Vliegroutes Lelystad

Omdat luchthaven Schiphol tegen zijn grenzen loopt is in 2009 besloten een deel van de vluchten te verplaatsen naar de vliegvelden Lelystad en Eindhoven. Lelystad Airport is daarbij bedoeld als overloopluchthaven van Schiphol voor vakantievluchten. Via deze webpagina wil de gemeente Zwolle u informeren over de ontwikkelingen rondom Lelystad Airport. Deze ontwikkelingen kunnen niet los worden gezien van andere ontwikkelingen, zoals de herziening van het luchtruim en de door het kabinet gepubliceerde Luchtvaartnota. Daarom vindt u hier ook informatie over deze twee onderwerpen.

Omdat luchthaven Schiphol tegen zijn grenzen loopt is in 2009 besloten een deel van de vluchten te verplaatsen naar de vliegvelden Lelystad en Eindhoven. Lelystad Airport is daarbij bedoeld als overloopluchthaven van Schiphol voor vakantievluchten.

Via deze webpagina wil de gemeente Zwolle u informeren over de ontwikkelingen rondom Lelystad Airport. Deze ontwikkelingen kunnen niet los worden gezien van andere ontwikkelingen, zoals de herziening van het luchtruim en de door het kabinet gepubliceerde Luchtvaartnota. Daarom vindt u hier ook informatie over deze twee onderwerpen.

Ontwikkeling Lelystad Airport

Het aantal starts en landingen op Lelystad Airport groeit geleidelijk van 10.000 vliegbewegingen naar maximaal 45.000 per jaar. De aanvlieg- en vertrekroutes voor die vluchten liggen boven grote delen van Overijssel, Gelderland, Drenthe en Friesland (zie kaart). Ook voor Zwolle heeft de ontwikkeling van Lelystad Airport gevolgen. Met name ten noorden van de wijken Aalanden, Berkum en Stadshagen en het buitengebied (Haerst/Tolhuislanden) zullen vliegtuigen voorbij komen als Lelystad wordt geopend voor vakantieverkeer.

Luchthavenbesluit

Voor de uitbreiding van Lelystad Airport heeft de rijksoverheid in 2014 een Luchthavenbesluit genomen. Dit besluit geeft de routes aan op basis waarvan de vliegtuigen zullen gaan vliegen. Omdat de milieueffecten daarvoor niet juist in beeld waren gebracht in het milieueffectrapport heeft de minister besloten het rapport aan te passen en een nieuw (Ontwerp) Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport op te stellen. Het ontwerp luchthavenbesluit is in december 2018 bekend gemaakt. In 2019 kon iedereen een reactie geven op het ontwerpbesluit en heeft de minister gereageerd op alle ingebrachte reacties. Het is nu aan de minister om een definitief Luchthavenbesluit te nemen. De Tweede Kamer zal voorafgaand aan dit besluit nog een debat voeren. Wanneer dit plaatsvindt is nog niet bekend.

Uitstel opening

De opening van Lelystad Airport is vanwege diverse redenen meerdere malen uitgesteld. Onder andere vanwege fouten in de milieueffectrapportage, vragen van de Europese Commissie over de verkeersverdelingsregeling, COVID19-crisis en onderzoek naar de stikstofuitstoot van het vliegveld. Begin 2021 heeft de Tweede Kamer het dossier Lelystad Airport controversieel verklaard. Dat betekent dat het nieuwe kabinet een besluit zal gaan nemen over het vliegveld. Uit het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet blijkt dat er op zijn vroegst in 2022 een besluit wordt genomen over de opening van Lelystad Airport.

Op  www.luchtvaartindetoekomst.nl/luchthavens/lelystad+airport is meer informatie te vinden over de ontwikkeling van Lelystad Airport. 

Luchtruimherziening

Onder andere om Lelystad Airport te kunnen ontwikkelen van 10.000 vliegbewegingen naar 45.000 vliegbewegingen is het nodig dat het luchtruim wordt herzien. De minister heeft samen met de staatssecretaris van Defensie in april 2019 de Startbeslissing genomen voor de herziening van het Nederlandse luchtruim. Hierin maken ze de stappen bekend die de komende tijd worden gezet voor de nieuwe indeling van het luchtruim. In drie stappen wordt gewerkt aan de aanpassing van het luchtruim:

 • Vóór 2023 worden al verbeteringen ingevoerd. Hierdoor kunnen mogelijk al in 2022 vliegtuigen eerder stijgen en geleidelijker dalen. Dit heeft (deels) een positief effect op de omgeving. In haar brief van 2 december aan de Tweede Kamer schrijft minister Barbara Visser echter dat het niet mogelijk gebleken is om op de aanvliegroute vanuit het zuiden via Lemelerveld langs Zwolle hoger te vliegen omdat het luchtruim te vol is. Samen met de provincie Overijssel en de gemeenten Dalfsen en Raalte heeft Zwolle de minister laten weten hierover zeer teleurgesteld te zijn. Het oplossen van de laagvliegroutes is altijd een randvoorwaarde geweest voor de opening van Lelystad Airport en hierover zijn door de minister eerder toezeggingen gedaan, aldus de overheden.  
  De gemeenteraad van Zwolle heeft - in navolging van Provinciale Staten van Overijssel - in haar vergadering van 20 december 2021 unaniem uitgesproken dat Lelystad niet open kan zolang deze lage aanvliegroute in stand blijft. 
 • In 2023 worden in noordoost Nederland (Drenthe, Friesland, Groningen) nieuwe militaire oefengebieden in het luchtruim ingericht en tegelijkertijd in het zuidoosten van Nederland meer ruimte gecreëerd voor de burgerluchtvaart
 • Ná 2023 wordt gewerkt om het Nederlandse luchtruim verder in te richten en te laten aansluiten aan het Europese luchtruim (periode 2023-2035).

Momenteel worden verschillende alternatieven voor de luchtruimherziening verkend, die samen moeten leiden tot één voorkeursalternatief. Dit alternatief beschrijft op hoofdlijnen een onderbouwing van de richting voor het nieuwe luchtruim. Het bevat een beschrijving van hoe het programma invulling gaat geven aan de doelstellingen van de luchtruimherziening (duurzaam, adaptief en efficiënt, robuust), wie waar en wanneer mag vliegen en hoe het luchtruim gebruikt gaat worden. Het geeft inzicht in de hoofdstructuur van het luchtruim, maar geeft nog geen uitgewerkt plan met routes. Dit komt in latere fases van het proces.

Luchtvaartnota

In het Regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet met een visie op de luchtvaart komt: de Luchtvaartnota. Hiermee wil het de richting aangeven voor de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland in de periode 2020 tot 2050. De Luchtvaartnota moet antwoord geven op de vraag hoe de luchtvaart zich kan ontwikkelen in balans met andere maatschappelijke belangen zoals veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Het kabinet wil dat de luchtvaart stiller en duurzamer wordt, waarbij veiligheid steeds voorop staat.

Het ministerie van IenW heeft in 2018 vele gesprekken gevoerd met bewoners, maatschappelijke organisaties, overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en luchtruimgebruikers. In deze fase zijn wensen en belangen opgehaald voor de Luchtvaartnota en de herziening van het luchtruim. Ook de gemeente Zwolle en diverse inwoners zijn via de luchtvaartgesprekken betrokken geweest bij deze participatie.

Op basis van deze verkenning heeft de minister gewerkt aan de Luchtvaartnota op basis van drie denkrichtingen:

 1. Leefomgeving (people): op welke manier zorgt de luchtvaart voor minder hinder en meer woon- en leefgenot;
 2. Klimaat (planet): hoe vermindert de luchtvaart de uitstoot van broeikasgassen als CO2;
 3. Economie (profit): hoe versterkt het netwerk van vliegbestemmingen de Nederlandse economie;

Op 15 mei 2020 heeft de minister de 'Ontwerp Luchtvaartnota 2020 - 2050' en de bijbehorende PlanMER gepubliceerd. In de nota zet de minister een nieuwe koers uit naar ‘een veilige en duurzame luchtvaartsector die Nederland goed verbindt met de rest van de wereld, met heldere regels en voorwaarden voor de ontwikkeling van de civiele luchtvaart’.

In het nieuwe beleid komt kwaliteit centraal te staan. Er is een nieuwe balans nodig tussen de kwaliteit van de leefomgeving en de kwaliteit van het netwerk van internationale verbindingen. Van ongebreidelde groei kan volgens het kabinet niet langer sprake zijn.

Vier publieke belangen staan centraal in de nota:

 1. Nederland veilig in de lucht en op de grond voor passagiers, bemanning en bewoners
 2. Nederland goed verbinden met belangrijke bestemmingen in de wereld
 3. Aantrekkelijke en gezonde leefomgeving met minder negatieve gezondheidseffecten en betere afstemming met o.a. wonen, bedrijfsactiviteiten en energietransitie
 4. Nederland duurzaam, waarbij op termijn aansluiting wordt gezocht bij de doelen van Europa en het nationale Klimaatakkoord (vertaling van het Klimaatakkoord van Parijs)

Voor de uitwerking van deze publieke belangen verwijzen wij u naar de nota zelf of naar de samenvatting die is verstuurd naar de gemeenteraad van Zwolle.

Geïnformeerd

De gemeente Zwolle zet zich er voor in dat haar inwoners geïnformeerd zijn over de ontwikkeling van Lelystad Airport. Zorgvuldigheid en openheid zijn van belang in dit dossier, dat bij inwoners veel vragen oproept over de gevolgen voor hun leefbaarheid en gezondheid. Daarom hebben wij ook regelmatig contact met de diverse wijk-, buurt- en bewonersverenigingen, zoals BerkumStadshagen, Hoog over Zwolle en HoogOverijssel.  

Op deze webpagina vindt u de laatste stand van zaken. Oudere informatie en documenten vindt u in ons webarchief.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak 

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2022 Gemeente Zwolle