Financiering ondersteuning

De manier van inkopen kan voor de gewenste bewegingen in het sociaal domein heel bepalend zijn. Daarom is voor een aantal onderdelen het inkoopsysteem tijdens het programma verbeterd.

Regionaal inkoopmodel Jeugd 

Tijdens het programma is een nieuw regionaal inkoopmodel Jeugd ingevoerd in 2023. Dit model geldt voor alle aanbieders van jeugdzorg in de regio IJsselland. Het model zorgt voor duidelijke resultaatafspraken en geeft de aanbieder binnen die kaders de ruimte om zelf te wegen welk soort professional wordt ingezet voor de jeugdige en het gezin.  

In het nieuwe inkoopmodel is het aantal productcodes flink verminderd. De positie van het Sociaal Wijkteam als verbinder, regisseur en toegang tot hulp is versterkt. Zo faciliteert het inkoopmodel de beweging naar nul uithuisplaatsingen en meer ambulante inzet of kleinschalige, gezinsgerichte woonvoorzieningen als thuis blijven wonen geen optie is. 

Inkoop geclusterd wonen Beschermd Thuis (GWBT) 

Een nieuwe aanbesteding was die van Geclusterd wonen beschermd thuis. Die is ingegaan op 1 juli 2023. Hierbij is gebruik gemaakt van een nieuwe manier van aanbesteden die is gericht op het samen met betrokken partijen in een ontwerpfase inzetten op uitbreiden/verbreden van Geclusterd wonen beschermd thuis. Naast zorgaanbieders zijn hier ook de woningcorporaties, welzijnsorganisaties en de participatieraad betrokken. 

Het unieke van deze manier van inkopen is dat je niet start met een vast product, maar juist onderweg met partners samen een passend product ontwikkelt. 

Dagbesteding Goede Dagen 

De dagbesteding voor ouderen is in Zwolle veranderd in een algemene voorziening met een subsidie voor 4 jaar, die met nog eens 4 jaar verlengd kan worden. Een coalitie van ervaren partners geeft hier invulling aan. Zij kijken welke mate van ondersteuning nodig is voor de ouderen en kunnen opschalen naar zwaardere ondersteuning waar dat nodig is, zonder dat er een indicatie nodig is. Dit neemt drempels weg en zorgt ervoor dat benodigde ondersteuning snel aangepast kan worden. 

Dagbesteding Arbeidsmatige leeftijd 

Een kleine groep die gebruik maakt van dagbesteding heeft intensieve ondersteuning nodig. Deze groep wordt bekostigd met een aanbesteding met minder partners dan eerder. Door de vermindering van het aantal partners is een betere en snellere onderlinge afstemming mogelijk. De partners zijn gezamenlijk ook verantwoordelijk voor het vinden van een passende plek voor de inwoners die hier gebruik van maken. Zo is er altijd een plek beschikbaar voor wie dat nodig heeft.  

Bij een nieuwe vraag voor daginvulling wordt altijd eerst gekeken wat er beschikbaar is in de sociale basis. Wanneer dit niet toereikend is, kunnen we deze vorm van dagbesteding inzetten. Het Sociaal Wijkteam maakt in het ondersteuningsplan gericht afspraken over de te bereiken resultaten, die gevolgd en waar nodig bijgesteld worden. 

Sociale Activatie en Herstel (SAH)  

Sociale Activatie en herstel biedt ondersteuning als mensen zich net niet zelf redden in de sociale basis. Dat kan zijn met lichte begeleiding of aangepaste activiteiten. Daarbij wordt wel zoveel mogelijk gebruik gemaakt van die sociale basis. De middelen die hiervoor ingezet zijn, konden vanuit de zwaardere ondersteuning verschoven worden, toen we voor een zinvolle daginvulling meer gebruik zijn gaan maken van de sociale basis. Met deze voorziening kunnen nog meer mensen gebruik maken van de voorzieningen in de sociale basis, waardoor die inclusiever is geworden.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraakexterne-link-icoon

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een berichtexterne-link-icoon

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsappexterne-link-icoon: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

© 2024 /sociaaldomein