luchtfoto binnenstad Zwolle

College investeert gericht in opgaven en ambities

31 mei 2024
Homepage

Zwolle investeert de komende jaren tot 15 miljoen extra per jaar in de stad, maar maakt daarbij wel duidelijke keuzes. Niet alle opgaven en ambities van de coalitie kunnen even voortvarend worden opgepakt als eerder gedacht. Dat is de grote lijn die het college van B en W schetst en aan de gemeenteraad voorlegt in de Perspectiefnota 2025-2028. De ambities die zijn vastgelegd in het coalitieakkoord 'Samen voor een waarde(n)volle toekomst' staan inhoudelijk nog recht overeind: iedereen kan meedoen, een (t)huis voor iedereen en een duurzame toekomst.

Wethouder Financiën Paul Guldemond: “De wereld is behoorlijk veranderd sinds het begin van deze bestuursperiode: een energiecrisis, kostenstijgingen en een krappe arbeidsmarkt maken het bereiken van de ambities er niet per se eenvoudiger op. Zwolle staat er financieel gezien nog goed voor vergeleken met andere gemeenten. Maar ook hier wordt het perspectief de komende jaren anders. We krijgen minder geld van het Rijk en zien ons daarom genoodzaakt om nu keuzes te maken. Niet alle ambities kunnen waargemaakt worden op de wijze en in het tempo dat we voor ogen hadden bij het schrijven van het coalitieakkoord. "

Gericht investeren

"Als gemeente zetten we in op de drie speerpunten: een (t)huis voor iedereen, iedereen kan meedoen en een duurzame toekomst. Dat blijft zo. Maar we moeten nu nog scherpere keuzes maken. Onze focus voor de komende jaren ligt op het bouwen van meer woningen en – om dat mogelijk te maken in de bestaande stad - in de overgang naar meer schone en duurzame mobiliteit om Zwolle bereikbaar te houden. Ook gaan we door met het versterken van de sociale basis; daarvoor breiden we de succesvolle proeven met Samenspel in de wijk en het relatie- en scheidingsteam uit naar andere wijken in de stad. We investeren ook om meer mensen aan het werk te krijgen en te laten meedoen in de samenleving. 

Duurzame toekomst

Verder kiezen we voor het aanleggen van een warmtenet als een van de belangrijke oplossingen in de energietransitie en passen we de stad aan op extreem weer als gevolg van klimaatverandering. En daarnaast maken we extra ruimte in de begroting om het bestaande aanbod van cultuur en evenementen in onze stad op orde te houden, zodat Zwolle levendig en aantrekkelijk blijft voor bewoners en bezoekers. Hiermee bieden we een oplossing voor de tekorten van een aantal culturele instellingen, zoals Museum de Fundatie.” 

Het verschil maken

B en W hebben in beeld gebracht wat er de komende jaren financieel en aan inzet nodig is om alle taken en ambities te realiseren en welke keuzes daarin te maken zijn. Zo zijn ze gekomen tot een pakket aan investeringen en maatregelen voor de stad. Met deze keuzes zorgt het college voor balans in het aanpakken van grote opgaven en het financieel gezond houden van de gemeente. De wethouder: “Dat betekent ook dat we soms lastige besluiten hebben moeten nemen. Sommige vraagstukken zijn zo groot dat je er extra geld op in zou willen zetten, maar niet alles kan binnen de beperkte financiële ruimte van dit moment prioriteit krijgen. We kiezen ervoor de beschikbare budgetten en capaciteit daar in te zetten waar ze de meeste impact maken, waardoor we als gemeente het verschil kunnen maken voor de inwoners, ondernemers en bezoekers van onze stad. Voor een aantal vraagstukken, zoals de energietransitie, onderwijshuisvesting en bestaanszekerheid, kijken we nadrukkelijk ook naar het Rijk om met geld en ondersteuning over de brug te komen.”

Tempo aanpassen

Dat er geen extra geld geïnvesteerd wordt in sommige opgaven, wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Het bestaande werk gaat gewoon door, Het betekent echter wel dat sommige ambities op een lager pitje worden gezet en in een langzamer tempo worden opgepakt dan bij de start van de coalitie gedacht. Denk aan het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen. Daar worden de komende jaren weliswaar stappen gezet, maar de eindstreep wordt later bereikt. De doelstelling van een klimaatneutraal Zwolle in 2040 verdwijnt volgens B en W met de gemaakte keuzes nog niet uit beeld, maar wordt wel een stuk lastiger te halen. Om daar te komen is later wel een extra versnelling nodig en is Zwolle afhankelijk van regelingen en een bijdrage van het Rijk, zo constateert het college.

Gemeente Zwolle - Perspectiefnota
By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

Video Perspectiefnota 2025-2028