Meldingsplicht zorgaanbieders

Meldingsplicht Wmo-aanbieders

Aanbieders die vanuit de Wmo ondersteuning leveren zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Om dit te borgen zijn aanbieders wettelijke verplicht om alle calamiteiten en geweldsincidenten te melden bij de toezichthouder. Het doel daarvan is om samen de kwaliteit van de aangeboden ondersteuning te verbeteren.

Voor de Gemeente Zwolle is het Wmo-toezicht belegd bij GGD IJsselland. Zij vervullen de rol van toezichthoudend ambtenaar. Aanbieders moeten binnen 3 werkdagen bij GGD IJsselland melding doen van een calamiteit of geweldsincident. Aanbieders doen een melding door een digitaal formulier in te vullen of te bellen naar  het KCC van GGD IJsselland. Zie onderaan de contactgegevens en de link naar het meldingsformulier.

Wat er gemeld moet worden

 • Iedere calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden.
  Dat betreft een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid.
 • Als er sprake is van geweld bij de verstrekking van een voorziening.
  Daarmee wordt bedoelt het seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met een cliënt, alsmede lichamelijk en geestelijk geweld jegens een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft.

Enkele voorbeelden

 • Elk onverwacht en onbedoeld overlijden van een cliënt.
 • Elke suïcide(poging) van een cliënt, die mogelijk samenhangt met tekortkomingen in de ondersteuning bijvoorbeeld omdat er sprake was van onvoldoende toezicht, slechte communicatie of fouten bij de overdracht.
 • Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden tot ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel bij een cliënt.
 • Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden tot ernstig geestelijk lijden van een cliënt.
 • Ernstig grensoverschrijdend gedrag: fysiek, psychisch en/of seksueel door hulpverleners of andere cliënten.

Wat er met de melding gebeurt

Na ontvangst van de melding neemt de toezichthouder contact op met de melder en de gemeente. Afhankelijk van de ernst van de situatie kunnen de volgende stappen worden genomen:

 • De toezichthouder kan verzoeken om aanvullende informatie.
  Als de toezichthouder een verzoek heeft gedaan tot aanvullende informatie, wordt de ontvangen informatie beoordeeld. De melder ontvangt een terugkoppeling of dit voldoende is en/of een vervolg nodig is.
 • De toezichthouder kan zelf een onderzoek een onderzoek uitvoeren.
  De toezichthouder laat dit schriftelijk weten aan de melder en ook binnen welke termijn dit plaatsvindt. Dit gebeurt in elk geval bij een zeer ernstige situatie met een bijzonder hoog risico, wanneer een aanbieder niet in staat wordt geacht zelf onderzoek te doen, bij grote publicitaire aandacht en als er aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de (overige) cliënten niet is gewaarborgd. Het eindrapport wordt met de voorgestelde verbetermaatregelen met de melder besproken.
 • De toezichthouder kan voorleggen om de aanbieder zelf de calamiteit te laten onderzoeken.
  Dit kan alleen na overleg met de toezichthouder. Het eindrapport wordt altijd besproken met de toezichthouder. Indien de toezichthouder het eindrapport als onvoldoende beschouwd, kan er worden besloten dat de GGD alsnog een onderzoek gaat starten.
 • In sommige gevallen ziet de toezichthouder geen aanleiding tot verder onderzoek.

Op deze manier werken we samen aan veilige, doeltreffende en cliënt- gerichte ondersteuning. Mochten hierover vragen zijn dan kan contact worden opgenomen met de gemeente of de GGD.

Meer informatie staat op website van GGD IJsselland

Contactgegevens GGD IJsselland:
Telefoon : 038-4281966
E-mail : toezichtwmo@ggdijsselland.nl
Meldingsformuliler calamiteit en/of geweldsincident door een aanbieder (Wmo-toezicht)