Vervolg

We blijven op Koers 

Het programma heeft vier jaar voor een buitenboordmotor gezorgd voor de gewenste bewegingen. Nu de belangrijkste randvoorwaarden gerealiseerd zijn, is het tijd dat deze bewegingen weer onderdeel worden van de reguliere organisatie. In 2023 hebben we daarom veel aandacht besteed aan de borging hiervan. Met de Koers Sociaal Domein – nu in voorbereiding - vervolgen we de beweging die met de hervormingsagenda is ingezet. En zetten op basis van die beweging ook weer nieuwe stappen in antwoord op de vraagstukken van nu. Belangrijke nieuwe stappen zijn het versterken van bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid, en het verder bouwen aan een sterke sociale basis. Een rode draad in de koers Sociaal Domein is het aansluiten bij de leefwereld van inwoners. Dit heeft betekenis voor alles wat we doen, zowel voor de inhoudelijke keuzes, als voor de manier waarop we als gemeente werken en samenwerken met inwoners en partners. 

Informeren vervolg 

Tijdens het programma is de raad tijdens het voorjaars- en najaarsmoment steeds geïnformeerd over de voortgang en de resultaten met een aparte Halfjaarrapportage Sociaal Domein. Vanaf 2024 wordt de raad via de reguliere kanalen en momenten over de voortgang en ontwikkelingen in het sociaal domein geïnformeerd. De aparte rapportages eindigen daarmee.

Inhoud die doorloopt 

Het verschilt per spoor in welke mate de gewenste hervormingen zijn afgerond of nog doorlopen na het programma. 

De beweging van Beschermd wonen naar beschermd thuis (spoor 2) zal de komende jaren nog verder vorm krijgen. Het wachten is nog op de realisatie van het nieuwe verdeelmodel en de feitelijke decentralisatie. Die zal naar verwachting niet eerder uitgevoerd worden dan in 2026. De verdere realisatie van beschermd thuis geclusterd wonen loopt nog door. Wonen en zorg (spoor 5) krijgt in 2024 nog verder vorm in het programma Wonen en zorg en wordt daarna in 2025 geborgd in de reguliere werkzaamheden. 

De proeftuin jeugd Samenspel in de wijk loopt door t/m maart 2024. Bij een positieve evaluatie wordt de werkwijze geïmplementeerd bij alle sociaal wijkteams in 2024-2025.  

In het spoor van participatie Potentieel verzilveren is de werkwijze van het Innovatielab getoetst in de praktijk. Daarin werken medewerkers van het sociaal wijkteam, Tiem en Inkomensondersteuning intensief met elkaar samen om als een team de inwoner te ondersteunen om weer te participeren vanuit een bijstandssituatie. Deze werkwijze wordt dit jaar verder ontwikkeld en tot reguliere werkwijze gemaakt. Daarmee komt de menselijke maat weer meer voorop te staan. 

De verder ontwikkeling van de sociale basis is geborgd in het opgaveteam dat in de reguliere organisatie werkt aan sturing op en vindbaarheid van de sociale basis. Ook in de koers neemt het versterken van de sociale basis weer een belangrijke plek in. 

Het werken aan één gezin, één plan komt terug in de werkwijze van de Proeftuin jeugd en in het invoeren van de Doorbraakmethode als reguliere werkwijze van het sociaal wijkteam (gestart in 2023).  

Borging in de organisatie 

In 2023 is veel aandacht besteed aan de borging van de sporen in de reguliere organisatie.  

Meer algemeen zijn de organisatorische lessen en adviezen besproken met zowel directie als het managementteam sociaal domein (MTSD). Dit kunnen zij gebruiken voor andere programma’s en projecten en voor de reguliere organisatie.  

Voor de meer algemene borging van bijvoorbeeld de begrotingswijziging en de monitoring daarvan, de gespreks- en thematafels met partners en de Trendrapportage zijn overdrachtsdocumenten met bijbehorende afspraken en eigenaren besproken met het management van het sociaal domein en concern.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraakexterne-link-icoon

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een berichtexterne-link-icoon

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsappexterne-link-icoon: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

© 2024 /sociaaldomein