Inkoop en contractering

Inkoop Jeugd Regio IJsselland

De elf regiogemeenten in IJsselland pakken de stelselherziening jeugdzorg deels gezamenlijk op. Vooral als het gaat om de meer zwaardere vormen van jeugdhulp is het efficiënter om die ook gezamenlijk in te kopen, omdat die minder vaak voorkomt.

Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionale Jeugdzorg

Thuisondersteuning

In de gemeente Zwolle hebben aanbieders, SWT en gemeente in het afgelopen jaar hard gewerkt aan de doorontwikkeling van Wmo-ondersteuning. Met het nieuwe model voor integrale arrangementen Thuisondersteuning kunnen cliënten, aanbieders, SWT en gemeente nog beter samenwerken om maatwerk te bieden en gericht te werken aan het behalen van cliëntdoelen en resultaten. De gemeente Zwolle heeft in het najaar van 2017 een contracteringsproces doorlopen en om nieuwe contracten afgesluiten die zijn ingegaan op 1 april 2018.

Contractering Thuisondersteuning

Goede dagen en Perspectief (voorheen dagbesteding)

De gemeente heeft in 2016 en 2017, samen met de Overlegtafel dagbesteding, cliënten en Participatieraad Zwolle, gewerkt aan de doorontwikkeling van de dagbesteding. In de zomer van 2017 heeft het College van Zwolle ingestemd met de voorgestelde inhoudelijke doorontwikkeling van dagbesteding naar ‘Goede dagen & Perspectief’. Goede dagen & Perspectief is de naam van de nieuw in te richten dagbesteding die in Zwolle op 1 januari 2019 is ingegaan en past binnen de Zwolse visie op het sociaal domein.

Contractering 'Goede dagen en Perspectief'