Leerplicht

Het recht op onderwijs vinden we waardevol. In Nederland vinden we dit zo belangrijk dat we onderwijs verplicht hebben gemaakt.

Wat is leerplicht?

Kinderen in Nederland mogen vanaf 4 jaar naar de basisschool. Vanaf 5 jaar moeten ze naar school. Deze verplichting geldt tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Daarna geldt de kwalificatieplicht. Die geldt voor jongeren die nog geen 18 jaar zijn en nog geen diploma hebben van havo, vwo of mbo niveau 2, 3, of 4. Dat staat in de Leerplichtwet.

Meer informatie over leerplicht en kwalificatieplicht staat op Rijksoverheid.nlexterne-link-icoon.

Wat gebeurt er als een kind vaak afwezig is van school?

Is een kind vaak zonder toestemming afwezig van school? Dan meldt de school dit bij de leerplichtambtenaar. Die neemt dan contact op met de ouders of voogd van het kind. Er volgt een gesprek om tot een goede oplossing te komen. Daarover maken we afspraken. Verschillende mensen kunnen bij het gesprek zijn. Als dat nodig is, plannen we meer gesprekken.

Waarom wil mijn kind niet naar school?

Er kunnen verschillende redenen zijn. Het kan zijn dat het niet goed gaat op school. Bijvoorbeeld omdat het kind moeilijk kan meekomen in de klas. Of omdat het kind last heeft van veel prikkels of zich niet goed voelt. Angst, dyslexie, examenvrees of pesten kunnen ook een reden zijn. Ook thuis kunnen er problemen zijn. Samen met u en school kijken we wat er speelt en wat de beste oplossing is voor uw kind.

Wat als mijn kind langere tijd niet naar school wil?

Soms wil een kind langere tijd niet naar school, zonder geldige reden. Hebben we met zijn allen echt alles geprobeerd? Dan kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken voor 'relatief verzuim'. Het kind kan dan een leer- of werkstraf krijgen. Of de zaak komt voor bij de rechter. De rechter beslist dan wat er gaat gebeuren. Meestal is dat jeugdreclassering en een voorwaardelijke taakstraf. Zodat het kind nadenkt over zijn gedrag, keuzes en de gevolgen ervan.

Wat is luxeverzuim?

Luxeverzuim betekent dat uw kind zonder toestemming van school of de leerplichtambtenaar wegblijft van school. Zoals eerder op vakantie gaan of later terugkomen van vakantie. De school meldt dit aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar maakt dan een proces-verbaal op. Ouders krijgen vaak een boete.

Wanneer vraag ik verlof of vrijstelling aan?

Als ouder, verzorger of voogd kunt u verlof of vrijstelling aanvragen. Dat kan in verschillende situaties:

Als u uw kind meer dan 10 schooldagen wilt laten missen met een belangrijke reden. Hiervoor vult u het formulier Aanvraag vrijstelling schoolbezoek andere gewichtige omstandigheden (geen vakantie)externe-link-icoon in.

Als uw geloof of levensovertuiging ervoor zorgt dat u uw kind niet op een reguliere school wilt inschrijven. U moet dan laten zien dat er geen passende scholen in de buurt zijn die aansluiten bij uw overtuiging. Voor vrijstelling vult u het formulier Beroep vrijstelling van de inschrijvingsplichtexterne-link-icoon in.

Als u uw kinderen op een school in het buitenland wilt inschrijven, moet u vrijstelling aanvragen. Vul hiervoor het formulier Beroep vrijstelling van de inschrijvingsplichtexterne-link-icoon in.

Blijkt uit overleg met de leerplichtambtenaar, school en een psycholoog of arts dat uw kind niet regulier onderwijs kan volgen door psychische of lichamelijke klachten? Vul dan het formulier Beroep vrijstelling van de inschrijvingsplichtexterne-link-icoon in.

Het formulier mailt u naar leerplicht@zwolle.nl.

De leerplichtambtenaar behandelt uw aanvraag. Meestal krijgt u een uitnodiging voor een gesprek. U kunt de situatie dan uitleggen. Daarna neemt de leerplichtambtenaar een besluit. 

Meer informatie over verlof en vrijstellingen staat op de website Lerenwerktwelexterne-link-icoon

Hoe maak ik een afspraak met een leerplichtambtenaar?

Bel naar 14038. We zijn iedere werkdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar. 
Of stuur een e-mail naar leerplicht@zwolle.nl.

Wilt u weten welke leerplichtambtenaar bij de school van uw kind hoort? Kijk dan op Lerenwerktwelexterne-link-icoon.

Wat is RMC-regio IJssel-Vecht?

De RMC-regio IJssel-Vecht is een samenwerking van 11 gemeenten. We willen voorkomen dat jongeren niet naar school gaan of voortijdig school verlaten. Samen met de jongeren kijken we hoe ze hun school kunnen afmaken en hun talenten en kansen kunnen benutten. Want met een diploma sta je véél sterker.

Meer informatie

Meer informatie over leerplicht, kwalificatieplicht, uitzonderingen, verzuim, toezicht en controle staat op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.