Aanmelden initiatieven

Spreiding over de stad en communicatie met omwonenden zijn twee uitgangspunten die bepalend zijn voor de aanpak van de huisvesting van bijzondere doelgroepen.

Heeft u plannen voor een nieuw initiatief of wilt u met uw bijzondere doelgroep verhuizen naar een andere locatie of een nieuwe doelgroep in huis halen? Dan geldt de volgende procedure.

Centrale Postbus

Alle initiatieven huisvesting bijzondere doelgroepen (nieuwe en verhuizingen) worden gemeld bij de Centrale Postbus met het aanmeldingsformulier. 

aanmeldformulier hbd.pdf (73,8 KB)

Maak voor het opsturen van het formulier gebruik van de contactpagina

Criteria

Het gaat hier om initiatieven waarbij sprake is van niet-zelfstandige wooneenheden of wonen onder begeleiding.
Als het gaat om één huishouden in een zelfstandige wooneenheid, maar met ambulante hulp, zorg of begeleiding van een instelling, ook als de woning daarvoor wordt gehuurd door een instelling, dan kunt u zich rechtstreeks wenden tot de woningcorporaties.

Procedure en werkwijze

Nadat uw aanvraag door de Centrale Postbus is ontvangen, wordt er door de adviseur Ruimtelijke Initiatieven van de gemeente contact met u opgenomen. Desgewenst wordt u uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Hierbij wordt zo mogelijk ook de accountmanager van uw instelling of zorgsector betrokken.

Vervolgens wordt uw aanvraag getoetst aan het bestemmingsplan en kan er eventueel om aanvullende informatie gevraagd worden. U krijgt tevens bericht wie uw contactpersoon bij de gemeente tijdens de behandeling is.

Beoordeling en advies

De werkgroep Huisvesting Bijzondere Doelgroepen behandelt uw aanvraag. De werkgroep van corporaties en gemeente komt maandelijks bijeen om nieuwe initiatieven te beoordelen op de wenselijkheid/behoefte van het initiatief en de gewenste locatie en adviseert over het vervolgtraject. De werkgroep maakt daarbij – naast het geldende bestemmingsplan - gebruik van twee instrumenten: het dynamisch afwegingsinstrument én een digitale spreidingskaart.

Digitaal afwegingsinstrument

Eerst wordt getoetst of de Zwolse inwoners naar verwachting behoefte hebben aan de voorgestelde woonzorgvoorzieningen. De basis hiervoor is het bestaande aanbod van voorzieningen en het onderzoeksrapport van Companen. In dit rapport staan de belangrijkste trends, inhoudelijke- en demografische ontwikkelingen, vertaald in de verwachte vraag naar woonzorgvoorzieningen in Zwolle.

De informatie in dit rapport is vertaald in een digitaal dynamisch instrument dat deze informatie inzichtelijk, overzichtelijk en actueel houdt, zowel qua aanbod als de vraag. Zo kunnen steeds opnieuw inhoudelijke afwegingen plaatsvinden op basis van actuele gegevens.

Digitale spreidingskaart

De werkgroep bekijkt vervolgens de spreiding. Huisvesting van bijzondere doelgroepen heeft een impact op de woonomgeving van mensen of hoe die beleefd wordt. Een evenwichtige spreiding van voorzieningen over de stad en de regio wordt nagestreefd.

Hulpmiddel daarbij is een digitale spreidings(locatie)kaart. In deze kaart zijn alle woonzorgvoorzieningen in Zwolle opgenomen, waardoor spreiding over de stad of concentratie in wijken en buurten inzichtelijk wordt. Daarmee wordt ook duidelijk of een woonzorgvoorziening in een bepaald gebied gewenst is.
De digitale spreidings(locatie)kaart vindt u op de pagina Locaties voor maatschappelijke opvang.

Tot slot

Nadat de werkgroep uw aanvraag behandeld heeft, informeert de contactpersoon u over het vervolgtraject. Door deze werkwijze krijgt u binnen zes weken duidelijkheid over de aanmelding, mits deze compleet is.