Burgemeester van Walsumlaan (nachtopvang)

De gemeenteraad heeft op 16 september 2013 het besluit genomen de nachtopvang voor dak-en thuislozen structureel uit te breiden met 15 plaatsen in De Herberg en bij het Leger des Heils aan de Burgemeester van Walsumlaan met 12 plaatsen.

Nachtopvang dak- en thuislozen

Dak- en thuislozen kunnen sinds eind november 2013 voor de nacht terecht aan de Burgemeester van Walsumlaan. Ook de Herberg aan de Burgemeester Roelenweg biedt nachtopvang.

Burgemeester van Walsumlaan

De locatie van het Leger des Heils aan de Burgemeester van Walsumlaan biedt naast de nachtopvang, Beschermd Wonen voor mensen met uiteenlopende problematiek.

De bewoners hebben vaak een lang straatleven achter de rug. Ze kampen met psychiatrische ziekten zoals schizofrenie, zijn verslaafd of hebben gedragsproblemen.

Een aantal cliënten komt door hun problematiek in aanraking met politie en justitie. In de meeste gevallen gaat het om overlastgevend gedrag zoals buiten slapen, openbare dronkenschap en winkeldiefstallen.

Aan de Burgemeester van Walsumlaan kan men voor langere tijd wonen. Bewoners hebben een eigen kamer met keuken en badkamer.

Zij krijgen woonbegeleiding van medewerkers van het Leger des Heils en externe begeleiding van bijvoorbeeld Tactus Verslavingszorg of Dimence voor de psychische problemen.

De behandeling en begeleiding richt zich in eerste instantie op het beheersen en verminderen van het middelengebruik.

Uitgangspunt van de behandeling is dat bewoners zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Daar hoort ook dagbesteding of werk bij.

Beheersplan

Om te voorkomen dat er een onveilige situatie ontstaat of overlast, is er een beheersplan opgesteld. In een beheersplan worden zaken vastgelegd als welke maatregelen getroffen worden om overlast te voorkomen en wat te doen bij overlast en wie gebeld kan worden.

Vanwege de uitbreiding met de nachtopvang aan de Burgemeester van Walsumlaan is het beheersplan aangepast met nieuwe maatregelen.

Huis aan huis is een flyer bezorgd met contactgegevens voor het melden van de overlast.

beheersplan beschermd wonen burgemeester van walsumlaan def.pdf (223,8 KB)

flyer contactgegevens burg v walsumlaan def april 2013.pdf (1,5 MB)

beslisnota college beheersplan burg v walsumlaan september 2013.pdf (49,1 KB)

Begeleidingscommissie

Een begeleidingscommissie van buurtbewoners, wijkorganisaties en politie ziet toe op de uitvoering van het beheersplan en adviseert de gemeente over bijvoorbeeld aanpassingen van de veiligheidsmaatregelen.

Overlast

Een aantal buurtbewoners heeft bezwaar gemaakt tegen de uitbreiding met de nachtopvang. Zij ervaarden al veel overlast van de bewoners voor Beschermd wonen.

Bewoners, politie, Leger des Heils, de begeleidingscommissie en de gemeente zijn in een aantal bewonersbijeenkomsten met elkaar in gesprek gegaan over de overlast, de aanpak ervan en de randvoorwaarden voor het realiseren van de nachtopvang aan de Burgemeester van Walsumlaan.

Over de uitkomst van deze bijeenkomsten is de gemeenteraad met een Informatienota geïnformeerd.

informatienota legerdesheils burgemeestervanwalsumlaan.pdf (34,5 KB)

Evaluatie

Volgens toezegging is in februari 2014 begonnen met de evaluatie. 700 bewoners hebben een brief ontvangen om een enquête in te vullen met vragen over de eventueel ervaren overlast.

In een bewonersavond in mei worden de resultaten uit het onderzoek gepresenteerd.

brief_buurtbewoners_evaluatie_nachtopvang_w1402-0007.pdf(105,5 KB)

Meer informatie

beslisnota raad maatschappelijke opvang nachtopvang april 2013.pdf (108,8 KB)

beslisnota college capaciteit nachtopvang april 2013.pdf (70,5 KB)

20130317 onderzoek capaciteit nachtopvang def.pdf (601,5 KB)

Links