College onder voorwaarde akkoord met invoering zero-emissiezone binnenstad

28 maart 2024
Homepage

Het college van burgemeester en wethouders houdt vast aan de invoering van de zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s in de Zwolse binnenstad op 1 januari 2025. Dit onder de voorwaarde dat er voor de ondernemers snel duidelijkheid komt over de landelijke en lokale ontheffingen.

In 2020 heeft de Zwolse gemeenteraad besloten een zero-emissiezone in te voeren. De zero-emissiezone draagt bij aan de leefkwaliteit en een aantrekkelijke binnenstad. En draagt bij aan de CO2 reductie. Zwolle is één van de 29 steden die een zero- emissiezone invoert. De maatregel geldt vanaf 1 januari 2025 voor al het logistieke vervoer in de historische binnenstad, het gebied binnen de stadsgrachten. Vanaf 2020 is de gemeente in gesprek met ondernemers, leveranciers en belangenvertegenwoordigers over de invoering van de zero-emissiezone. Het afgelopen jaar is de communicatie geïntensiveerd. Een groot deel van de ondernemers weet inmiddels van de komst van de zero-emissiezone, weet de weg naar informatie en adviezen erover te vinden en bereidt zich voor.

Lokaal maatwerk

De overgang naar uitstootvrij vervoer is voor veel ondernemers een grote uitdaging. Gesprekken met ondernemers en landelijke ontwikkelingen zijn aanleiding geweest om te kijken naar lokaal maatwerk naast het landelijk beleid. Het landelijk beleid biedt daar voldoende ruimte voor. Het college wil 2025 benutten als leerjaar om ervaring op te doen en ruimte bieden voor het ontstaan van nieuwe logistieke alternatieven. De gemeente wil ondernemers helpen stappen te zetten richting duurzame logistiek.

Centraal Loket voor ontheffingen

Het landelijke zero-emissiebeleid bestaat uit een overgangsperiode tot 2030. Vanaf dan zijn alleen bestel- en vrachtauto’s welkom die geen CO2 uitstoten. Het beleid voorziet in vrijstellingen en landelijke ontheffingen. Bijvoorbeeld voor voertuigen die nog niet emissievrij beschikbaar zijn. Voor meer informatie zie: www.opwegnaarzes.nl/vrijstellingen.

Ondernemers hebben behoefte aan uniform, transparant, duidelijk en centraal beleid. Door aan te sluiten bij het landelijk ontheffingenbeleid zijn de regels en voorwaarden in zoveel mogelijk gemeenten hetzelfde.

Voor het afhandelen van ontheffingen wordt een Centraal Loket ingesteld, één plek waar ondernemers een ontheffing kunnen aanvragen voor alle gemeenten met een zero-emissiezone. De planning is dat het Centraal Loket op 1 juli dit jaar geopend wordt. Aanvragen voor ontheffingen kunnen vanaf dat moment ingediend worden.  

Lokale beoordeling 

Ontheffingen op grond van de zogenoemde hardheidsclausule en dreigend faillissement worden lokaal beoordeeld. Zwolse ondernemers dienen hun aanvraag hiervoor te onderbouwen met een plan van aanpak.  

Hulp bij aanvragen

De gemeente blijft actief in overleg met de ondernemers in aanloop tot 1 juli en helpt hen zo nodig met de aanvraag.

Vervolg

De eerstvolgende stap in de invoering van de zero-emissiezone is het nemen van een verkeersbesluit en besluitvorming over het ontheffingenbeleid. Hiervoor wordt een uitgebreide zienswijzeprocedure gevolgd. Het ontwerpverkeersbesluit wordt naar verwachting vanaf mei 2024 gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Betrokkenen kunnen in deze periode mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.