cementmolen iconGrondprijzen

Jaarlijks stelt het college de Grondprijzennota vast. In de nota staan de prijzen voor de verschillende gronden in de gemeente Zwolle. Denk hierbij aan woningbouw, bedrijfskavels, agrarische gronden, reststroken, etc. Hieronder staan de grondprijzen met een korte toelichting.

Woningbouw 

Voor de uitgifte van grond wordt een m² prijs met bandbreedtes gehanteerd. Daarbij maken we onderscheid in type woningen. De bandbreedte is ruim gehouden om te kunnen blijven meeveren met de economische ontwikkelingen. Per uitgifte wordt de specifieke prijs van de kavel vastgesteld. 

Type woning Prijs per m², exclusief BTW en kosten koper 2022 Prijs per m², exclusief BTW en kosten koper 2023
Sociale huurwoningen € 125,00  € 125,00 
Sociale huurappartementen € 125,00  € 125,00 
Appartementen Maatwerk Maatwerk
Experimenteel wonen, vernieuwende woonvormen Maatwerk Maatwerk
Rijwoningen (met of zonder kap)  € 270,00 tot € 600,00 € 270,00 tot € 600,00
2^1 kap (met of zonder kap) tot 750 m²  € 270,00 tot € 600,00 € 270,00 tot € 600,00
Vrijstaand /geschakeld tot 750 m² € 260,00 tot € 720,00 € 260,00 tot € 720,00
Iedere m² tussen 750 en 1500 m²  € 210,00 tot € 280,00  € 210,00 tot € 280,00
Iedere m² vanaf 1500 m² € 100,00 tot € 160,00 € 100,00 tot € 160,00

Tabel 1: bandbreedtes grondprijzen woningbouw 2022 en 2023.

Bedrijventerreinen

De kavelgrenzen op het bedrijventerrein liggen nog niet vast. Daarom wordt een berekening van de definitieve grondprijs van deze kavels pas gedaan als over de uitgifte van een specifiek begrensde kavel wordt gesproken.  

Voor kavels op Hessenpoort die bij hoogspanningskabels liggen verschillen de gebruiksmogelijkheden. Dit hangt bijvoorbeeld af van hoe hoog de kabels hangen en of er masten op de uit te geven kavel staan. Om deze reden wordt per kavel een aparte grondprijsberekening gemaakt. Deze grondprijs wordt naar rato van de op de kavel aanwezige beperkingen verlaagd. Dus als de maximale bouwhoogte van (gedeelten van) de kavel door de aanwezigheid van hoogspanningskabels wordt verlaagd, wordt de uiteindelijke grondprijs van die kavel ook lager.

Locatie Prijs per m², exclusief BTW en kosten koper 2022 Prijs per m², exclusief BTW en kosten koper 2023 
Hessenpoort  € 140,00 tot € 220,00  € 150,00 tot € 245,00
Beers-Storklocatie Maatwerk Maatwerk

Tabel 2: grondprijzen bedrijventerreinen 2022 en 2023 

Voorzieningen

We maken onderscheid tussen de verschillende voorzieningen: 

 • Maatschappelijke voorzieningen, zoals scholen, ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, welzijns-, religieuze en culturele voorzieningen. Allen zonder winstoogmerk.
 • Recreatieve en sportvoorzieningen, zoals kinderboerderij, speeltuinen, scouting en sportaccommodaties.
 • Commerciële voorzieningen, zoals kinderdagverblijven, geprivatiseerde nutsbedrijven, commerciële sportvoorzieningen, (para)medische functies zoals fysiotherapeuten, apothekers en tandartsen, uitvaartcentra. 
 • Leisure
 • Overige voorzieningen, zoals woon-zorgvastgoed, verzamelgebouwen/combinatiegebouwen en incidentele voorzieningen. 
 • Nutsbedrijven
 • Zendmasten en zendapparatuur
Categorie voorzieningen Minimale prijs per m², exclusief BTW en kosten koper 2022 Minimale prijs per m², exclusief BTW en kosten koper 2023
Maatschappelijke voorzieningen € 180,00 € 180,00
Recreatieve voorzieningen

€ 180,00 bebouwd

€ 35,00 onbebouwd 

€ 180,00 bebouwd

€ 35,00 onbebouwd 

Sportvoorzieningen*

€ 95,00 bebouwd.

€ 35,00 onbebouwd

€ 7,00 sportvelden

€ 95,00 bebouwd.

€ 35,00 onbebouwd

€ 7,00 sportvelden

Commerciële voorzieningen € 215,00 € 215,00
Leisure Taxatie  Taxatie 
Nutsvoorzieningen

€ 215,00 Minimumprijs

Minimumprijs € 1.500,00 per transactie 

€ 215,00 Minimumprijs

Minimumprijs € 1.500,00 per transactie 

Zendmasten en zendapparatuur

€ 6.000,00 per zendmast (maximaal 65 m² per mastlocatie)

€ 50,00 (voor iedere m² boven de 65 m²)

€ 2.500,00 apparatuur onder hoogspanningsmast

Kosten opstaller

€ 6.000,00 per zendmast (maximaal 65 m² per mastlocatie)

€ 50,00 (voor iedere m² boven de 65 m²)

€ 2.500,00 apparatuur onder hoogspanningsmast

Kosten opstaller

Woon-zorg vastgoed Maatwerk Maatwerk
Verzamelgebouwen/ Combinatie gebouwen en incidentele voorzieningen  Maatwerk, grondprijs maatschappelijke voorzieningen € 180,00, commerciële voorzieningen € 215,00 Maatwerk, grondprijs maatschappelijke voorzieningen € 180,00, commerciële voorzieningen € 215,00

Tabel 3: minimale grondprijzen maatschappelijke voorzieningen 2022 en 2023

* genoemde prijzen gelden ingeval van een (nieuwe) uitgifte in erfpacht.

Kleinschalige gronduitgifte bij bestaande woonpercelen

Hieronder valt de uitgifte van kleinschalig groen en reststroken.

Soort uitgifte Minimale prijs per m², kosten koper 2022 Minimale prijs per m², kosten koper 2023
Tuin(uitbreiding) € 100,00 € 100,00
Minimale transactieprijs € 1.500,00 per transactie € 1.500,00 per transactie

Tabel 4: minimale grondprijzen kleinschalige gronduitgiftes 2022 en 2023

Parkeren

Uitgangspunt is dat het parkeren op eigen terrein opgelost moet worden. Soms is maatwerk mogelijk. Voor de diverse grondgebruikfuncties worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Wonen

 • Koopwoningen: De grondprijs voor parkeren wordt gelijkgesteld aan de m² prijs voor de uit te geven gronden voor koopwoningen conform tabel 1.
 • Sociale huurwoningen: De grondprijs voor parkeren wordt gelijkgesteld aan de m² prijs voor de uit te geven gronden voor sociale huurwoningen conform tabel 1.
 • Vrije sector huurwoningen: De grondprijs voor parkeren wordt gelijkgesteld aan de m² prijs voor de uit te geven gronden voor vrije sector huurwoningen conform tabel 1.
 • Vrije sectorkavels: De grondprijs voor parkeren wordt gelijkgesteld aan de m² prijs voor de uit te geven gronden voor vrije sectorkavels conform tabel 1.

Bedrijventerreinen

De grondprijs voor parkeren wordt gelijkgesteld aan de m² prijs voor de uit te geven gronden voor bedrijventerreinen conform tabel 2.

Kantoren

De grondprijs voor parkeren wordt bepaald op basis van de residuele grondwaardemethodiek voor de gehele ontwikkeling.

Voorzieningen

De grondprijs voor parkeren wordt gelijkgesteld aan de m² prijs voor de uit te geven gronden voor voorzieningen conform tabel 3.

Parkeervoorziening bestaande bouw/ontwikkeling

De grondprijs voor parkeren bij bestaande bouw/ontwikkelingen wordt op residuele wijze berekend op basis van de gehele ontwikkeling en is afhankelijk van de exploitatievorm van het parkeren.

Huur en erfpacht

Per situatie weegt de gemeente af of huur of erfpacht van gronden wenselijk is. Als grond in (tijdelijke) huur of erfpacht wordt uitgegeven, wordt de huurprijs respectievelijk de erfpachtcanon in 2023 gebaseerd op de waarde die de grond heeft.

Huurprijs

 • De gemeente hanteert voor het bepalen van de huurprijs van de grond in 2022 een percentage van 4% van de grondwaarde. Er wordt een minimale huurprijs van € 100,- per jaar gehanteerd.
 • De gemeente Zwolle kan in specifieke gevallen besluiten om van dit minimum af te wijken. Ook kan de gemeente Zwolle in specifieke gevallen besluiten om de huurprijs aan de hand van een taxatie te bepalen.
 • De huurprijs wordt gedurende de looptijd van de huurovereenkomst in de regel jaarlijks geïndexeerd aan de hand van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek in het Statistisch Bulletin gepubliceerde Consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks alle huishoudens.

Erfpachtcanon

 • Voor 2022 bedraagt de erfpachtcanon bij de uitgifte van grond in erfpacht dan wel bij een tussentijdse canonherziening 4,6% van de waarde van de betreffende grond in onbebouwde staat. De gemeente Zwolle kan in specifieke gevallen besluiten om hiervan af te wijken en bijvoorbeeld aan de hand van een taxatie, een erfpachtcanon te bepalen.
 • Ook de erfpachtcanon wordt in de regel jaarlijks geïndexeerd aan de hand van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek in het Statistisch Bulletin gepubliceerde Consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks alle huishoudens.

Meer informatie: Grondprijzennota 2023.

Contact

Als u vragen heeft over deze nota neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle