Ondersteunen doen we zo

De manier waarop we in Zwolle inwoners ondersteunen, doen we vanuit de gedachte: iedereen doet mee om er voor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen.
Dat lijkt nieuw, maar dat is niet zo. We kennen heel veel voorbeelden van inwoners, vrijwilligersorganisaties, scholen, buurthuizen, sportverenigingen, instellingen voor hulp en zorg en bijvoorbeeld huisartsen die een bijdrage leveren zodat anderen mee kunnen blijven doen.

Inwoners helpen zichzelf én elkaar

Ook inwoners doen mee: inwoners die geen hulp nodig hebben én inwoners die tijdelijk of voor lange tijd ondersteund moeten worden. Iedereen doet naar eigen kunnen mee om zich zelf en de ander te helpen.
Dat varieert van een vriendendienst door de boodschappen te doen voor een zieke buurman, huishoudelijke hulp door mantelzorgers, tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid van wijkbewoners voor een leefbare buurt waar kinderen veilig kunnen spelen. En als dat nodig is, zijn er professionals van het Sociaal wijkteam die snel kunnen inspelen op allerlei vragen of de juiste hulp er bij halen.

Dichtbij

Voorkomen is beter dan genezen. Tijdig signaleren dat er vragen zijn, voorkomt dat deze grote problemen worden.  Dan is lichte ondersteuning voldoende.
Dat is beter mogelijk als de toegang naar de ondersteuning dicht bij huis te vinden is of daar waar mensen komen zoals werk en school. Dat doen we met Sociale wijkteams waarin professionals van verschillende organisaties samenwerken om wijkbewoners te ondersteunen.
Is de juiste ondersteuning niet in de buurt of heeft de hulpvrager de voorkeur voor een bepaalde organisatie, dan is er altijd ergens anders in de stad de juiste hulp te vinden.

Sociaal netwerk

Een groot deel van de inwoners van Zwolle redt zichzelf en is in staat om bij tegenslag of problemen deze zelf op te lossen of met hulp van mensen uit hun sociale netwerk: familie, vrienden en buren. Samen met de hulpvrager bekijkt de medewerker van het Sociaal wijkteam of deze hulp van bekende mensen mogelijk is.

Dat betekent niet dat professionele zorg door vrijwilligers of buren wordt gedaan worden of dat mantelzorg wordt verplicht. Per situatie wordt bekeken welke ondersteuning nodig is vrijwilligershulp, mantelzorg, professionele begeleiding of een combinatie er van.

Speciale aandacht is er ook voor de mantelzorger. Die wordt betrokken bij de vaststelling bij de juiste ondersteuning van de hulpvrager en er wordt gekeken of de mantelzorger ook ondersteuning nodig heeft. Daarmee voorkomen we dat de mantelzorger overbelast raakt.

Maatwerk

Waar mensen (deels) zichzelf of met hulp van anderen niet kunnen redden, bieden het Sociaal wijkteam en organisaties ondersteuning. Zij gaan uit van wat iemand wél kan en bieden aanvullende ondersteuning als die nodig is. Geen standaardpakketten, maar maatwerk omdat iedereen en iedere situatie verschillend is.

Eén huishouden, één plan

De medewerker van het Sociaal wijkteam Zwolle bespreekt met de cliënt alle hulpvragen die er zijn. Alle ondersteuningsvragen worden vastgelegd in een ondersteuningsplan en welke ondersteuning door wie gegeven wordt. Dat kan dus de inzet van het sociale netwerk zijn, een (vrijwilligers)organisatie voor zorg en ondersteuning of de begeleiding door een specialist van een professionele organisatie voor bijvoorbeeld jeugdhulp of dagbesteding.

De begeleiding wordt zo veel mogelijk door één persoon gegeven. Is dat niet mogelijk dan werken de begeleiders nauw samen zodat alle vragen in samenhang en afgestemd opgepakt kunnen worden.

Regie ligt bij de inwoner

Niets wordt besproken of besloten zonder inbreng van de hulpvrager. De hulpvrager, het gezin heeft de regie. Zo is de hulpvrager ook beter in staat om de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid te behouden of te ontwikkelen.