gebouw icon23-227 Sloop School Atelier, Assendorperdijk 51

Algemeen

Projecttitel

Besteknummer: 23-227, circulaire sloop basisschool het Atelier, Assendorperdijk 51 te Zwolle.

Registratiecode

Besteknummer: 23-227, deze registratiecode neemt u over op het aanmeldingsformulier

Sluitingsdatum

U kunt zich aanmelden als gegadigde voor deze aanbesteding tot en met 31 mei 2023.

Aanmelden kan uitsluitend via  het “Aanmeldingsformulier onderhandse aanbesteding” op deze website. Hierbij duidelijk de kerncompetentie waar het betrekking op heeft, hoeveelheden en bedragen van de referentiewerken vermelden.

Projectleider

Dhr. A.G. van Aalst (06-51196375 / ag.van.aalst@zwolle.nl).

Selectie eisen:

Eisen m.b.t. toelating selectie procedure:

1. De gegadigde moet bij aanmelden, inschrijven en gedurende de realisatie in het bezit zijn van een geldig kwaliteitssysteemcertificaat SVMS-007. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

2.  De gegadigde moet bij aanmelding, inschrijving en gedurende de realisatie in het bezit zijn van het certificaat Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA), of een daaraan gelijkwaardig certificaat, dat betrekking heeft op de aard van het werk.

3. De gegadigde moet bij aanmelden, inschrijven en gedurende de realisatie in het bezit zijn van een geldig kwaliteitssysteemcertificaat waarmee bedoeld wordt: het certificaatschema voor de procescertificaten asbestinventarisatie en asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de arbeidsomstandighedenregeling. (voormalige SC530). Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

4. De gegadigde moet bij aanmelden, inschrijven en gedurende de realisatie in het bezit zijn van een geldig kwaliteitssysteemcertificaat BRL-7000 Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

5.  Op basis van het vijfde sanctiepakket van de EU1 is het Aanbestedende diensten niet toegestaan opdrachten te gunnen aan Russische partijen.
6.  Een gegadigde mag zich slechts éénmaal aanmelden, zelfstandig dan wel als onderdeel van een combinatie dan wel als onderaannemer waar een beroep op derden op wordt gedaan. Indien er door een gegadigde beroep op de technische bekwaamheid van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt gedaan mag deze andere natuurlijke persoon of rechtspersoon zichzelf niet ook aanmelden als gegadigde.

7.  Bij aanmelding vermeldt de gegadigde de Statutaire naam (conform KvK inschrijving) en het bijbehorende KVK nummer van zijn onderneming op het aanmeldformulier. Indien de gegadigde wordt uitgenodigd voor de aanbesteding dient hij ook in te schrijven met de  Statutaire naam zoals  vermeld op het aanmeldformulier.

8.  De gegadigde moet in de periode van 5 jaar voorafgaande aan de sluitingsdatum van aanmelding (zie hierboven) van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd (datum oplevering conform UAV of UAV-GC is uitgangspunt), verleend uitstel daarin begrepen, ten minste 1 op een vakkundige, regelmatige wijze een naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerde werk(en) in de Civiele sector in de vorm van:

    a. Asbestsanering van een object, niet zijnde een woonhuis, met een grondvlak van
 minimaal 500 m2.
   b. Het circulair slopen, waarbij minimaal 60% van de vrijgekomen materialen geschikt is voor hoogwaardig, van een gebouw met een grondoppervlak van minimaal 500 m², welke gesitueerd is in een woonwijk, waarbij geen schade is veroorzaakt aan de belendende percelen.

De 2 gevraagde competenties dienen met referentie projecten te worden aangetoond met maximaal 1 referentie per competentie. De competenties a en b mogen per competentie als afzonderlijke referentieprojecten worden aangetoond en ingediend met een maximum van 2 referentie projecten. Het is dus toegestaan één referentieproject te gebruiken voor alle competenties.

Na de aanmelddatum ingediende referentieprojecten zijn ongeldig en worden door de aanbesteder niet in beschouwing genomen. Indien bij aanmelding meer dan 1 referentieproject per competentie wordt opgegeven, wordt alleen de eerst vermelde referentie op het aanmeldformulier in beschouwing genomen.

Indien de bedrijfsnaam van de referentie(s) afwijkt van de opgegeven Statutaire naam waarmee men  zich aanmeldt, overlegt de gegadigde bij opvragen van bewijsmiddelen door de aanbestedende dienst, tevens een bewijsmiddel (uittreksel KVK)  waaruit blijkt dat de tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever daadwerkelijk op naam van de gegadigde is verstrekt. Indien het referentiewerk onder een andere bedrijfsnaam is gerealiseerd wordt er een beroep op de technische bekwaamheid van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon (derde) gedaan.

Bij opvragen van de bewijsstukken door de aanbestedende dienst, overlegt gegadigde tevens een getekende verklaring van de gegadigde en zijn derde(n) waaruit blijkt dat de derde(n) op wie een beroep wordt gedaan, betrokken wordt (worden) bij de uitvoering van de werkzaamheden. Tevens  toont hij daarbij aan op welke manier hij kan beschikken over de relevante middelen van de derde(n) op wie hij een beroep doet.

Alle referenties  (aanleveren na een verzoek daartoe) dienen ten minste voorzien te

zijn van de volgende informatie:
•  naam van het project;
•  naam van de opdrachtgever (rechtspersoon);
•  naam en contactgegevens van de contactpersoon van de opdrachtgever bij wie de referentie geverifieerd kan worden;
•  getekende tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever;
•  contracttype (RAW-bestek, geïntegreerde contractvorm);
•  periode van uitvoering;
•  gerealiseerde uitvoeringstermijn;
•  oorspronkelijke aanneemsom of totaal gedeclareerd / gefactureerd bedrag;
•  korte en bondige beschrijving van het project en het aandeel van de gegadigde daarin.
    In deze beschrijving dient tevens duidelijk te worden aangegeven wat het aandeel is van de
    gevraagde minimum eis en waarom referentie de opgegeven selectie-, minimumeis en/of
    competentie aantoont. Eventueel contractdocumenten (bestek en bijlage) ter onderbouwing
    competenties
•  Eventueel bewijsmiddel te naam stelling referentie
•  Verklaring inzet derden, indien beroep wordt gedaan op derde(n)
 

Bewijsstukken:

De hierboven genoemde formele bewijsstukken moeten worden overgelegd na verzoek per e-mail van de aanbestedende dienst daartoe binnen VIER dagen. Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, of het verstrekken van ongeldige bewijsstukken of bewijsstukken die niet voldoen aan de daaraan gestelde eisen op het moment van overleggen, heeft tot gevolg dat de inschrijver kan worden uitgesloten van verdere deelname aan de selectie- en aanbestedingsprocedure van dit werk.

De bewijsstukken worden alleen  opgevraagd van de ingelote gegadigden.

Gegadigden die een geschil, conflict o.i.d. hebben met de gemeente of die niet naar tevredenheid van de gemeente opdrachten uitvoeren of  hebben uitgevoerd kunnen worden uitgesloten van loting of worden niet uitgenodigd voor inschrijving. Zie het document “Werkwijze-uitnodigen-meervoudige-onderhandse-aanbesteding-van-werken.pdf” op de website.

Opdrachtomschrijving

Opdrachtgever

De opdrachtgever is de Gemeente Zwolle.

Omschrijving en omvang van de opdracht

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het saneren van asbest en het circulair slopen van basisschool het Atelier gelegen aan de Assendorperdijk 51. Bij circulair slopen wordt gestreefd naar maximaal hoogwaardig hergebruik van vrijgekomen materialen en grondstoffen. Het grondoppervlak bedraagt ca. 1.015 m2. Het gebouw grenst aan het pand van Budostichting Boot (Assendorperdijk 53) wat in gebruik blijft. De slooplocatie bevindt zich midden in een woonwijk wat extra aandacht vraagt in het voorkomen van schade door trillingen e.d. en het voorkomen van overlast zoals stofoverlast, lichtoverlast, geluidhinde en, bouwverkeer.

Planning

Versturen aanbestedingsdocumenten                     : 07-06-2023
Aanwijs op locatie                                                             : 14-06-2023
Uiterste datum/tijd Inlichtingen, vragen stellen  : 21-06-2023
Publicatie Nota van Inlichtingen                                 : 27-06-2023
Inschrijving                                                                           : 07-07-2023
Opdracht                                                                               : 19-07-2023
Realisatie                                                                              : 04-08-2023 tot en met 01.12.2023 
De data zijn indicatief. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Inzet materieel i.r.t. stikstofuitstoot en schone luchtakkoord

Voor deze opdracht wordt voor de uitvoering van de werkzaamheden bepaald dat aan het in te zetten materieel de volgende minimale eisen worden gesteld in relatie tot stikstofuitstoot:

•  Mobiele dieselwerktuigen met motoren met een variabel toerental dienen minimaal te voldoen aan:
      19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A
      37 kW tot 75 kW vermogen: Fasenorm III-B
      75 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm IV
•  Mobiele dieselwerktuigen met motoren met een constant toerental  dienen minimaal te voldoen aan Fasenorm III-A
•  De in te zetten voertuigen met een bruto gewicht hoger dan 3500 kg  dienen minimaal te voldoen aan de Euro 6-norm
•  Al het in te zetten (hand)gereedschap dient emissieloos te zijn.

Contractvorm

UAV-2012

Aanbestedingsprocedure

Procedure

De procedure betreft de meervoudig onderhandse procedure conform hoofdstuk 7 van het ARW 2016.

Beoogd aantal ondernemingen dat wordt uitgenodigd voor inschrijving is 3. Bij meer aanmeldingen dan het beoogde aantal wordt er geloot conform de “Werkwijze-uitnodigen-meervoudige-onderhandse-aanbesteding-van-werken”, zie website. Dit werk valt onder hoofdcategorie “Sloop en Sanering” en subcategorie “sloopwerkzaamheden” en specialistische categorie “gebouwen” van de groslijst.

Gunningscriterium

Het gunningscriterium economische meest voordelige inschrijving is op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding (beste PKV).

Bijlage

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle


Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle