Geluidsbelastingkaarten

De gemeente heeft nieuwe kaarten gemaakt waarop de geluidsbelasting van het weg- en railverkeer op woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen zoals scholen en ziekenhuizen is te zien.

Daarnaast heeft de gemeente het industriegeluid op de bedrijventerreinen Voorst, Marslanden, Hessenpoort en de de terreinen IJsselcentrale, Wärtsilä en de Karba in kaart gebracht.

Het is de tweede keer dat de gemeente deze geluidsbelastingkaarten maakt. De vorige kaarten dateren uit 2011. Die zijn in het archief (datum voor 28 juni 2017) terug te vinden.

Actieplan geluid

De gemeente heeft aan de hand van de kaarten uit 2011 geïnventariseerd waar de geluidsknelpunten zijn. Vervolgens is in 2013 een actieplan geluid opgesteld. In dit actieplan geeft de gemeente aan welke maatregelen zij de in komende vijf jaar treft om ervoor te zorgen dat er bij die knelpunten minder last van geluidshinder ervaren wordt.

Net als de kaarten actualiseert de gemeente dit actieplan geluid. Uiterlijk 18 juli 2018 moet dit zijn vastgesteld.

Hieronder kunt u het actieplan uit 2013 en bijhorende bijlagen downloaden.

Richtlijn Omgevingslawaai

De aanleiding voor het opstellen van de geluidsbelastingkaarten en het actieplan is de Richtlijn Omgevingslawaai van de Europese Unie, die dit voor alle grote gemeenten in Nederland voorschrijft.

De bedoeling is het vermijden, voorkomen of hoe dan ook verminderen van de schadelijke effecten van blootstelling aan omgevingslawaai.

toelichting-bij-geluidkaarten-2016.pdf

actieplan geluid.pdf

zwolse variant knelpunt locaties.pdf

geluidsbelasting 2030 met woningen boven de plandrempel.pdf