Voor professionals

Op 1 januari 2015 heeft de gemeente meer verantwoordelijkheden gekregen in de zorg, ondersteuning en participatie van inwoners. Het Rijk en de Provincie hebben zorgtaken overgedragen aan de gemeente.
Met de nieuwe taken is de gemeente verantwoordelijk voor een groot deel van het sociaal domein. Het sociaal domein zijn alle organisaties, diensten en voorzieningen samen die mensen ondersteunen.

De ondersteuning verandert

De decentralisatie (transitie) van sociale en zorgtaken heeft gevolgen voor de instellingen en voorzieningen voor hulp en zorg, voor hun medewerkers en hun cliënten. De organisatie van de ondersteuning verandert en de manier waarop we die bieden (transformatie). Ook de toegang naar de ondersteuning is anders geregeld.

Iedereen die ondersteuning nodig heeft die krijgt dat, maar niet altijd meer op de manier die men gewend is. Uitgangspunt is: 'niet zorgen voor, maar zorgen dat'...en kernbegrippen zijn: dichtbij, maatwerk, integraal, zelfredzaam en eigen kracht.

Ondersteunen doen we zo

Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg

Gemeenten zijn niet voor alle ondersteuningstaken verantwoordelijk.
De Zorgverzekeringswet (Zvw) is voor de medische zorg. Het gaat hier om verpleging en persoonlijke verzorging aan huis, de behandeling van mensen met een zintuigelijke beperking, de intensieve kindzorg en de palliatieve zorg.
Voor deze zorg is iedereen verzekerd bij de ziektekostenverzekeraar.

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die 24 uur zorg per dag nodig hebben. Voor de uitvoering van deze wet is het Zorgkantoor verantwoordelijk.

Lees meer op Informatie over langdurige zorg