Aanmelden initiatieven

Spreiding over de stad en communicatie met omwonenden zijn twee uitgangspunten die bepalend zijn voor de aanpak van de huisvesting van bijzondere doelgroepen.

Heeft u plannen voor een nieuw initiatief of wilt u met uw bijzondere doelgroep verhuizen naar een andere locatie of een nieuwe doelgroep in huis halen? Dan geldt de volgende procedure.

Centrale Postbus

Alle initiatieven huisvesting bijzondere doelgroepen (nieuwe en verhuizingen) worden gemeld bij de Centrale Postbus met het aanmeldingsformulier. 

aanmeldformulier-hbd 2021.pdf

Maak voor het opsturen van het formulier gebruik van de contactpagina

Criteria

Het gaat hier om initiatieven waarbij sprake is van meerdere wooneenheden al dan niet in één gebouw en waarbij sprake is van een koppeling wonen en zorg.

Procedure en werkwijze

Nadat uw aanvraag door de Centrale Postbus is ontvangen, wordt uw aanvraag behandeld in de werkgroep Huisvesting Bijzondere Doelgroepen (HBD). Vervolgens wordt uw aanvraag getoetst aan het bestemmingsplan en kan er eventueel om aanvullende informatie gevraagd worden. U krijgt tevens bericht wie uw contactpersoon bij de gemeente tijdens de behandeling is.


Beoordeling en advies

De werkgroep Huisvesting Bijzondere Doelgroepen behandelt uw aanvraag. De werkgroep van corporaties en gemeente komt maandelijks bijeen om nieuwe initiatieven te beoordelen op de wenselijkheid/behoefte van het initiatief en de gewenste locatie en adviseert over het vervolgtraject. 

Digitale spreidingskaart

De werkgroep bekijkt vervolgens de spreiding. Huisvesting van bijzondere doelgroepen heeft een impact op de woonomgeving van mensen of hoe die beleefd wordt. Een evenwichtige spreiding van voorzieningen over de stad en de regio wordt nagestreefd.

Hulpmiddel daarbij is een digitale spreidings(locatie)kaart. In deze kaart zijn alle woonzorgvoorzieningen in Zwolle opgenomen, waardoor spreiding over de stad of concentratie in wijken en buurten inzichtelijk wordt. Daarmee wordt ook duidelijk of een woonzorgvoorziening in een bepaald gebied gewenst is.
 

Tot slot

Nadat de werkgroep uw aanvraag behandeld heeft, informeert de contactpersoon u over het vervolgtraject. Door deze werkwijze krijgt u binnen zes weken duidelijkheid over de aanmelding, mits deze compleet is.