gebouw iconBuurt-voor-Buurt Onderzoek 2024

Vanaf half januari 2024 loopt het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2024 van de gemeente Zwolle. Ongeveer 40.000 inwoners van 18 jaar en ouder in Zwolle ontvangen een uitnodiging om aan dit onderzoek mee te werken. Ook inwoners die geen uitnodiging ontvangen, kunnen aan het onderzoek meedoen.

Meedoen

  • Hebt u een brief met inlogcodes ontvangen, ga dan naar zwolle.nl/onderzoek om mee te doen.
  • Leden van het Zwols Burgerpanel ontvangen een uitnodiging per e-mail.
  • Hebt u geen uitnodiging ontvangen en wilt u toch graag meedoen? Dan kunt u zich hier aanmelden voor het onderzoek. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!

Let op: wij raden u aan om de vragenlijst op een PC, laptop of tablet in te vullen. Meedoen op uw telefoon kan ook, maar is minder makkelijk. 

Wat is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek?

Sinds 1995 wordt in de gemeente Zwolle elke twee jaar een onderzoek naar onder andere leefbaarheid, veiligheid, gezondheid en inzet in de buurt gehouden. Voor de gemeente heeft dit onderzoek grote waarde. De gemeente krijgt via dit onderzoek ook meer inzicht in thema's als wonen, werken, gezondheid, sociale participatie en vrije tijd. Door het onderzoek tweejaarlijks uit te voeren kunnen we ontwikkelingen in Zwolle goed in beeld brengen. Doordat we het onderzoek grootschalig uitzetten, kunnen we bovendien behalve op de stad ook inzoomen op afzonderlijke buurten en wijken. Hoe meer inwoners meedoen aan het onderzoek, hoe scherper het beeld is dat we verkrijgen.

Wat doet de gemeente met de uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek?

We rapporteren de uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek digitaal. (De rapportages van het vorige onderzoek in 2022 ) De uitkomsten zullen worden besproken met de Zwolse wijkbewoners. Op verschillende momenten en manieren gaat de gemeente in gesprek met bewoners en partners. Centrale vragen daarbij: wat verdient aandacht en hoe zorgen we gezamenlijk dat het in de buurten prettig(er) wonen blijft? Kijk ook op www.zwolle.nl/wijken om te zien wat er in uw wijk of buurt allemaal al gebeurt, mede aan de hand van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek.

Anonimiteit

De inwoners die we voor het onderzoek uitnodigen, doen mee met een eigen wachtwoord of code. Daarmee kunnen we herleiden wie er wel en niet aan het onderzoek meewerken. Voor ons is dat om meerdere redenen van belang om te weten:

  • We versturen een of twee herinneringen voor dit onderzoek. Iedereen die al aan het onderzoek heeft meegewerkt, hoeft geen herinnering te ontvangen.
  • Door gebruik te maken van een unieke code per respondent, voorkomen we dat mensen meerdere keren kunnen meedoen aan het onderzoek.
  • Het onderzoek is onder zeer veel inwoners uitgezet, omdat we de uitkomsten ook op buurtniveau presenteren. Per buurt hebben we voldoende respondenten nodig om betrouwbare en representatieve uitspraken te kunnen doen. We zullen dus uitspraken doen voor Zwolle als geheel, maar ook per stadsdeel, wijk en buurt. Op basis van de gegevens die aan de unieke code zijn gekoppeld, weten we in welke buurt iemand woont.

Wij analyseren de uitkomsten nooit op persoonsniveau, maar uitsluitend op groepsniveau. De gemeente Zwolle houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming; uw antwoorden worden altijd geanonimiseerd verwerkt, uw privacy blijft gewaarborgd. Zie hiervoor ook de pagina Bescherming persoonsgegevens bij onderzoek.

Privacygevoelige vragen

In de vragenlijst van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek staan diverse vragen over (privacy)gevoelige onderwerpen, zoals financiële situatie, gezondheid, zelfredzaamheid en achtergrondkenmerken. Een belangrijke reden waarom we deze vragen in dit onderzoek hebben opgenomen, is dat we willen nagaan welke verklaringen er zijn voor bijvoorbeeld participatie en voor inzet voor de buurt en de medemens. In hoeverre hangen deze samen met zaken als financiële situatie of gezondheid? Ook als we bijvoorbeeld beter willen kunnen inspelen op benodigde ondersteuning, is het voor ons van belang om meer over dit soort zaken te weten van onze inwoners, in combinatie met persoonlijke kenmerken. Door dit via het onderzoek allemaal in kaart te brengen, kan de gemeente hier onderbouwde keuzes in maken.

Lange vragenlijst

Doordat we veel verschillende dingen willen weten, is de vragenlijst lang. Om te ontdekken welke zaken verband met elkaar houden, of hoe het met bepaalde deelgroepen binnen Zwolle gaat, is het nodig alle vragen binnen één vragenlijst te stellen. We kunnen dan antwoorden met elkaar combineren. We begrijpen dat het invullen hierdoor veel tijd in beslag neemt. Gelukkig is het mogelijk om het beantwoorden van de vragen te spreiden over meer momenten. 

Contact

Hebt u vragen of wilt u meer weten, neem dan contact op met Team Onderzoek van gemeente Zwolle: telefoon 038-4982040 of e-mail onderzoek@zwolle.nl.

Hulp bij het invullen van de vragenlijst
Vindt u of een van uw naasten het moeilijk om de vragenlijst in te vullen, maar wilt u wel graag meedoen? U kunt ondersteuning krijgen van de medewerkers van het Taalpunt bij de Stadkamer. Daartoe kunt u een afspraak maken door een e-mail te sturen naar taalpuntzwolle@stadkamer.nl of door te bellen of een bericht te sturen naar Marjan (06- 24907723) of Marije (06- 57965468). 

Veelgestelde vragen

We doelen hier niet op de formele buurtgrenzen, maar op de woonomgeving die u zelf als uw buurt beschouwt.

U kunt het invullen van de vragenlijst spreiden over verschillende momenten. U dient daarvoor steeds dezelfde inloggegevens te gebruiken: Bewaar daarom de uitnodiging (brief of e-mail) goed.

Bij sommige vragen staat er een reeks aan onderwerpen of stellingen onder elkaar. Voor elk van die onderwerpen of stellingen dient u een antwoord te geven door een van de bolletjes erachter aan te klikken. Als u de vragenlijst invult op uw telefoon, klikt u bij elk onderwerp/ stelling op het pijltje (>) om het juiste antwoord te kunnen aanklikken.

Wilt u graag hulp bij het invullen van de vragenlijst, dan kunt terecht bij medewerkers van het Taalpunt van de Stadkamer. Maak een afspraak door een e-mail te sturen naar taalpuntzwolle@stadkamer.nl of bel naar Marjan (06- 24907723) of Marije (06- 57965468).

Ja, uw antwoorden worden geanonimiseerd verwerkt. Wij rapporteren uitkomsten uitsluitend op groepsniveau (bijvoorbeeld voor een wijk of een specifieke leeftijdsgroep), waardoor de uitkomsten nooit herleidbaar zijn tot een afzonderlijk individu. 

We willen graag verbanden kunnen leggen tussen veel verschillende onderwerpen. Dat kan alleen als we die onderwerpen in dezelfde vragenlijst opnemen. Op deze manier kunnen we in ons beleid beter rekening houden met verschillende groepen in onze stad.

Via het onderzoek proberen we bepaalde bevindingen te verklaren, door uitsplitsingen te maken naar deelgroepen. In hoeverre hangt bijvoorbeeld inzet voor de buurt of voor de medemens samen met de financiële situatie of gezondheid van de inwoners? We analyseren dit uitsluitend op groepsniveau, uw antwoorden worden geanonimiseerd verwerkt en nooit op individueel niveau gerapporteerd. Inzichten in dit soort verbanden zijn voor de gemeente helpend bij het maken van beleid en het nemen van beslissingen. Persoonlijke kenmerken gebruiken we daarnaast om te bekijken of de respondenten een juiste afspiegeling van de Zwolse bevolking vormen, bijvoorbeeld wat betreft verdeling naar leeftijd of geslacht. 

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig, niemand is hiertoe verplicht. We stellen het natuurlijk zeer op prijs als u meedoet, alle antwoorden zijn voor ons zeer waardevol.

Nee, uw antwoorden worden geanonimiseerd verwerkt, waardoor niet voor anderen zichtbaar is wie welke antwoorden heeft gegeven. Gegeven antwoorden worden nooit op individueel niveau gepubliceerd.

Op de achterkant van de uitnodiging die u per post hebt ontvangen, staan een Enquête ID en een wachtwoord. Deze hebt u nodig om in te loggen. 

Neem contact op met gemeente Zwolle via telefoon 14038 of stuur een e-mail naar onderzoek@zwolle.nl.

Tussen het afdrukken van de brieven en het bezorgen ervan zitten een aantal dagen. Mogelijk hebt u precies in de tussentijd meegedaan, waardoor uw deelname nog niet was verwerkt. Als u online hebt meegedaan, is het ook mogelijk dat u de vragenlijst aan het eind niet goed hebt afgesloten, waardoor u de vragenlijst volgens de registratie nog niet (helemaal) hebt ingevuld. Alle antwoorden die u hebt gegeven zijn dan wel opgeslagen.

Als u niet aan het onderzoek wilt meewerken, hoeft u in principe niets te doen. Deelname is geheel vrijblijvend. In totaal versturen we 2 of 3 keer een uitnodiging, daarna niet meer. Wilt u er zeker van zijn geen herinnering voor het onderzoek meer te ontvangen, stuur dan een e-mail naar onderzoek@zwolle.nl en vermeld daarin uw naam en adresgegevens. Ook kunt u bellen met 14038 om uw afmelding door te geven.
Hebt u een uitnodiging via e-mail ontvangen, dan kunt u ook gebruikmaken van de weigerlink helemaal onderaan de mail.

Hebt u problemen met inloggen, stuur dan een e-mail met uitleg wat er misgaat naar onderzoek@zwolle.nl. Ook kunt u telefonisch contact opnemen via 14038. 

U kunt de papieren vragenlijst terugsturen in de retourenvelop die u hebt ontvangen. Bent u deze kwijt, dan kunt u een eigen envelop gebruiken en deze richten aan:

Gemeente Zwolle, afdeling Informatievoorziening, 
Antwoordnummer 3104
8000 WB Zwolle 

Een postzegel is daarbij niet nodig.