zoals voor een handgreep, een verhoogde toiletpot of een (éénhendelmeng)kraan. Dit zijn algemeen gebruikelijke voorzieningen, waarvoor u zelf de kosten dient te betalen.

3. Verhuis,- en inrichtingskosten
Het is ook mogelijk dat de kosten voor woningaanpassingen meer bedragen dan het maximale bedrag dat hiervoor beschikbaar is. Of dat het technisch niet mogelijk is de woning aan te passen. In zo’n geval wordt samen met u gekeken of verhuizing naar een geschikte (huur)woning een betere oplossing is. U kunt dan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten en het herinrichten van de woning.

Een verhuiskostenvergoeding wordt niet verstrekt wanneer:

  • iemand met een beperking voor het eerst zelfstandig gaat wonen.
  • iemand met een beperking op eigen initiatief verhuist vanuit een woning die op ergonomische gronden als geschikt moet worden beschouwd
  • er wordt verhuisd naar een Wlz-instelling of een verzorgings- of verpleeghuis
  • er sprake is van een algemeen gebruikelijke verhuizing, zoals bij een verhuizing van senioren naar een kleinere woning (bijvoorbeeld een verhuizing naar een aanleun- of zorgzonewoning).

4. Woningsanering
Onder woningsanering verstaan we het vervangen van bijvoorbeeld vloerbedekking door zeil of vinyl bij inwoners met een ernstige vorm van een longaandoening.

Een vergoeding in de aanschafkosten van nieuwe vloerbedekking is mogelijk als de ziekte wordt geconstateerd nadat de woning is ingericht. Een vergoeding is niet mogelijk als de te vervangen vloerbedekking is aangeschaft ná het constateren van de ziekte. U had dan immers bij de aanschaf van de vloerbedekking rekening kunnen houden met de ziekte. De vloerbedekking mag niet ouder zijn dan vijf jaar.

Neemt u contact op met het Sociaal wijkteam Zwolle:

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Sociaal wijkteam Zwolle:

Klachten & meldingen:.

Meer informatie over klachten en bezwaar vindt u bezwaar en beroep bij hulpvragen.
 

Woningaanpassingen die medisch noodzakelijk zijn, worden aangebracht in opdracht van de gemeente Zwolle. Hierbij wordt een eigen bijdrage gehanteerd. De hoogte van de eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en is afhankelijk van het inkomen en het vermogen.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Zwolle 2015

Wetgeving:
wetten.overheid.nl