Archeologie Gemeente Zwolle Stinspark

Omgevingswet en Erfgoedwet

Sinds 2016 is de regelgeving over het behoud en beheer van cultureel erfgoed ondergebracht in de Erfgoedwet. Sinds januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze nieuwe wet zorgt samen met de Erfgoedwet voor een integrale bescherming van ons culturele erfgoed.

In de Erfgoedwet wordt zorg gedragen voor de duiding van cultureel erfgoed en de zorg voor cultuurgoederen in overheidsbezit. Hier staan bijvoorbeeld regels beschreven die te maken hebben met archeologische depots, het behoud van de archeologie in de bodem en de omgang met archeologische vondsten. In de Omgevingswet is de vergunningsverlening en integratie in de planvorming geregeld.