Geluidsbelastingkaarten

De gemeente heeft nieuwe kaarten gemaakt waarop de geluidsbelasting van het weg- en railverkeer op woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen zoals scholen en ziekenhuizen is te zien.

Daarnaast heeft de gemeente het industriegeluid op de bedrijventerreinen Voorst, Marslanden, Hessenpoort en de de terreinen IJsselcentrale, Wärtsilä en de Karba in kaart gebracht.

Het is de tweede keer dat de gemeente deze geluidsbelastingkaarten maakt. De vorige kaarten dateren uit 2011. Die zijn in het archief (datum voor 28 juni 2017) terug te vinden.

Actieplan geluid

De gemeente heeft aan de hand van de kaarten uit 2016 geïnventariseerd waar de geluidsknelpunten zijn. Vervolgens is in 2018 een actieplan geluid opgesteld en vastgesteld. In dit actieplan geeft de gemeente aan welke maatregelen zij in de komende vijf jaar treft om ervoor te zorgen dat er bij die knelpunten minder last van geluidshinder ervaren wordt.

Net als de kaarten actualiseert de gemeente het actieplan geluid. Uiterlijk 18 juli 2023 moet het bestaande actieplan geluid zijn geactualiseerd.

Hieronder kunt u het actieplan 2018-2023 en bijhorende bijlagen downloaden.

Richtlijn Omgevingslawaai

De aanleiding voor het opstellen van de geluidsbelastingkaarten en het actieplan is de Richtlijn Omgevingslawaai van de Europese Unie, die dit voor alle grote gemeenten in Nederland voorschrijft.

De bedoeling is het vermijden, voorkomen of hoe dan ook verminderen van de schadelijke effecten van blootstelling aan omgevingslawaai.

2018-07 01 actieplan geluid 2018-2023.pdf

2018-07 02 geluidhinderknelpunten 2018-2023.pdf

2018-07 03 plandrempelwoningen 2018-2023.pdf