permits icon2023-12 Renovatie twee kunstgrasvoetbalvelden te Zwolle

Algemeen

Projecttitel

 2023-12 Renovatie twee kunstgrasvoetbalvelden te Zwolle

Registratiecode

2023-12 (Deze registratiecode neemt u over op het aanmeldingsformulier)

Sluitingsdatum

U kunt zich aanmelden als gegadigde voor deze aanbesteding tot en met vrijdag 02-06-2023.

Aanmelden kan uitsluitend via  het “Aanmeldingsformulier onderhandse aanbesteding” op deze website. Hierbij duidelijk de kerncompetentie waar het betrekking op heeft, hoeveelheden en bedragen van de referentiewerken vermelden.

Projectleider

 Jos Florax; telefoon: 038-4982710; jpggm.florax@zwolle.nl

Selectie eisen

Eisen m.b.t. toelating selectie procedure:

1.  De gegadigde moet bij aanmelding, inschrijving en gedurende de realisatie in het bezit zijn van een geldig kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001 'Kwaliteitsmanagement- systemen - Eisen' of een daaraan gelijkwaardig kwaliteitssysteemcertificaat, dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat.

2.  De gegadigde moet bij aanmelding, inschrijving en gedurende de realisatie in het bezit zijn van het certificaat Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA), of een daaraan gelijkwaardig certificaat, dat betrekking heeft op de aard van het werk.

3.  Op basis van het vijfde sanctiepakket van de EU1 is het Aanbestedende diensten niet toegestaan opdrachten te gunnen aan Russische partijen.
4.  Een gegadigde mag zich slechts éénmaal aanmelden, zelfstandig dan wel als onderdeel van een combinatie dan wel als onderaannemer waar een beroep op derden op wordt gedaan. Indien er door een gegadigde beroep op de technische bekwaamheid van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt gedaan mag deze andere natuurlijke persoon of rechtspersoon zichzelf niet ook aanmelden als gegadigde.

5.  Bij aanmelding vermeldt de gegadigde de Statutaire naam (conform KvK inschrijving) en het bijbehorende KVK nummer van zijn onderneming op het aanmeldformulier. Indien de gegadigde wordt uitgenodigd voor de aanbesteding dient hij ook in te schrijven met de  Statutaire naam zoals  vermeld op het aanmeldformulier.

6.  De gegadigde moet in de periode van 5 jaar voorafgaande aan de sluitingsdatum van aanmelding (zie hierboven) van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd (datum oplevering conform UAV of UAV-GC is uitgangspunt), verleend uitstel daarin begrepen, ten minste 1 op een vakkundige, regelmatige wijze een naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerde werk(en) in de GWW-sector in de vorm van:
   a.  Renovatie of aanleg van een kunstgras wedstrijd voetbalveld waarbij het veld goedgekeurd is door een door de KNVB/NOC*NSF geaccrediteerde keuringsinstantie en een geldig keuringscertificaat is afgegeven voor het spelen van officiële KNVB-wedstrijden.

De gevraagde competentie dient met één referentie project te worden aangetoond. Er mag maximaal 1 (één) referentie worden ingediend.

Na de aanmelddatum ingediende referentieprojecten zijn ongeldig en worden door de aanbesteder niet in beschouwing genomen. Indien bij aanmelding meer dan één referentieproject wordt opgegeven, wordt alleen de eerst vermelde referentie op het aanmeldformulier in beschouwing genomen.

Indien de bedrijfsnaam van de referentie(s) afwijkt van de opgegeven Statutaire naam waarmee men  zich aanmeldt, overlegt de gegadigde bij opvragen van bewijsmiddelen door de aanbestedende dienst, tevens een bewijsmiddel (uittreksel KVK)  waaruit blijkt dat de tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever daadwerkelijk op naam van de gegadigde is verstrekt. Indien het referentiewerk onder een andere bedrijfsnaam is gerealiseerd wordt er een beroep op de technische bekwaamheid van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon (derde) gedaan.

Bij opvragen van de bewijsstukken door de aanbestedende dienst, overlegt gegadigde tevens een getekende verklaring van de gegadigde en zijn derde(n) waaruit blijkt dat de derde(n) op wie een beroep wordt gedaan, betrokken wordt (worden) bij de uitvoering van de werkzaamheden. Tevens  toont hij daarbij aan op welke manier hij kan beschikken over de relevante middelen van de derde(n) op wie hij een beroep doet.

De referentie  (aanleveren na een verzoek daartoe) dient ten minste voorzien te

zijn van de volgende informatie:
•  naam van het project;
•  naam van de opdrachtgever (rechtspersoon);
•  naam en contactgegevens van de contactpersoon van de opdrachtgever bij wie de referentie

   geverifieerd kan worden;
•  getekende tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever;
•  contracttype (RAW-bestek, geïntegreerde contractvorm);
•  periode van uitvoering;
•  gerealiseerde uitvoeringstermijn;
•  oorspronkelijke aanneemsom of totaal gedeclareerd / gefactureerd bedrag;
•  korte en bondige beschrijving van het project en het aandeel van de gegadigde daarin.
    In deze beschrijving dient tevens duidelijk te worden aangegeven wat het aandeel is van de
    gevraagde minimum eis en waarom referentie de opgegeven selectie-, minimumeis en/of
    competentie aantoont. Eventueel contractdocumenten (bestek en bijlage) ter onderbouwing
    competenties

  Kopie van het keuringscertificaat van het kunstgrasvoetbalveld KNVB/NOC*NSF
•  Eventueel bewijsmiddel te naam stelling referentie
•  Verklaring inzet derden, indien beroep wordt gedaan op derde(n)
 

Bewijsstukken:

De hierboven genoemde formele bewijsstukken moeten worden overgelegd na verzoek per e-mail van de aanbestedende dienst daartoe binnen 4 (VIER) dagen. Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, of het verstrekken van ongeldige bewijsstukken of bewijsstukken die niet voldoen aan de daaraan gestelde eisen op het moment van overleggen, heeft tot gevolg dat de inschrijver kan worden uitgesloten van verdere deelname aan de selectie- en aanbestedingsprocedure van dit werk.

De bewijsstukken worden alleen  opgevraagd van de ingelote gegadigden.

Gegadigden die een geschil, conflict o.i.d. hebben met de gemeente of die niet naar tevredenheid van de gemeente opdrachten uitvoeren of  hebben uitgevoerd kunnen worden uitgesloten van loting of worden niet uitgenodigd voor inschrijving. Zie het document “Werkwijze-uitnodigen-meervoudige-onderhandse-aanbesteding-van-werken.pdf” op de website.

Opdrachtomschrijving

Opdrachtgever

De opdrachtgever is de Gemeente Zwolle.

Omschrijving en omvang van de opdracht

De opdracht bestaat uit de renovatie/vervanging van twee kunstgrasvoetbalvelden Het betreft het hoofdveld van SV Zwolle op sportpark “de Marslanden” en het bijveld veld 2 van Be Quik ’28 op sportpark “Oosterenk”.

Uitgangspunt hierbij is dat de bestaande TPE-infill en de aanwezige shock-pads van de twee velden wordt hergebruikt bij de renovatie.

In het bestek zal worden vermeld dat de opdrachtgever zich het recht voorbehoudt met de winnende inschrijver te verkennen of het technisch en financieel mogelijk is het bijveld van Be Quick te voorzien van een Mineral Infill voetbalveld. Dit kan resulteren in een andere uitvoeringswijze en/of uitvoeringstijdstip voor het veld van Be Quick.

De belangrijkste kenmerken van het aan te brengen kunstgrassysteem zijn:

sportvloerconstructie volgens de sportvloerenlijst van het NOC*NSF type kunstgras voetbal,

 gebruiksvorm wedstrijd met classificatie NOC*NSF/KNVB (NOC*NSF-KNVB2-15, januari 2019) en

  FIFA Quality Pro

Kunstgrastype waarvan het hoofdbestanddeel van de vezels uit Copolymer of polyethyleen (PE)

  garen bestaat.

Kunstgrasmat bestaande uit 100% individueel gespoten monofilament vezels.

Dikte van de vezels minimaal 350 micron en maximaal 450 micron

Aantal filamenten (ends) minimaal 120.000 stuks per m²

Vezellengte minimaal 45 mm

• Het theoretisch vezelgewicht boven de backing van de mat dient minimaal 30,00 gr/m²/mm

  vezellengte te bedragen;

Bovenstaand theoretisch vezelgewicht wordt als volgt berekend:

   - Theoretisch vezelgewicht = (#aantal filamenten/m²  / 10.000.000) X (#Dtex van de individuele vezel)
   - waarbij het aantal filamenten/m² berekend wordt volgens de formule:
     #aantal filamenten/m² = #aantal steken/m² X #aantal filamenten/steek
   - waarbij het aantal steken/m² wordt berekend volgens de formule:
      #aantal steken/m² = (1.000/#rijafstand in mm) X #aantal steken/m1
   - waarbij #rijafstand in mm = #de hart op hart afstand tussen 2 rijen steken, uitgedrukt  in millimeters
   - Het betreft een theoretische berekening waarbij:
        * de Dtex bepaald wordt door de specificaties van de garenleverancier;
        * de Dtex het gewicht van de individuele vezel betreft en niet van de gecombineerde tuft;
        * geen rekening gehouden mag worden met het gewicht van eventuele steungarens o.i.d.;
        * geen rekening gehouden mag worden met eventuele thermische krimp tijdens het productieproces:
        * indien er gebruik gemaakt wordt van twee of meer verschillende vezels wordt het theoretisch
          vezelgewicht per vezel berekend, waarbij de som van de verschillende vezelgewichten het totale
          theoretisch vezelgewicht is.

Planning

Versturen aanbestedingsdocumenten: 15-06-2023
Verzoeken m.b.t. inlichtingen: 25-06-2023

Versturen Nota van Inlichtingen: 29-06-2023
Aanbesteding: 06-07-2023
Opdracht: 14-07-2023
Realisatie: periode half september tot eind oktober 2023
De data zijn indicatief. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Inzet materieel i.r.t. stikstofuitstoot en schone luchtakkoord

Voor deze opdracht wordt voor de uitvoering van de werkzaamheden bepaald dat aan het in te zetten materieel de volgende minimale eisen worden gesteld in relatie tot stikstofuitstoot:

•  Mobiele dieselwerktuigen met motoren met een variabel toerental dienen minimaal te voldoen aan:
      19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A
      37 kW tot 75 kW vermogen: Fasenorm III-B
      75 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm IV
•  Mobiele dieselwerktuigen met motoren met een constant toerental  dienen minimaal te voldoen aan
      Fasenorm III-A
•  De in te zetten voertuigen met een bruto gewicht hoger dan 3500 kg  dienen minimaal te voldoen aan
      Euro 6-norm
•  Al het in te zetten (hand)gereedschap dient emissieloos te zijn.

Contractvorm

RAW bestek

Aanbestedingsprocedure

Procedure

De procedure betreft de meervoudig onderhandse procedure conform hoofdstuk 7 van het ARW 2016.

Beoogd aantal ondernemingen dat wordt uitgenodigd voor inschrijving is vijf (5). Bij meer aanmeldingen dan het beoogde aantal wordt er geloot conform de “Werkwijze-uitnodigen-meervoudige-onderhandse-aanbesteding-van-werken”, zie website. Dit werk valt onder specialistische categorie “aanleg en/of vervanging kunstgrasvoetbalvelden” van de groslijst.

Gunningscriterium

Het gunningscriterium economische meest voordelige inschrijving is op basis van laagste prijs.

Bijlage

geen