Algemene voorwaarden bij dienstverlening door Blik

Sinds september 2015 is het Centrum voor Loopbaan en Talent van de gemeente Zwolle onder de naam Blik bekend. Blik is onderdeel van de afdeling HR gemeente Zwolle, maar het werkterrein van Blik reikt verder dan de gemeente Zwolle alleen. Ook medewerkers die werkzaam zijn voor o.a. samenwerkingsverband Talentenregio kunnen voor loopbaanadvies en –begeleiding terecht bij Blik. Op de dienstverlening door Blik zijn een aantal algemene voorwaarden van toepassing die hieronder zijn verwoord.

Begripsomschrijvingen

 • Opdrachtgever: de organisatie die opdracht geeft voor loopbaanadvies- en begeleiding door Blik ten behoeve van een of meerdere van haar medewerkers.
 • Blik: centrum voor Loopbaan & Talent van de gemeente Zwolle 
 • Cliënt:  de medewerker die door de Opdrachtgever wordt aangemeld bij Blik.
 • Opdracht: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Blik. 

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de opdrachten tot loopbaanbegeleiding en –advies die door Blik worden uitgevoerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe trajecten. Interne trajecten zijn trajecten of dienstverlening gericht op de medewerkers van de gemeente Zwolle. Externe trajecten zijn trajecten of dienstverlening ten behoeve van medewerkers van andere gemeenten uit de Talentregio, de provincie Overijssel en eventuele andere organisaties. Binnen beide trajecten is onderscheid in individuele en groepstrajecten mogelijk.
 2. Eventuele (inkoop-)voorwaarden van opdrachtgevers zijn niet van toepassing op de opdrachten die aan Blik worden verstrekt. . 
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten die door Blik worden uitgevoerd en waarbij Blik voor de uitvoering hiervan derden inschakelt.

Informatieverstrekking 

Opdrachtgever en cliënt dienen voorafgaand aan het verstrekken van en gedurende de uitvoering van de Opdracht  alle relevante informatie voor de uitvoering van het loopbaantraject aan Blik te verstrekken.  

 Offertes en opdrachtverstrekking

 1. Offertes komen tot stand na een offerteverzoek van Opdrachtgever en worden gebaseerd op de jaarlijks vastgestelde prijslijst dienstverlening Blik.  De offertes worden ondertekend door het hoofd van de afdeling HR. 
 2. In de offerte wordt het aangeboden traject dan wel de aangeboden dienstverlening  met bijbehorende prijs/tarieven omschreven. 
 3. Een opdracht komt tot stand zodra de opdrachtgever en/of cliënt de offerte heeft medeondertekend en deze weer door Blik is ontvangen.

Uitvoering opdracht  

 1. Voor zover een termijn wordt afgesproken voor een loopbaantraject is deze termijn indicatief. Wanneer de termijn niet wordt gehaald wordt Blik in de gelegenheid gesteld om alsnog een redelijke termijn te krijgen voor uitvoering van de opdracht. 
 2. Blik heeft het recht om bepaalde werkzaamheden of onderdelen van het traject door derden te laten uitvoeren. 
 3. Uitvoering van de opdracht op een (kantoor)locatie van de opdrachtgever is mogelijk. De kosten die in dat geval voor facilitering  ter plaatse moeten worden gemaakt zijn dan voor rekening van de opdrachtgever. 

Wijzigingen in opdracht

Wijzigingen in de verleende opdracht kunnen alleen tot stand komen nadat beide partijen zich hiermee schriftelijk akkoord hebben verklaard (inclusief aanpassingen in trajectprijs en tarief), zulks na onderling overleg. 

Facturering en Betaling 

 1. Bij aanvang van de opdracht wordt het overeengekomen bedrag gefactureerd.
 2.  Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald. 
 3. Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 
 4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft ten aanzien van de tijdige betaling van de factuur worden eventuele invorderingskosten die Blik moet maken in rekening gebracht bij opdrachtgever. 

Geheimhouding

Opdrachtgever en Blik verplichten zich over en weer tot geheimhouding met betrekking tot de informatie waarover zij in het kader van de uitvoering van de opdracht de beschikking hebben (hieronder begrepen de informatie over de deelnemers en de resultaten van een traject). 

Blik centrum voor loopbaan & talent bevindt zich in het Stadhuis van Zwolle:

Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle 

Stuur voor contact met Blik een mail naar: blik@zwolle.nl

© 2024 Blik