Communicatie

Communicatieprotocol

Welkom in mijn wijk is het doel dat we willen bereiken met communicatie met vooral de bewoners in de wijk waar de opvangvoorziening gerealiseerd wordt. Dat kan niet zonder hen tijdig en intensief te betrekken bij nieuwe initiatieven.

Het bestuurlijk overleg heeft het protocol Huisvesting Bijzondere Doelgroepen (HBD) vastgesteld.

Dit protocol geeft de vertrekpunten en stappen weer die doorlopen moeten worden om de communicatie te bepalen, de intensiteit en frequentie, het moment waarop de communicatie start en de mate van betrokkenheid van burgers.

communicatieprotocol_welkom_in_mijn_wijk.pdf (1,2 MB)

In gesprek met de buurt

De uitgangsgedachte is dat bewoners niet voor een voldongen feit worden geplaatst. Nadat een locatie gevonden is die geschikt lijkt, start het gesprek met de buurt. Dat zijn de bewoners, maar ook de ondernemers en instellingen zoals scholen.

Deze gesprekspartners leveren vaak belangwekkende informatie op, omdat zij de wijk kennen en weten wat er speelt. Door die gesprekken wordt ook duidelijk of de locatie echt geschikt is, maar ook welke zorgen er leven onder bewoners waar rekening mee moet worden gehouden.

De informatieuitwisseling tussen de wijk en de gemeente, corporaties en zorginstellingen houdt vaak niet na één gesprek op, maar is een proces dat soms maanden in beslag neemt. Maar vaak met een goed resultaat: de nieuwe bewoners voelen zich welkom in hun wijk!